Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 6 (83)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (83) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Rynek skrobi, hemicelulozy, celulozy, alginianu, jego soli i estrów, polimerów naturalnych, w tym chityny i chitozanu – wyniki analizy

Autorzy: Wysokińska Zofia

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy rynku skrobi, enzymów, w tym hemicelulozy, celulozy, alginianu, jego soli i estrów, polimerów naturalnych, w tym chityny i chitozanu. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych statystycznych Eurostat dla lat 2005-2007...   więcej »

| Strony 7–13

Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny czynnik różnicujący towary na rynku tekstylno-odzieżowym

Autorzy: Koszewska Małgorzata

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporote Social Responsibility – CSR) to zagadnienie, które w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Dyskutowane jest w kręgach naukowych jak i coraz częściej dostrzegane w praktyce działalności przedsiębiorstw, jako czynnik decydujący o...   więcej »

| Strony 14–19

Przemysł tekstylny i odzieżowy we Włoszech. Stan obecny i wyzwania dla dalszego rozwoju

Autorzy: Greta Maria, Lewandowski Krzysztof

Sektor tekstylny i odzieżowy jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłu przetwórczego we Włoszech i odgrywa ważną role w Unii Europejskiej, jak i w skali światowej. Sektor ten przyciąga również uwagę badaczy ze względu na swoją specyfikę....   więcej »

| Strony 20–25

Innowacje marketingowe w przemyśle tekstylno-odzieżowym: Turcja

Autorzy: Utkun Emine, Atilgan Turan

Zasięg konkurencji wzrasta gwałtownie wraz z szerzącą się na świecie globalizacją. W takich warunkach, firmy potrzebują bardziej produktywnych i wydajnych innowacji by zaspokoić potrzeby klientów. Spowodowało to, że innowacje stanowią jeden z najważniejszych obszarów dzisiejszej ekonomii....   więcej »

| Strony 26–31

Badania i rozwój

Wytwarzanie ciągłych włókien celulozowych modyfikowanych białkami roślinnymi

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz

W artykule przedstawiono ekologiczną metodę formowania włókien celulozowo-białkowych z modyfikowanej celulozy rozpuszczalnej w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego oraz izolatów białek roślinnych rzepaku i słonecznika. Włókna formowano z alkalicznych roztworów celulozowo-białkowych do kąpieli koagulacyjnej zawierającej kwas siarkowy...   więcej »

| Strony 32–38

Włókna z alginianu cynku z nanododatkiem krzemionki (SiO2)

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Boguń Maciej, Rabiej Stanislaw, Król Paulina

Opracowano warunki wytwarzania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem krzemionki (SiO2) w oparciu o wcześniejsze badania nanokompozytowych włókien z alginianu cynku z nanododatkiem TCP. Określony został wpływ podstawowych parametrów procesu formowania, takich jak np. wyciąg...   więcej »

| Strony 39–44

Analiza matematyczna rozkładu średnic nanowłókien otrzymanych w wyniku elektroprzędzenia

Autorzy: Milašius Rimvydas, Malašauskiene Jolanta

W procesie elektroprzędzenia na rozmaitych powierzchniach tworzą się włókniny z nanowłókien o różnych średnicach. Nie ma jednoznacznej opinii wyjaśniającej to zjawisko ponieważ rozkład średnic nanowłókien jest bardzo złożony. Celem artykułu jest analiza rozkładu średnic nanowłókien oraz...   więcej »

| Strony 45–48

Wpływ kształtu wirującej dolnej elektrody na strukturę włóknin otrzymanych przez elektroprzędzenie

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Stanys Sigitas, Banuškevičiute Aušra, Milašius Rimvydas

Badania prowadzono dla włókien z polialkoholu winylu (PVA) i termoplastycznego poliuretanu (TPU). Nanowłókna otrzymywano metodą elektroprzędzenia przy zastosowaniu urządzenia NanospiderTM. W procesie elektroprzędzenia stosowano trzy różne dolne elektrody wirujące: gładką elektrodę cylindryczną i dwie różne elektrody...   więcej »

| Strony 49–53

Pomiar grubości i dojrzałości włókien bawełny

Autorzy: Frydrych Iwona, Raczyńska Mieczysława, Cekus Zbigniew

Systemy pomiarowe do oceny włókien bawełny opierają się na różnych zasadach pomiarowych. Obecnie istnieją nowe systemy pomiarowe, które nie są jeszcze powszechnie stosowane jak np. Siromat i CottonScan opracowane przez CSIRO, czy ITRU UAK-1+. Metoda pomiaru...   więcej »

| Strony 54–59

Uderzenie obiektu spadającego na warstwę włóknistą zanurzoną w płynie

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy analizowane są zjawiska, jakie zachodzą w czasie uderzenie ciała spadającego z wysokości na warstwę włóknistą zanurzoną w płynie. Założono, że własności warstwy włóknistej zależą od sprężystości giętnej włókien i wzrastających oporów przepływu wyciskanego płynu....   więcej »

| Strony 60–62

Efekty prób balistycznych dla różnych struktur tkackich

Autorzy: Chu Cheng-Kun, Chu Cheng-Kun, Chen Yu-Liang

W próbach stosowano para-aramidowe (Kevlar) produkty włókniste o jednakowych cechach (rodzaj materiału i gęstość). Badano wpływ struktury na uzyskane efekty prób balistycznych, przy stałej prędkości pocisku i stałej energii deformacji, oceniając wyniki badań metodami statystycznymi. Stosowano...   więcej »

| Strony 63–67

Określenie relacji pomiędzy przepuszczalnością powietrza tkanin i ich właściwościami mechanicznymi

Autorzy: Fatahi Iman, Yazdi A. Alamdar

Każda tkanina powstaje w wyniku połączenia nitek osnowy i wątku za pomocą przeplotu a ich oddziaływanie zależy od tarcia włókien i przędz między sobą. Odległość pomiędzy dwoma punktami określa porowatość tkanin. Właściwości mechaniczne tkanin wpływają w...   więcej »

| Strony 68–71

Wpływ higroskopijności nitek łączących warstwy na transport wody dzianin dwuwarstwowych

Autorzy: Zhou Liya, Zhou Liya, Feng Xun-Wei, Li Yi

Dzianiny funkcjonalne rozwijają się bardzo szybko, umożliwiając kontrolę wilgoci, szybkie suszenie poprzez właściwy dobór nitek, strukturę tkaniny i obróbkę końcową. Praca skupia się na roli jaką odgrywają nitki łączące poszczególne warstwy dzianin dwuwarstwowych w transporcie wody,...   więcej »

| Strony 72–75

Bezkontaktowe wyznaczanie parametrów cieplnych wyrobów włókienniczych

Autorzy: Michalak Marina

Praca dotyczy badań właściwości cieplnych płaskich materiałów włókienniczych za pomocą opracowanej wcześniej i prezentowanej w Fibres & Textiles metody opartej o symultaniczną rejestrację rozkładu temperatur na przeciwległych powierzchniach płaskiej próbki z wykorzystaniem luster podczerwieni. Zmieniono sposób...   więcej »

| Strony 76–79

Miary synchronizacji pracy zespołu obróbczego

Autorzy: Zieliński Janusz

W opracowaniu przedstawiono wykorzystywane wskaźniki oceny synchronizacji pracy zespołu szwalniczego. Dokonano oceny powszechnie wykorzystywanego współczynnika synchronizacji pracy zespołu bazującego na odchyleniu przeciętnym z próby. Zaproponowano wykorzystanie do oceny synchronizacji zależności bazującej na średnim odchyleniu kwadratowym, wykazując...   więcej »

| Strony 80–85

Ocena przeciwgrzybicznej aktywności tkanin bawełnianych za pomocą analizy obrazu

Autorzy: Strnad Simona, Paš Maja, Fabjančič Alenka, Raspor Peter

Badania nad przeciwgrzybicznym działaniem tkanin bawełnianych przeznaczonych na namioty i markizy poddanych antybakteryjnej, hydrofobowej i oleofobowej obróbce przeprowadzono zgodnie z metodą AATCC 30-1999 (IV). Wzrost pleśni (A. niger, P. pinophilum i T. harzianum) na próbkach tkaniny...   więcej »

| Strony 86–90

Wykończenie przeciwgniotliwe tkanin z mieszanki len/wiskoza

Autorzy: Kut Dilek, Günesoglu Cem, Orhan Mehmet

Tkaniny wykańczane były za pomocą kwasów polikarboksylowych (BTCA, CA, GA i MA) o różnym stężeniu oraz N-hydroksymetylowego reagentu (DMDHEU) z dodatkiem odpowiedniego katalizatora. Charakterystyka obrabianych włókien zależy od stopnia usieciowania, ocenianego poprzez kąt odprężności i zmianę...   więcej »

| Strony 91–93

Modyfikacja plazmowa włóknin filtracyjnych stosowanych w ochronie układu oddechowego

Autorzy: Urbaniak–Domagała Wiesława, Wrzosek Henryk, Szymanowski Hieronim, Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka

W procesach mikrofiltracji stosowane są powszechnie włókniny melt-blowing. W dążeniu do podniesienia skuteczności filtracyjnej włókniny poddawane są różnorodnym modyfikacjom. W pracy proponowana jest obróbka włóknin w plazmie RF z wykorzystaniem gazów procesowych: powietrza, metanu, HMDSO. Skuteczność...   więcej »

| Strony 94–99

Badania biologiczne, fizykochemiczne i implantacja modyfikowanych poliestrowych protez naczyniowych

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Kucharska Magdalena, Wiśniewska-Wrona Maria, Kardas Iwona

Przedstawiono wyniki badań podatności na degradację hydrolityczną i enzymatyczną kopolimerów poli(DL-laktyd-ko-glikolid). Ocenę prowadzono w oparciu o ubytki masy błon polimerowych i oznaczenia ciężaru cząsteczkowego metodą GPC. Badania pozwoliły na wytypowanie kopolimeru do czasowego uszczelniania protez. Modyfikowane...   więcej »

| Strony 100–105

Korzyści wynikające ze stosowania nadboranu sodu w procesie delignifikacji tlenowej

Autorzy: Pesman Emrah, Kalyoncu Evren E., Kirci Hüseyin

Tlen, od dawna chętnie stosowany oksydant w przemyśle papierniczym wykazuje niższą selektywność w stosunku do lignin, dlatego stopień delignifikacji w fazie tlenowej jest ograniczony właściwościami pulpy. W pracy badano wpływ dodatku nadboranu sodu i nadtlenku wodoru...   więcej »

| Strony 106–109

Badania nad przerobem konopi przemysłowych na papiernicze masy celulozowe przeznaczone do bielenia

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Podjęto badania nad uzyskaniem mas celulozowych przeznaczonych do bielenia z łodyg konopi przemysłowych, drewna tych łodyg oraz konopnych włókien łykowych. Zbadano przebieg delignifikacji tych surowców włóknistych w procesie roztwarzania siarczanowego. Stwierdzono, że jest on zróżnicowany ze...   więcej »

| Strony 110–115

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook