Gdzie jesteśmy: Strona głównaInformacja dla autorów
AAA     ENG | POL

Informacja dla autorów

 

 

1. Zgłoszenie artykułu do publikacji
2. Układ graficzny artykułu
3. Proces recenzyjny

1. Zgłoszenie artykułu do publikacji

1.1 Tematyka. Artykuły powinny dotyczyć zagadnień nauki o polimerach włóknistych, biopolimerach, włóknach, tekstyliach i wyrobach włóknistych, w tym masy papierniczej i papieru, a także zagadnień związanych z ekonomicznymi aspektami przemysłu włókienniczego i tekstylnego.

1.2. Manuskrypty (w języku angielskim) można zgłaszać online po zalogowaniu się na stronie wydawcy: Editorial Manager®

1.3. Umowa o przeniesieniu praw autorskich powinna zostać podpisana i odesłana do naszej Redakcji pocztą lub e-mailem. Podpisując niniejszą umowę, autorzy gwarantują, że praca jest oryginalna i dotychczas niepublikowana, została zgłoszona do publikacji tylko do tego czasopisma, a cały tekst, dane, rysunki i tabele zawarte w tej pracy są oryginalne i nie zostały wcześniej opublikowane lub zgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie. Należy pamiętać, że proces recenzyjny rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu podpisanego dokumentu. W przypadku, gdy praca była już prezentowana na konferencji, może zostać opublikowana w naszym czasopiśmie tylko wtedy, gdy nie została opublikowana w ogólnodostępnych materiałach konferencyjnych; w takim przypadku konieczne jest powołanie się na wspomniane wystąpienie w odnośnikach do literatury (References) na końcu artykułu.

1.4. Polityka antyplagiatowa

Akceptujemy tylko artykuły, które są oryginalną kompozycją, które nie zawierają zniesławiających treści i nie naruszają praw autorskich ani praw patentowych innych osób, które nie zostały jeszcze opublikowane lub przesłane do publikacji w innym miejscu. Aktywnie sprawdzamy nadesłane manuskrypty pod kątem plagiatu za pomocą systemu plagiat.pl.

Umowa o przeniesieniu praw autorskich (PL)
Informacje o płatniku

 Góra

2. Układ graficzny artykułu

2.1. Objętość nadesłanego manuskryptu nie powinna przekraczać 11 standardowych stron czasopisma (1 strona = 6300 znaków bez spacji), łącznie z tabelami, rysunkami i zdjęciami. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułu w razie potrzeby oraz do zmiany tytułów.

2.2. Tytuł pracy nie powinien przekraczać 120 znaków.

2.3.Powinny zostać podane pełne imiona i nazwiska autorów, a także pełne afiliacje – nazwa wydziału, katedry, uniwersytetu, instytutu, firmy, miasta i kraju. Należy również wskazać autora do korespondencji podając jego adres e-mail.

2.4. Streszczenie artykułu nie powinno przekraczać 150 słów.

2.5. Słowa kluczowe powinny zawierać się w przedziale 4-6 pozycji.

2.6. W przypadku artykułów przetłumaczonych z języka polskiego autorzy proszeni są o przesłanie tytułu, streszczenia oraz słów kluczowych w języku polskim.

2.7. W całym artykule należy stosować jednostki SI.

2.8. Skróty powinny być używane zgodnie z normami IUPAC i ISO oraz zdefiniowane przy pierwszym użyciu.

2.9. Rysunki i zdjęcia wraz z podpisami i legendą należy ponumerować kolejno (cyframi arabskimi) oraz odnieść się do nich w tekście. Fotografie powinny być numerowane jak rysunki. Dodatkowo rysunki należy do nas dostarczyć jako osobny plik zapisany w formacie PDF, JPG lub TIF o rozdzielczości minimum 300 dpi. Wielkość czcionki w opisach osi powinna być proporcjonalna do wielkości wykresu. Wszystkie rysunki należy przesłać do nas w formie edytowalnej.

2.10. Tabele wraz z podpisami należy ponumerować kolejno oraz należy się do nich odnieść w tekście.

2.11. Podziękowania powinny być umieszczone na końcu artykułu (Acknowledgements) pomiędzy Wnioskami, a Literaturą.

2.12. Należy unikać przypisów. W przypadku gdy ich użycie jest absolutnie konieczne, należy je ponumerować kolejno cyframi arabskimi i dołączyć na końcu artykułu.

2.13. Odnośniki do literatury należy cytować w kolejności pojawiania się w tekście, używając liczb w nawiasach kwadratowych, zgodnie z systemem Vancouver.

  Góra

3. Proces recenzyjny

Proces recenzyjny artykułów w czasopiśmie FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe przebiega zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest następujący:

3.1. Każdy manuskrypt złożony do publikacji jest oceniany przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki podanej w afiliacjach autorów.  Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review). W przypadku opinii kontrowersyjnych artykuł kierowany jest do kolejnych recenzentów.

3.2. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek odnośnie zakwalifikowania lub odrzucenia artykułu, a także warunków jakie muszą zostać spełnione w celu opublikowania artykułu w FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe.

3.3. Autor korespondencyjny otrzymuje zestaw recenzji i następnie, zgodnie z procedurami, zobligowany jest do poprawy manuskryptu według uwag recenzentów lub wystosowania pisemnej odpowiedzi podtrzymującej własne stanowisko.

3.4. Poprawiony artykuł oraz odpowiedź autora są sprawdzane przez redaktorów lub, w razie jakichkolwiek wątpliwości, przez recenzentów wcześniej oceniających dany artykuł. Ostateczna decyzja odnośnie opublikowania artykułu podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego, lub w szczególnych przypadkach przez Przewodniczącego Rady Naukowej. Autorzy informowani są o ostatecznej decyzji pisemnie (e-mail).

3.5. Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest podawana do wiadomości publicznej.

3.6. Formularz recenzyjny

  Góra

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook