Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 6 (71)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (71) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Pierwsze matematyczne modele opisujące wytrzymałość nitek ozdobnych

Autorzy: Grabowska Katarzyna Ewa

Na bazie zasad fizyki oraz wiedzy o zjawiskach występujących pomiędzy włóknami odcinkowymi tworzącymi przędze komponentowe oraz o strukturze nitek ozdobnych, zaprojektowano pierwsze modele matematyczne opisujące wytrzymałość na jednokierunkowe rozciąganie nitek ozdobnych o efektach ciągłych (spiralne dwukomponentowe...   więcej »

| Strony 9–14

Wpływ procesu stabilizacji termicznej na parametry jakościowe przędz typu bawełnianego

Autorzy: Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz

Dotychczas procesowi stabilizacji termicznej poddawano przędze typu wełnianego. W przedstawionych badaniach zastosowano proces stabilizacji termicznej dla przędz bawełnianych i mieszankowych. Przędze wykonano na przędzarkach obrączkowych i rotorowych z bawełny i mieszanek bawełna włókna chemiczne. Analizowano parametry...   więcej »

| Strony 15–19

Przewidywanie właściwości bezwęzłowych końców nitek za pomocą wielokrotnej regresji i sztucznych sieci neuronowych. Cz. II. Weryfikacja modeli regresji

Autorzy: Lewandowski Stanisław, Drobina Robert

Zastosowanie środowiska oprogramowania Statistica + Sztuczne Sieci Neuronowe pozwoliło na wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych realizujących zadania regresyjne, do przewidywania właściwości fizycznych bezwęzłowych połączeń końców nitek. Bazę danych wprowadzonych do sieci zbudowano na podstawie wyznaczenia charakterystycznych wymiarów...   więcej »

| Strony 20–27

Badanie skurczu po praniu w czystej wodzie płócien o splocie typu „plaster miodu”

Stabilność wymiarów jest bardzo ważnym czynnikiem, który zależy o struktury tkaniny i jej końcowej obróbki. Skurcz tkanin podczas pranie zależy również od jak jakość wody, stosowanego proszku do prania, temperatury wody i oddziaływania mechanicznego. Najbardziej popularnym...   więcej »

| Strony 28–31

Analiza materiałów stosowanych w samochodach

Autorzy: Kovačević Stana, Ujević Darko, Gudlin Schwarz Ivana, Brlobašić Šajatović Blaženka, Brnada Snježana

Projektowanie wnętrza pojazdów samochodowych zależy głównie od ich przewidywanego wyglądu i właściwości stosowanych materiałów, przeważnie tkanin. Materiały stosowane we wnętrzach samochodów stanowią grupę tekstyliów technicznych, które powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością ,elastycznością, porowatością, oraz odpornością na...   więcej »

| Strony 32–38

Ilościowa analiza komfortu kamizelek kuloodpornych poprzez pomiar zmian rytmu pracy serca

Autorzy: Lee K. C., Tai H. C., Chen H. C.

Artykuł przedstawia efektywny system analizy ilościowej komfortu kamizelek kuloodpornych oraz jego weryfikację. System pomiaru zmian rytmu pracy serca wykorzystuje reakcje układu krążenia podczas eksperymentu analizując jakościowy zapis tego sygnału będący odpowiedzią na fizjologiczne reakcje. Analizuje się...   więcej »

| Strony 39–43

Model procesu ściskania jedno lub dwustronnie utwierdzonego łącznika dzianiny 3D

Autorzy: Supeł Bogdan, Mikołajczyk Zbigniew

Model procesu ściskania dzianiny dystansowej 3D odniesiono do pojedynczego łącznika jednostronnie przegubowo zamocowanego oraz obustronnie utwierdzonego, traktując go jako smukły pręt o zadanym kształcie. W modelach fizykalnych i matematycznych ściskanie sprężystego pręta oparto na założeniach uwzględniających...   więcej »

| Strony 44–48

Numeryczne modelowanie parametrów geometrycznych kompozytów tekstylnych

Autorzy: Szablewski Piotr

W artykule przedstawiono geometryczny sinusoidalny model kompozytu tekstylnego. Na podstawie tego modelu zaprezentowano metodę do obliczania parametrów geometrycznych, opisujących analizowaną strukturę. Wykorzystując przedstawione w pracy rozważania jest również możliwe uzyskanie na podstawie modelu podstawowych parametrów mechanicznych...   więcej »

| Strony 49–52

Wpływ obciążeń technologicznych na dynamikę napędu maszyny szyjącej ściegu obrzucającego

Autorzy: Przytulski Ryszard

To opracowanie dotyczy oceny wpływu technologicznych obciążeń elementów mechanizmów maszyny trójnitkowego szwu obrzucającego, na dynamikę jej napędu w odniesieniu do cyklu ruchu ustalonego. W oparciu o fizyczny model takiej maszyny z elastycznym napędem paskowym, utworzono układ...   więcej »

| Strony 53–56

Faza przejściowa w polietylenach – badania metodami WAXS i spektroskopii Ramana

Autorzy: Rabiej Stanislaw, Biniaś Włodzimierz, Biniaś Dorota

Istnienie w polietylenach trzeciego, przejściowego składnika oprócz fazy amorficznej i krystalicznej zostało już wykazane w szeregu publikacjach. W tej pracy, analizowano dyfraktogramy WAXS polietylenów o różnej koncentracji gałęzi bocznych, mając na celu ustalenie najwłaściwszej metody uwzględnienia...   więcej »

| Strony 57–62

Liniowe zależności pomiędzy intensywnościami rozproszenia niskokątowego promieniowania rentgenowskiego

Autorzy: Ciccariello Salvino

Podano ogólne warunki, które muszą zostać spełnione aby intensywności niskokątowego rozproszenia promieniowania rentgenowskiego na próbkach wykazywały zależności liniowe pozwalające różnicować ich gęstości rozproszenia i poszczególne frakcje ich objętości. Podano również zależności matematyczne współczynników spełniających warunki liniowości...   więcej »

| Strony 63–68

Badania odbicia promieniowania rentgenowskiego od powierzchni fluorowanych amfifilicznych trójblokowych kopolimerów

Autorzy: Busse Karsten, Kressler Jörg

Zachowanie się amfifilicznych blokowych kopolimerów w obrębie hydrofilowej – hydrofobowej granicy faz jest bardzo istotne dla ich potencjalnego zastosowania m.in. w farmacji. Badano błony Langmuir – Blodgett (LB) dwóch typów kopolimerów trój blokowych poli (czterofluoroheksyletyl metakrylanu)...   więcej »

| Strony 69–72

Krystalizacja PB-1 indukowana przepływem. Opis tworzenia się struktur typu Shish-Kebab

Autorzy: Baert Jimmy, Langouche Florentin, Van Puyvelde Peter

W pracy wykazano, że techniki optyczne a w szczególności pomiary dwójłomności i intensywności światła przechodzącego są doskonałym narzędziem pozwalającym scharakteryzować procesy zachodzące w strukturze polimeru podczas krystalizacji do momentu osiągnięcia struktur o wysokiej anizotropii. W badania...   więcej »

| Strony 73–76

Wpływ modyfikacji HAP na strukturę i właściwości segmentowych terpoli(estro-etero-estrów) (TEEE)

Autorzy: Zdebiak Paulina, Kozłowska Agnieszka, El Fray Mirosława

W pracy przedstawiono nowe organiczno/nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające multiblokowy terpolimer zawierający reszty kwasu tereftalowego (PBT) w segmentach sztywnych, uwodorniony dimer kwasu tłuszczowego (DLA) jako reszty hydrofobowych segmentów giętkich oraz poli(glikol etylenowy)(PEG) jako hydrofilowy, drugi składnik segmentów...   więcej »

| Strony 77–80

Badanie biodegradacji poliestru PBSA w mieszaninach LDPE/PBSA za pomocą szeroko kątowego promieniowania rentgenowskiego (WAXS)

Autorzy: Sobocińska Katarzyna, Garbarczyk Józef, Garbarczyk Józef

Analizowano zależność między krystalicznością poli(bursztynianu-co-adypinianu butylenu) (PBSA), a jego zdolnością do biodegradacji w mieszaninach z polietylenem niskiej gęstości (LDPE). Mieszaniny LDPE/PBSA otrzymano metodą wytłaczania. Jako środek wiążący zastosowano kopolimer blokowy polistyren-b-(etylen-co-butylen)-b-polistyren szczepiony bezwodnikiem maleinowym (FG). Test...   więcej »

| Strony 81–84

Morfologiczna ocena biodegradowalnych kopoliestrów z udziałem dimeryzowanego kwasu tłuszczowego metodami DSC, SAXS i WAXS

Autorzy: Kozłowska Agnieszka, Gromadzki D., El Fray Mirosława, Stepanek P.

Otrzymano alifatyczne kopoliestry zawierające kwas bursztynowy i dimeryzowany kwas tłuszczowy (nasycony kwas dilinoleinowy (DLA)) metodą polikonsensacji w obecności 1,4-butanodiolu. Zbadano właściwości termiczne i mechaniczne kopolimerów w zależności od zawartości segmentów sztywnych i giętkich. Wyniki badań małokątowego...   więcej »

| Strony 85–88

Własności strukturalne cienkich warstw organometalicznych orientowanych wyładowaniem koronowym

Autorzy: Śniechowski Maciej, Nizioł Jacek, Łużny Wojciech

Przedstawiono wyniki badań strukturalnych nowych cienkowarstwowych chromoforów zawierających ruten. Warstwy te były wstępnie orientowane techniką wyładowania koronowego, a następnie charakteryzowane optycznie (zdolności do generowania drugiej i trzeciej harmonicznej). Wyniki badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej są w pełni...   więcej »

| Strony 89–92

Wpływ parametrów przetwórstwa na strukturę izotaktycznego polipropylenu w mieszaninach PP/LDPE

Autorzy: Borysiak Sławomir

Analizowano wpływ dodatku PE niskiej gęstości (LDPE) na zmiany polimorficzne izotaktycznego PP (iPP). Mieszaniny iPP/LDPE (100/0, 90/10, 80/20 oraz 70/30% wag.) zostały przygotowane przez wtryskiwanie z różną prędkością. Struktura nadcząsteczkowa mieszanin była badana z zastosowaniem WAXS....   więcej »

| Strony 93–96

Badania struktury drewna Salix viminalis poddanego działaniu alkaliów przy pomocy techniki WAXS

Autorzy: Doczekalska Beata, Borysiak Sławomir

Na rozdrobnione drewno wierzbowe (Salix viminalis) działano roztworami NaOH o stężeniach: 10%, 15%, 20% i 25% przez 15, 30, 45, 60 i 90 minut dla każdego ze stężeń. Metodą WAXS wyznaczono zawartość celulozy II (wskaźnik δII...   więcej »

| Strony 97–100

Badania nad procesem merceryzacji drewna bukowego przy zastosowaniu metody WAXS

Autorzy: Borysiak Sławomir, Doczekalska Beata

Poszukiwano zależności pomiędzy warunkami procesu merceryzacji na stopień konwersji celulozy I do celulozy II za pomocą WAXS jako kontynuację badań nad oceną efektywności procesu merceryzacji różnych napełniaczy lignocelulozowych, takich jak włókna lniane, konopne oraz drewno sosny....   więcej »

| Strony 101–103

Fizyka miękkiej materii i jej twórca – Pierre-Gilles De Gennes (1932–2007) in memoriam

Autorzy: Łużny Wojciech

Pierre-Gilles de Gennes zmarł 18 maja 2007 r. Szwedzka Królewska Akademia Nauk zadecydowała przyznać mu Nagrodę Nobla z fizyki w 1991 roku za „odkrycie, że metody stosowane do badania zjawisk uporządkowania w prostych układach, mogą być...   więcej »

| Strony 104–105

Warunki formowania i właściwości mechaniczne folii skrobiowej

Autorzy: Wawro Dariusz, Kazimierczak Janusz

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące warunków przygotowania roztworów skrobi i wytwarzania folii. Stwierdzono, że temperatura 95 °C i czas rozpuszczania 60 minut oraz zastosowanie specjalnego systemu mieszadeł zapewnia otrzymanie homogenicznego roztworu skrobi przydatnego do formowania...   więcej »

| Strony 106–112

Kompozytowe formy włókniste z dodatkiem keratyny

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Kucharska Magdalena, Wawro Dariusz

Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratynowych. W wyniku badań wytworzono...   więcej »

| Strony 113–116

Badania biologiczne kompozytowych siatek chirurgicznych

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Kucharska Magdalena, Struszczyk Marcin H., Rogaczewska Agnieszka , Struszczyk Katarzyna

Opracowano metodę wytwarzania kompozytowych siatek chirurgicznych modyfikowanych chitozanem. Wykorzystano półprodukt w postaci polipropylenowych siatek typ OPTOMESHTM Macropore, na które techniką apreterską nanoszono powłokę chitozanową w postaci mikrokrystalicznego chitozanu o obniżonym pH. Modyfikowane siatki chirurgiczne sterylizowano tlenkiem...   więcej »

| Strony 117–121

Polimerowe biowskaźniki fluorescencyjne do oceny czystości mikrobiologicznej wybranych produktów spożywczych

Autorzy: Ciechańska Danuta, Antczak Tadeusz, Wawro Dariusz, Kazimierczak Janusz, Krzyżanowska Grażyna, Wietecha Justyna, Grzesiak Edyta, Wyrębska Łucja

Opracowano sposób wytwarzania biowskaźników fluorescencyjnych w postaci folii z octanu celulozy oraz kartonu z enzymatycznie modyfikowanej celulozy pokrytych octanem celulozy, zawierających związany 3’,6’-dioctan fluoresceiny (FDA). Wykazano, że otrzymane biowskaźniki fluorescencyjne w zetknięciu z esterazami wytworzonymi przez...   więcej »

| Strony 122–126

Właściwości kompozytów niemielonych mas celulozowych siarczanowych brzozowej i sosnowej z celulozą bakteryjną

Autorzy: Surma-Ślusarska Barbara, Danielewicz Dariusz

Zbadano możliwości modyfikacji struktury i właściwości włóknistych mas papierniczych celulozą bakteryjną. W tym celu opracowano trzy sposoby uzyskiwania specyficznych kompozytów. Pierwszy sposób polega na prowadzeniu biosyntezy celulozy bakteryjnej w hodowli bakterii Acetobacter xylinum, w obecności włókien...   więcej »

| Strony 127–129

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook