Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2010Numer 5 (82)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (82) / 2010

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Handel wewnątrzgałęziowy między wybranymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej (Polską, Republiką Czeską, Węgrami, Słowacją i Słowenią) a obszarem Chin: Pozycja Tekstyliów i Odzieży

Autorzy: Wysokińska Zofia

Handel wewnątrzgałęziowy odnosi się do wymiany produktami należącymi do tej samej gałęzi przemysłu. Oznacza to, że te same rodzaje towarów są jednocześnie importowane i eksportowane. Handel wewnątrzgałęziowy cechuje się systematycznie rosnącą od lat osiemdziesiątych tendencją wzrostu w...   więcej »

| Strony 7–10

Modele biznesu polskich przedsiębiorstw odzieżowych z perspektywy Unii Europejskiej

Autorzy: Olczak Artur , Stanisławski Robert

W ostatnich latach, dokonujące się zmiany rynkowe diametralnie zmieniły „reguły gry” w branży, co spowodowało konieczność zmiany sposobu działania polskich firm odzieżowych, bowiem dotychczasowe modele biznesu firm stały się nie efektywne. Dlatego też celem artykułu ...   więcej »

| Strony 11–15

Badania i rozwój

Wpływ warunków formowania na strukturę i właściwości nanokompozytowych włókien PAN zawierających układ dwóch nanododatków: srebra i hydroksyapatytu

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Szparaga Grzegorz, Rabiej Stanislaw, Fraczek-Szczypta Aneta

W pracy zbadano wpływ temperatury kąpieli koagulacyjnej oraz wartości wyciągu filierowego na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających w tworzywie układ dwóch nanododatków. Z obecnością hydroksyapatytu we włóknach nanokompozytowych związana była przebudowa obszarów parakrystalicznych, obecnych...   więcej »

| Strony 16–23

Badanie możliwości wytwarzania nanowłókien z udziałem skrobi ziemniaczanej

Autorzy: Šukytė Jurgita, Adomavičiūtė Erika, Milašius Rimvydas

Formowano nanowłókna z roztworu polialkoholu winylowego (PVA) z dodatkiem skrobi ziemniaczanej i małej ilości etanolu. Na podstawie wcześniejszych badań było wiadomo, że po dodaniu etanolu (30 wt.%) do roztworu jest możliwe formowanie nanowłókien dwuskładnikowych PVA/skrobia kationowa...   więcej »

| Strony 24–27

Analiza porównawcza przędzenia obrączkowego klasycznego i kompaktowego. Część II: Weryfikacja utworzonych modelin

Autorzy: Józkowicz Ignacy, Drobina Robert, Lewandowski Stanisław

Przeprowadzono weryfikację modeli opartych na regresji wielokrotnej służących do oceny procesu przędzenia przędz bawełnianych obrączkowych, zarowno klasycznych, jak i kompaktowych. Analiza uzyskanych rezultatów wykazała, że zaproponowane statystyczne modele są przydatne do dokonywania porownań jakościowych i wydajnościowych rozpatrywanych...   więcej »

| Strony 28–34

Optymalna selekcja wałka rozluźniającego i otworu odprowadzającego przędzę dla przędzenia rotorowego mieszanek edwab/kaszmir

Autorzy: Nibikora Ildephonse, Wang Jun, Wang Jun

Przy przędzeniu rotorowym selekcja części przędzarki spośród różnych alternatyw oraz dla różnych wydajności i jakości przędzy jest zagadnieniem trudnym. Dla rozwiązania tego problemu stosowano klasyczne metody statystyczne, ale na ogół nie brano pod uwagę priorytetów i...   więcej »

| Strony 35–38

Określenie prędkości powietrza w strudze swobodnej wypływającej z dyszy kołowej i dwuszczelinowej skośnej

Autorzy: Zawadzki Leszek, Cichoń Jan, Jarzębowski Janusz, Kapusta Henryk

Podano podstawy teoretyczne określające pole prędkości, swobodnej strugi powietrza wypływającej z dyszy kołowej i dwuszczelinowej skośnej. Na tej podstawie dokonano obliczeń rozkładu prędkości powietrza w osi strugi. Obliczenia teoretyczne porównano z wynikami pomiarów. Podano wartość współczynników eksperymentalnych...   więcej »

| Strony 39–43

Ocena zużycia rotorów przędzarek bezwrzecionowych

Autorzy: Płonka Stanisław

W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia, w warunkach przemysłowych, rotorów przędzarek bezwrzecionowych do wełny i włókien wełnopodobnych wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) oraz ze stopu EN AW-6082 (AlSi1MgMn) przed i po procesie utleniania...   więcej »

| Strony 44–50

Symulacja zwilżania pojedynczego włókna

Autorzy: Dembický Josef , Wiener Jakub

Opracowano statyczny system obejmujący pojedyncze włókno , powietrze i ciecz zwilżającą usytuowanych na odpowiednim tle. Na tej podstawie określono kształt przyjmowany przez powierzchnię cieczy w bezpośrednim sąsiedztwie włókna. Jak dotychczas nie udało się opracować równań matematycznych...   więcej »

| Strony 51–54

Ochrona przed promieniowaniem UV przez włókna polipropylenowe z nanododatkami

Autorzy: Duliková Mária, Strecká Zuzana, Ujhelyiová Anna, Legéň Jaroslav, Bugaj Peter

Zbadano ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym (UVR) przez włókna polipropylenowe z nanododatkiem (CaCO3). Przygotowano niemodyfikowane i modyfikowane włókna polipropylenowe z różną zawartością nanododatku. Zbadano, jak modyfikacja włókien polipropylenowych wpływa na transmisję promieniowania UVR. Oceniono wpływ obróbki i ilości...   więcej »

| Strony 55–58

Oznaczanie odporności na gniotliwość materiałów włókienniczych za pomocą analizy obrazu

Autorzy: Mirjalili Seyed Abbas, Ekhtiyari Esfandiar

Określanie za pomocą analizy obrazu profilu oświetlonych zagnieceń widocznych na powierzchni jest odpowiednią metodą dla oceny wielkości gniotliwości materiałów włókienniczych. Przy metodzie tej kolor i wzornictwo materiału nie wpływają na wynik pomiaru. Wysokość określonych zagnieceń uważa się...   więcej »

| Strony 60–63

Wpływ połączeń surowcowych w dzianinach dwuwarstwowych na parametry biofizyczne i mikroklimat pododzieżowy

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Janicka Jolanta, Massalska-Lipińska Teresa, Nyka Monika

W pracy dokonano oceny właściwości biofizycznych 27 wariantów dzianin dwuwarstwowych różniących się głównie rodzajem zastosowanego surowca w warstwie konduktywnodyfuzyjnej. Opracowana metoda pomiaru zawartości wilgoci w poszczególnych warstwach dzianin umożliwia racjonalne zestawienie połączeń surowców w konstrukcji dzianin dwuwarstwowych...   więcej »

| Strony 64–70

Badanie przepuszczalności powietrza i porowatości dzianin

Autorzy: Ogulata R. Tugrul, Mavruz Serin

Dzianiny mają więcej porów w swojej strukturze niż tkaniny, dlatego też przepuszczalność powierza dzianin jest wyższa niż tkanin o tej samej masie powierzchniowej. Wyznaczanie przepuszczalności powietrza jest bardzo ważne dla określenia właściwości, takich jak zatrzymywanie ciepła,...   więcej »

| Strony 71–75

Możliwości zastosowania metody badania emisyjności do oceny rzeczywistych właściwości ekranujących materiałów włókienniczych

Autorzy: Brzeziński Stefan, Rybicki Tomasz , Rybicki Tomasz , Karbownik Iwona , Śledzińska Katarzyna, Krawczyńska Iwona

Zbadana została możliwość zastosowania zmodyfikowanej metody pomiaru emisyjności w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6900 MHz do badania skuteczności ekranowania promieniowania elektromagnetycznego przez wielowarstwowe ekrany włókiennicze. Badane materiały włókienno-tworzywowe rozpinane były na powierzchni bocznej walca...   więcej »

| Strony 76–80

Właściwości użytkowe tkanin wykonanych z konopi, ramii i lnu po obróbce ciekłym amoniakiem i sieciowaniu

Autorzy: Li Jun, Feng Jiahao, Zhang Hua, Zhang Jianchun

Tkaniny z konopi, ramii oraz lnu po usunięciu klejonki i odtłuszczeniu obrabiano ciekłym amoniakiem i sieciowano DMDHEU (Clariant Chemical Co). W celu określenia zachowania podczas użytkowania tkanin z włókien celulozowych oceniano ich wygląd oraz właściwości mechaniczne....   więcej »

| Strony 81–85

Polepszenie właściwości tkanin bawełnianych po obróbce lipazą i jej połączeniu z pektynazą

Autorzy: Kalantzi Styliani, Mamma Diomi, Kalogeris Emmanuel, Kekos Dimitris

Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem lipazy o handlowej nazwie lipolazy, stosowanej jako środek odtłuszczający dla tkanin bawełnianych. Zastosowanie tego enzymu umożliwiło stworzenie pozbawionych wosku tkanin, z których znaczne ilości pektyny i białka zostały usunięte. Zmiany składu...   więcej »

| Strony 86–92

Badanie retencji wody przez tkaniny frotte

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Nasleniene Jurgita

Praca przedstawia badania retencji wody przez tkaniny frotte z uwzględnieniem wysokości okrywy pętelkowej i obróbki wykańczającej. W badaniach zastosowano tkaniny frotte wykonane z przędz lnianych, lub mieszanek len/bawełna. Wysokość okrywy pętelkowej badanych próbek wynosiła: 6, 9...   więcej »

| Strony 93–97

Biosynteza modyfikowanej celulozy bakteryjnej w formie rurek

Autorzy: Ciechańska Danuta, Wietecha Justyna, Kaźmierczak Dorota, Kazimierczak Janusz

W artykule przedstawiono metodę otrzymywania modyfikowanej celulozy bakteryjnej w formie rurek bezpośrednio w procesie biosyntezy z udziałem szczepu Acetobacter sp., Biosyntezę prowadzono zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Materiał rurek zbadano pod względem właściwości strukturalnych,...   więcej »

| Strony 98–104

Adsorpcja i desorpcja barwnika Black 5 na chitynie i chitozanie − równania izoterm

Autorzy: Filipkowska Urszula

W pracy badano sorpcję i desorpcję barwnika reaktywnego Black 5 z roztworów wodnych na chitynie i chitozanie. Proces adsorpcji prowadzono przy pH 3,0 a desorpcji przy pH 11,0. Do opisu danych doświadczalnych wykorzystano modele: Freundlicha, Langmuira,...   więcej »

| Strony 105–109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook