Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 1 (66)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (66) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Bariery absorpcji wiedzy warunkujące rozwój polskiego przemysłu odzieżowego

Autorzy: Grandys Ewa

Transformacja polskiego przemysłu odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny pozwoli mu na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku. Proces ten jest jednak możliwy po pokonaniu wielu barier, które uzależnione są od kondycji finansowej firm. Inwestowanie w nowe...   więcej »

| Strony 9–12

Badania i rozwój

Analiza stopnia dojrzałości bawełny na podstawie mikrostruktury przełomów włókien i analizy zbiorów rozmytych

Autorzy: Sarna Ewa, Rabiej Małgorzata, Sarna Marian, Włochowicz Andrzej

Przedstawiona praca stanowi kontynuację wcześniejszych badań nad wyznaczaniem stopnia dojrzałości bawełny do tej pory wyznaczanego na podstawie analizy wzdłużnego, zewnętrznego widoku włókna bawełny. W wcześniejszej pracy zaproponowano metodę wyznaczania dojrzałości bawełny na podstawie analizy obrazów SEM...   więcej »

| Strony 13–18

Wpływ typu obróbki wstępnej na ilość fragmentów łupin nasiennych na włóknach bawełny

Autorzy: Tavcer Petra Forte

Wyczeski bawełny, używane są do produkcji watoliny higienicznej, wstępnie obrobiono pektynazą i celulazą oraz ich kombinacją, a następnie bielono przy użyciu H2O2 oraz kwasu nadoctowego. Dla porównania, włókna były alkalicznie odtłuszczone i bielone z zastosowaniem obydwu...   więcej »

| Strony 19–23

Porównanie właściwości fizycznych zgrzeblonych przędz mieszankowych bawełniani-poliestrowych przędzionych systemem Sirospun z nowym systemem hybrydowym Solo-sirospun

Autorzy: Ghasemi R., Mozafari-Dana R., Etrati Seyed Mohammad, Najar Saeed Shaikhzadeh

Przedstawiono zastosowania rolek Solospan w systemie przędzenia Sirospun w celu polepszenia właściwości zgrzeblonych przędz mieszankowych bawełniano-poliestrowych, szczególnie ich włochatości. W pracy stosowano przędze 45% wełny/55% poliestru 50 tex i αTt = 2539, 2846, 3162 3476 i...   więcej »

| Strony 24–27

Neuronowy model procesu przędzenia do prognozowania wybranych własności przędz mieszankowych na podstawie charakterystyk strumieni zasilających

Autorzy: Jackowska-Strumułło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz

Celem badań było określenie wpływu udziału procentowego włókien poliestrowych w ta­śmie zasilającej oraz masy liniowej wytwarzanej przędzy na jej parametry jakościowe, oraz budowa modelu procesu przędzenia. Analizowano przędze wykonane na przędzarce roto­rowej BD 200S z taśm...   więcej »

| Strony 28–36

Łączenie przędz z włókien staplowych i filamentowych techniką wysokowydajnego sczepiania pneumatycznego. Część I: Analiza parametrów wytrzymałościowych

Autorzy: Ankudowicz Wacław, Dopierała Halina, Radom Czesław, Swaczyna Paweł

Przedmiotem pracy jest łączenie przędz z włókien odcinkowych (staplowych) z filamentowymi lub tylko staplowych ze sobą, za pomocą wysokowydajnej techniki sczepiania pneumatycznego. Technika ta jest znana i powszechnie stosowana, w odniesieniu do przędz ciągłych multi- i...   więcej »

| Strony 37–43

Uproszczony, dyskretny, probabilistyczny, reologiczny model sił w nitce przemieszczającej się przez strefę rozciągania

Autorzy: Włodarczyk Bogdan, Kowalski Krzysztof

Dokonano symulacji sił w nitce o losowo zmiennych własnościach reologicznych, przemieszczanej przez modelową strefę rozciągania. Rozciąg w strefie rozciągania wymuszony jest przez dwie pary wałków, pracujących z różną prędkością obwodową. Przeprowadzone symulacje komputerowe pokazują wpływ nierównomierności...   więcej »

| Strony 44–49

Wpływ tryboelektryczności na parametry tarcia polimerów stosowanych w tekstyliach

Autorzy: Truncyte Dainora, Daukantiene Virginija, Gutauskas Matas

W pracy analizowano wpływ ładunków elektrycznych wytwarzanych przez tarcie na parametry tarcia w przypadku pięciu typów materiałów tekstylnych i pięciu filmów polimerowych. Badania wykonano zgodnie z normą DIN 53375. Zmiany siły tarcia kinetycznego w układzie próbka...   więcej »

| Strony 50–53

Wpływ rodzaju tkaniny na jej odporność na ścieranie

Autorzy: Kaynak Hatice Kubra, Topalbekitoglu Mehmet

W pracy badano odporność na ścieranie tkanin, jako cechę zależną od rodzaju splotu. Analizowano siedem tkanin (100% bawełna, 20 tex) o różnym splocie. W celu określenia odporności na ścieranie tkaniny zbadano przy użyciu aparatu Martindale’a. Odporność...   więcej »

| Strony 54–56

Badanie ściskania perskich ręcznie tkanych dywanów podczas symulowanego składowania w rożnych warunkach atmosferycznych

Autorzy: Mojabi S. A., Najar Saeed Shaikhzadeh, Hashemi S. Hosseini, Rashidi A., Bassam Seyed Jalal Eddin

Dla przeprowadzenia badań zaprojektowano i wykonano stanowisko dla symulacji składo­wania ręcznie tkanych dywanów w różnych warunkach atmosferycznych. Wybrano dywany typu Isfahan o wymiarach 127×83 cm i 79×84 węzach na 10 cm i umieszczono w przy­gotowanym stanowisku...   więcej »

| Strony 57–62

Wytrzymałość na zrywanie i wypychanie tkanin sztruksowych zawierających włókna elastomerowe

Autorzy: Özdil Nilgün

Tkaniny powinny spełniać wymagania użytkowe i komfort związane z odzieżą. Ogólnie można powiedzieć, że rozciąganie tkanin odpowiednio do ruchów ciała i powrót do pier­wotnego kształtu po rozciąganiu są bardzo pożądanymi właściwościami. W celu uzyskania takich właściwości...   więcej »

| Strony 63–67

Porównanie procesu palenia wielowarstwowego pakietu tkanin z przepływem ciepła przez ten pakiet

Autorzy: Baltušnikaite Julija, Kerpauskas Paulius, Milašius Rimvydas, Sirvydas-Povilas Algimantas, Stanys Sigitas

W pracy porównano proces palenia zainicjwany na powierzchni wielowarstwowego pakie­tu tkanin z przepływem ciepła przez ten pakiet. Wartości uzyskane podczas procesu palenia porównano z wartościami temperatur pomierzonymi podczas przepływu ciepła. Tkaniny wykonano z metaaramidowej przędzy Nomex...   więcej »

| Strony 68–71

Metoda oparta na analizie obrazu dla opisu mechanicznych właściwości tkanin. Część I Rozciąganie tkanin

Autorzy: Xin Binjie, Hu Jinlian

Stosując metodę analizy obrazu badano mechaniczne właściwości tkanin związane z roz­ciąganiem, zginaniem, ścinaniem ściskaniem i rozrywaniem. W części I przedstawiono sys­tem dla pomiaru naprężeń i wydłużeń na płaszczyźnie z zastosowaniem systemu Kawabaty (KES), digitalizacją uzyskanych obrazów...   więcej »

| Strony 72–75

Analiza przepuszczalności udarowej tkanin dla powietrza

Autorzy: Tokarska Magdalena

W referacie przedstawiono metodykę badań przepuszczalności udarowej tkanin dla powie­trza. Opisano stanowiska służące do wyznaczenia przepuszczalności udarowej. Przedsta­wiono model spadku ciśnienia na tkaninie w czasie nieustalonych przepływów powietrza. Podano miarę przepuszczalności udarowej w postaci wskaźnika szeregującego...   więcej »

| Strony 76–80

Odporność na piling i charakterystyki ścierania tkanin o splocie płóciennym wykonanych z przędz obrączkowych i rotorowych

Autorzy: Can Yahya

Dla testów wyprodukowano tkaniny o splocie płóciennym z przędz rotorowych i obrączko­wych ze 100% zgrzeblonej bawełny. Tkaniny wykonano z przędz o tej samej masie liniowej oraz identycznej gęstości osnowy i wątku. Badano odporność na piling i...   więcej »

| Strony 81–84

Zależność między współczynnikiem ochrony przed promieniowaniem UV a masą i grubością niebarwionych tkanin celulozowych

Autorzy: Algaba Ines M., Pepió Montserrat, Riva Ascensión

Ochrona, jaką tkanina daje przed promieniowaniu UV może być określona za pomocą ozna­czenia in vitro współczynnika ochrony UV. Zgodnie z literaturą, czynnikiem który ma duży wpływ na współczynnik ochrony tkaniny jest jej struktura, określa ona przejrzystość...   więcej »

| Strony 85–89

Ściskanie dystansowych dzianin osnowowych

Autorzy: Miao Xuhong, Ge Ming-Qiao

Artykuł przedstawia proces ściskania dystansowych dzianin osnowowych. Na podstawie analizy konstrukcji określono naprężenia i przemieszczenia badanej struktury oraz przedys­kutowano odpowiednie współczynniki wpływające na system badania prowadzono w celu określenia warunków użytkowania badanych dzianin jako materiał na...   więcej »

| Strony 90–92

Bilansowanie taśm montażowych w przedsiębiorstwie odzieżowym

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma, Baskak Murat

W artykule przedstawiono dwie heurystyczne techniki bilansowania taśm (linii) monta­żowych, znano jako „technika rankowych pozycji wag” opracowana przez Helgesona i Birnie oraz „probabilistyczna technika bilansowania taśm” opracowana przez El-Sayeda i Bouchera, które stosuje się do rozwiązywania...   więcej »

| Strony 93–98

Analiza za pomocą systemu KES-F tkanin wełnianych obrabianych niskotemperaturową plazmą

Autorzy: Kan Chi. Wai

Zastosowano obróbkę plazmą niskotemperaturową) tkaniny wełnianej, przy użyciu tlenu jako gazu nie inicjującego polimeryzację. Oceniono właściwości termiczne i mechaniczne tkanin w tym przy niskich naprężeniach oraz przepuszczalność powietrza po obróbce pla­zmowej. Właściwości mechaniczne przy niskich naprężeniach...   więcej »

| Strony 99–102

Wpływ mas włóknistych na barwę papierów barwionych

Autorzy: Drzewińska Ewa

Zbadano podatność bielonych mas celulozowych, bielonej masy chemotermomechanicznej oraz odbarwianej masy makulaturowej na barwienie anionowymi i kationowymi barwni­kami bezpośrednimi. Stwierdzono, że barwniki bezpośrednie można stosować do barwienia mas mechanicznych i makulaturowych, umożliwiając obniżenie kosztów wytwarzania pa­pieru...   więcej »

| Strony 103–107

Ocena wpływu właściwości sorpcyjnych wybranych włókien naturalnych na efektywność procesów dezodoryzacji gazów przemysłowych

Autorzy: Wierzbińska Monika

W pracy przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem lotnych związków organicznych z gazów odlotowych przy zastosowaniu biofiltrów, w których wypełnienia stanowiły mie­szaniny naturalnych materiałów: torfu, kory, bawełny, juty i konopi. Złoża doświadczalne zainstalowano w Zakładach Tłuszczowych, gdzie...   więcej »

| Strony 108–112

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook