Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 5 (70)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (70) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych przez konsumentów. Część 2. Struktura parametrów określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów odzieżowych

Autorzy: Salerno-Kochan Renata

W artykule podjęto problem postrzegania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów odzieżowych przez konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości, które w opinii konsumentów są istotne dla oceny wpływu wyrobów odzieżowych na samopoczucie, zdrowie a nawet życie użytkownika. Na podstawie...   więcej »

| Strony 9–12

Outsourcing – narzędzie innowacji firm odzieżowych

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Innowacje organizacyjne w przedsiębiorstwach odzieżowych powodują, że jest to przemysł nowocześnie zarządzany, uzyskujący przewagę konkurencyjną na rynku. Badania potwierdziły, że outsourcing jest narzędziem zmian procesowych oraz określiły jego zakres przedmiotowy. Stwierdzono również, że ma on decydujący...   więcej »

| Strony 13–16

Badania i rozwój

Matematyczne modelowanie pneumatycznego procesu przędzenia ze stopu izotaktycznego polipropylenu. Cz. II. Model dynamiczny procesu

Autorzy: Jarecki Leszek, Ziabicki Andrzej

Zaproponowano matematyczny, jednofilamentowy model aerodynamicznego przędzenia włóknin ze stopionego polimeru, w przybliżeniu cienkiego włókna, z zastosowaniem do izotaktycznego polipropylenu. W modelu uwzględniono efekty lepkosprężystości zgodnie z równaniem Phan-Thien i Tannera oraz wpływ ewentualnej krystalizacji orientowanej na...   więcej »

| Strony 17–24

Wielokryterialna ocena zaplatanych połączeń końców przędzy

Autorzy: Drobina Robert, Włochowicz Andrzej, Machnio Mieczysław S.

Przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych i wymiarów geometrycznych zaplatanych połączeń końców przędz bawełnianych obrączkowych, łączonych przez odpowiednio zmodyfikowane urządzenie zaplatające Joitair 4941 pracujące na przewijarce automatycznej Espero firmy Savio. Badania prowadzono dla przędz 16 i 36...   więcej »

| Strony 25–32

Przewidywanie właściwości bezwęzłowych końców nitek za pomocą wielokrotnej regresji i sztucznych sieci neuronowych. Cz. I. Identyfikacja połączeń czesanych przędz wełnianych

Autorzy: Lewandowski Stanisław, Drobina Robert

Zastosowanie środowiska oprogramowania Statistica + Sztuczne Sieci Neuronowe pozwoliło na wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych realizujących zadania re­gresyjne, do przewidywania właściwości fizycznych bezwęzłowych połączeń końców nitek. Bazę danych wprowadzonych do sieci zbudowano na podstawie wyznaczenia charakterystycznych wymiarów...   więcej »

| Strony 33–39

Wpływ kąta balonu na włochatość i inne właściwości przędz poliestrowych otrzymanych z przędzarki obrączkowej

Autorzy: Usta İsmail

W artykule przedstawiono badania wpływu kąta balonu na włochatość i inne właściwo­ści przędz otrzymywanych z przędzarki obrączkowej. Kąt balonu był zmieniany poprzez zastosowanie pięciu biegaczy typu C o różnej masie. Badano przędzę o masie liniowej 15,...   więcej »

| Strony 40–47

Analiza porównawcza wpływu ilości i rodzaju ferromagnetycznego nanododatku na strukturę oraz właściwości prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych

Autorzy: Boguń Maciej, Mikołajczyk Teresa, Szparaga Grzegorz, Kurzak Andrzej, Wójcik Mariusz

Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu dwóch różnych ferromagnetycznych nano dodatków (produktu handlowego firmy Sigma-Aldrich oraz produktu otrzymanego w AGH Kraków) na właściwości reologiczne roztworów poliakrylonitrylu w DMF-ie, strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien nano kompozytowych uzyskanych z...   więcej »

| Strony 48–53

Struktury tekstylne wzorowane na sieci pajęczej

Autorzy: Frontczak-Wasiak Izabela, Snycerski Marek, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza

Struktury tekstylne wzorowane na konstrukcji płaskiej sieci pajęczej są innowacyjny­mi wyrobami włókienniczymi. Mogą znaleźć praktyczne zastosowanie do zbrojenia kompozytów w postaci wirujących tarcz, które są podawane działaniu siły odśrod­kowej. W Instytucie Architektury Tekstyliów w Politechnice Łódzkiej...   więcej »

| Strony 54–58

Badanie zachowania tkanin przy skośnym wydłużeniu pod wpływem małych obciążeń

Autorzy: Naujokaityte Laura, Strazdiené Eugenija, Domsiené Jurgita

Deformacje pod wpływem sił ścinających są najważniejszym rodzajem deformacji podczas układania tkanin lub formowania ich kształtu. Testy skośnego rozciągu mogą być stosowane dla określenia parametrów opisujących naprężenia ścinające w tkaninach. W pracy wykorzystano analizę obrazu podczas...   więcej »

| Strony 59–63

Wykorzystanie metalizacji plazmowej do otrzymywania włókninowych ekranów przed polami elektromagnetycznymi

Autorzy: Ziaja Jan , Koprowska Joanna, Janukiewicz Jarosław M.

W artykule zaprezentowano metodę metalizacji włóknin polipropylenowych (PP). Przedyskutowano wpływ mocy wydzielanej na targacie na skuteczność ekranowania płaskiej fali elektromagnetycznej. Do metalizacji materiału został zastosowany standardowy proces rozpylania magnetronowego targetu metalicznego Zn-Bi w atmosfe­rze argonu. Target...   więcej »

| Strony 64–66

Metody analizy chemicznej i fizyko-chemicznej w celu identyfikacji tekstyliów zabytkowych i archeologicznych

Autorzy: Cybulska Maria, Jedraszek-Bomba Aneta, Kuberski Sławomir, Wrzosek Henryk

Głównym problem w analizie i dokumentacji tekstyliów zabytkowych i archeologicz­nych jest brak współpracy pomiędzy naukowcami zajmującymi się różnymi aspektami tych obiektów archeologicznym, artystycznym, historycznym i technologicznym. Ten ostatni obejmuje badanie metod wytwarzania oraz surowca i barwników...   więcej »

| Strony 67–73

Nowa koncepcja krosna tkackiego

Autorzy: Kopias Kazimierz

W nowej koncepcji krosna tkackiego, wykorzystano znaną metodę formowania prze­smyków wzdłuż osnowy przy pomocy płaszczek rozłożonych na obwodzie obracającego się bębna, gdyż ta metoda umożliwia osiąganie najwyższych częstotliwości formowa­nia przesmyków. Według nowej koncepcji, do dobijania wątków...   więcej »

| Strony 74–76

Model procesu ściskania łącznika zamocowanego przegubowo dzianiny dystansowej 3D

Autorzy: Supeł Bogdan, Mikołajczyk Zbigniew

Model procesu ściskania dzianiny dystansowej 3D w pierwszym etapie rozważań od­niesiono do pojedynczego łącznika przegubowo zamocowanego, traktując go jako smukły pręt o zadanym kształcie. W modelu fizykalnym i matematycznym ściskanie sprężystego pręta oparto na założeniach uwzględniających...   więcej »

| Strony 77–82

Model przestrzennej budowy kolumienkowych dzianin dystansowych 3D

Autorzy: Pieklak Katarzyna, Mikołajczyk Zbigniew

W artykule przedstawiony został model geometryczny trój- i pięciowarstwowej dzia­niny dystansowej 3D ujmujący jej cechy budowy w przestrzennym układzie „xyz”. Wprowadzono nowe pojęcia ażuru przestrzennego i reliefu przestrzennego. W defi­nicji powyższych dzianin określono, iż ażurem przestrzennym...   więcej »

| Strony 83–89

Wpływ parametrów przędzy na zdolność dziania szklanych przędz plecionych

Autorzy: Liu Xiao-Ming, Liu Xiao-Ming, Chen Nan-Liang, Chen Nan-Liang, Feng Xun-Wei

W ostatnich latach wystąpił duży wzrost zainteresowania zastosowaniem przędz szklanych do otrzymywania dzianin i jako wzmocnienie kompozytów. Niestety przę­dze szklane są trudne do przetwarzania w procesie dziania ze względu na ich dużą sztywność, małe wydłużenie i...   więcej »

| Strony 90–93

Geometria nici igłowej w strefie roboczej tarczowego podciągacza nici stebnówki

Autorzy: Korycki Ryszard, Krasowska Renata

Ocena rozkładu długości nici igłowej w procesie tworzenia ściegu jest niezbędna dla określenia charakterystyki dynamicznej maszyny szyjącej oraz wydatku nici w tym procesie. Opracowano model fizyczny oraz matematyczny tarczowego podciągacza nici. Długość nici dla całego zakresu...   więcej »

| Strony 94–100

Antybakteryjne właściwości tekstyliów modyfikowanych srebrem

Autorzy: Matyjas-Zgondek Edyta, Bacciarelli Anna, Rybicki Edward, Szynkowska Małgorzata I., Kołodziejczyk M.

W artykule przedstawiono wyniki badań antybakteryjnych właściwości tkanin baweł­nianych uszlachetnionych srebrem lub związkami srebra. Kształt i wielkość cząstek srebra naniesionych na tkaninę oznaczono poprzez analizę zdjęć SEM oraz metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Na podstawie obrazów...   więcej »

| Strony 101–107

Badanie wpływu szczepienia włókien PET kwasem akrylowym na orientację molekularną

Autorzy: Karbownik Iwona , Bucheńska Jadwiga, Lipp-Symonowicz Barbara, Wrzosek Henryk

Orientację cząsteczek barwnika wprowadzonych do włókna charakteryzował ilościo­wo wskaźnik fD. Obniżenie jego wartości było efektem zmniejszenia się orientacji mole­kularnej w obszarach amorficznych szczepionego włókna PET. Na wartość wskaźnika orientacji molekularnej fD wpłynęły parametry reakcji szczepienia: czas...   więcej »

| Strony 108–111

Modyfikacja materiałów włókienniczych mikro- i nano- cząstkami tlenków metali

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Lewartowska Joanna, Kudzin Marcin, Jesionowski Teofil, Siwińska-Stefańska Katarzyna, Krysztafkiewicz Andrzej

Nanotechnologia oferuje możliwość nadawania wyrobom włókienniczym wybranych właściwości, które chronią człowieka i jego środowisko naturalne. Nanocząstki tlenków metali – tytanu (TiO2) i cynku (ZnO) – należą do grupy związków wykazu­jących zdolność do pochłaniania promieniowania UV, właściwości...   więcej »

| Strony 112–116

Wpływ barwników kwasowych i współdziałania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na adsorbcję barwnika przez włókna wełniane

Autorzy: Skulkina O., Treigiené R., Ragelienë Lina

Wykorzystując pomiar przewodności elektrycznej oraz spektroskopii absorpcyjnej ba­dano zdolności wiązania 1,4-diaminoantrahinowej pochodnej kwasu disulfonowego – barwnika kwasowego – Cl Acid Blue 80 z niejonowymi związkami powierzchniowo­czynnymi otrzymywanymi na bazie etoksylowanych alkiloamin i alkoholi tłuszczowych lub alkilofenoli...   więcej »

| Strony 117–121

Synteza dwufunkcyjnych reaktywnych barwników monochlorotriazynowych zwiększających właściwości ochronne włókien celulozowych przed promieniowaniem UV

Autorzy: Czajkowski Wojciech (Wiesław), Paluszkiewicz Joanna

Zsyntetyzowano szereg żółtych i czerwonych barwników reaktywnych bis-monochlo­ro-triazynowych zawierających w swojej cząsteczce resztę absorbera UV. Zbadano ich właściwości aplikacyjne w trakcie barwienia tkanin bawełnianych oraz zmierzo­no współczynnik ochronny wybarwionych tkanin przed promieniowaniem UV (UPF). Uzyskane wyniki...   więcej »

| Strony 122–127

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook