Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer 4 (69)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (69) / 2008

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych przez konsumentów. Część 1. Jakość wyrobów tekstylnych z punktu widzenia konsumenta

Autorzy: Salerno-Kochan Renata

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat postrzegania jakości wyrobów tekstylnych przez konsumentów. Przedmiotem analizy były wyroby odzieżowe oraz tekstylia domowe. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, celem dokonania hierarchizacji parametrów jakościowych jak również zbadania zależności...   więcej »

| Strony 8–12

Badanie wpływu różnych strategii marketingowych na jednostkowe obciążenie maszyn dziewiarskich i koszty jednostkowe

Autorzy: Güner Mücella G.

Marketing strategies have a direct effect on the target mass, production programs, production types, and consequently on the dispersion percentages of workflow types of machines. Establisment of workflow types is aimed at determining machine productivity and...   więcej »

| Strony 13–16

Badania i rozwój

Matematyczne modelowanie pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopionego polipropylenu izotaktycznego. Część I. Modelowanie dynamiki strumienia powietrza

Autorzy: Zachara Andrzej , Lewandowski Zbigniew

Praca stanowi część pierwszą serii trzech publikacji, w których przedstawiono matematyczne modelowanie procesu pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopionego polimeru typu „melt blowing”. Proces ten zachodzi pod wpływem podwójnego, zbieżnego strumienia gorącego powietrza wydmuchiwanego symetryczne z dysz...   więcej »

| Strony 17–23

Wpływ parametrów procesu przędzenia na skręt poliestrowych przędz rotorowych

Autorzy: Palamutcu Sema, Kadoğlu Hüseyin

Omówiono badania wpływu wybranych parametrów procesu przędzenia rotorowego na różnice skrętu 100% włókien poliestrowych. Do badań stosowano 8 różnych typów bębenków rozluźniających, 4 różne typy włókna poliestrowego, produkowano przędzę o dwóch masach liniowych i stosowano dwie...   więcej »

| Strony 24–28

Analiza charakterystyk deformacji i parametrów przewijanych przędz wełnianych

Autorzy: Radivojevic Dragan, Stamenkovic Miograd, Stepanovic Jovan, Trajković Dušan

W procesie przewijania, przędza na drodze od cewki przędzalniczej do nawoju poddana jest różnorodnym wpływom, które powodują powstanie zróżnicowanych naprężeń przędzy na jej długości. Wzrost naprężeń powoduje zmniejszenie się masy liniowej przędzy dla wszystkich przewijanych przędz....   więcej »

| Strony 29–33

Włochatość wybranych mieszanek rotorowych przędz poliestrowo-wiskozowych

Autorzy: Canoğlu Suat, Yukseloglu S. Muge

Badano poliestrowe przędze staplowe o długości 38 mm i masie liniowej od 0,133 tex - 0,160 tex oraz taśmę wiskozową 591 tex stosowane w mieszankach o różnym udziale poliestru i wiskozy (35/65 %, 50/50 %, 65/35%),...   więcej »

| Strony 34–38

Wpływ masy cząsteczkowej polimeru na właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe uzyskiwanych włókien z alginianu miedzi

Autorzy: Boguń Maciej, Mikołajczyk Teresa

Przeprowadzono analizę porównawczą właściwości sorpcyjnych, retencji wody oraz właściwości wytrzymałościowych włókien z alginianu miedzi otrzymywanych z polimerów o różnych masach cząsteczkowych. Otrzymane włókna charakteryzowały się wysokimi właściwościami sorpcyjnymi oraz wytrzymałością właściwą odpowiednią do przerobu ich na...   więcej »

| Strony 39–42

Badanie regenerowanych włókien bambusowych i charakterystyka otrzymanych z nich przędz

Autorzy: Erdumlu Nazan, Ozipek Bulent

Przedstawiono ogólną charakterystykę regenerowanych włókien bambusowych oraz możliwości ich zastosowania w przemyśle tekstylnym. Część eksperymentalna przedstawionych badań dotyczyła regenerowanych włókien bambusowych o sześciu masach liniowych (11,8; 14,8; 16,4; 19,7; 24,6 i 29,5 tex). Włókna przędziono na...   więcej »

| Strony 43–47

Nowa formuła ogólnego współczynnika tkaniny

Autorzy: Milašius Algirdas, Milašius Vytautas

Dla projektowania tkanin i wyboru ich parametrów strukturalnych niezbędne jest określenie na podstawie dwuwymiarowej matrycy ogólnego współczynnika tkaniny. W artykule określono możliwości zastosowania współczynników tkaniny P i P1 proponowanych przez V. Milasiusa. W teorii Brierleya współczynnik...   więcej »

| Strony 48–51

Anizotropia deformacji tkanin po ich rozciągnięciu

Autorzy: Klevaityte Ramune, Masteikaite Vitalija

Ubiory powinny wykazywać odpowiednie wydłużenia i deformacje w różnych kierunkach podczas ich użytkowania. Powinny one również wracając do poprzedniego stanu po ustaniu czynnika odkształcającego. Przędze elastomerowe zwiększają możliwość deformacji tkanin. Celem przedstawionych badań było opracowanie metody...   więcej »

| Strony 52–56

Porównawcza analiza odporności na ścieranie tkanin na fotele samochodowe

Autorzy: Pamuk Gülşah, Çeken Fatma

Artykuł przedstawia eksperymentalne badania dla określenia różnic w zachowaniu się materiałów na pokrycia siedzeń samochodowych. Porównania przeprowadzano po wykonaniu 10000 obrotów tarcz ściernych. Badano między innymi różnice w grubości i masie próbek przed i po ścieraniu....   więcej »

| Strony 57–61

Badanie zjawiska zwilżania tkanin frotowych

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Baltakyte Renata

W artykule przedstawiono badania zjawiska zwilżania tkanin frotowych. Tkaniny te były produkowane przy wykorzystaniu na osnowę przędz lnianych z okrywą. Wysoka zdolność absorpcyjna tkanin frotowych jest osiągana przez zwiększenie powierzchni absorpcji wilgoci i zdolności tkaniny do...   więcej »

| Strony 62–66

Obiektywne pomiary chwytu w odniesieniu do odczucia miękkości i ciepła

Autorzy: Mazzuchetti Giorgio, Demichelis Roberto, Bianchetto Songia, Michela , Rombaldoni Fabio

Badania dotyczyły możliwości określenia właściwości chwytu materiałów włókienniczych wyrażonego odczuciem miękkości i ciepła poprzez pomiary mechanicznych właściwości tkanin i dzianin za pomocą zestawu FAST oraz przyrządu mierzącego absorpcję cieplną Zweigle T675 Alambeta . Dla określenia tego...   więcej »

| Strony 67–71

Bezkontaktowa metoda badania właściwości termicznych wyrobów płaskich

Autorzy: Michalak Marina, Więcek Bogusław

W pracy zaprezentowano nową bezkontaktową metodę termowizyjną do identyfikacji mechanizmów transportu energii cieplnej przez płaską próbkę. Metoda oparta jest o jednoczesną rejestrację przez kamerę termowizyjną emitowanego z przeciwległych powierzchni próbki promieniowania podczerwonego. Opisano opracowane stanowisko pomiarowe...   więcej »

| Strony 72–77

Analiza procesu przeciągania nitki przez barierę cierną z uwzględnieniem niejednorodności własności lepko–sprężystych przędzy oraz ich losowych zmian

Autorzy: Włodarczyk Bogdan, Kowalski Krzysztof

W technologiach włókienniczych występują strefy rozciągania nitek, pomiędzy elementami maszyn lub na ich elementach roboczych, przez które przędza przemieszcza się, podlegając rozciąganiu. Długość tych stref wynosi od kilku mm do kilku metrów. Zmienność napięć w przemieszczanych...   więcej »

| Strony 78–84

Wpływ igły i nitki na proces technologiczny szycia dzianin

Autorzy: Ujević Darko, Rogale Dubravko, Kartal Muharem, Brlobašić Šajatović Blaženka

Wybór igły szyjącej, grubość zastosowanej nici, względna wilgotność powietrza, jak również grubość i gęstość szytej dzianiny odgrywają istotna rolę w technologicznym procesie szycia. Uszkodzenia oczek dzianin są ściśle związane z siłą penetracji igły i wartościami dynamicznych...   więcej »

| Strony 85–89

Analiza wybranych systemów organizacyjnych zespołów szwalniczych

Autorzy: Zieliński Janusz

Zespołowe formy organizacji procesu produkcji odzieży, stwarzają dużą różnorodność w zakresie zorganizowania zespołu obróbczego. Forma organizacji procesu obróbki uzależniona jest od wyposażenia technicznego i kwalifikacji załogi. Powstaje w związku z tym problem, który system organizacyjny będzie...   więcej »

| Strony 90–95

Wpływ nanocząstek SiO2 na odporność na ścieranie powłok skrobiowy

Autorzy: Wu Min, Wang Yuan-Yuan, Wang Meng, Ge Ming-Qiao

Nanocząstki są coraz częściej stosowane dla polepszenia właściwości materiałów polimerowych. W przedstawionych badaniach Nanocząstki SiO2 były dodawane do preparacji skrobiowych stosowanych w przemyśle włókienniczym. Mierzono wpływ zawartości nanocząstek SiO2 na wytrzymałość na ścieranie powłok skrobiowych za...   więcej »

| Strony 96–99

Enzymatyczna obróbka wstępna bawełny. Część I. Likwidacja preparacji i generacja glukozy w używanym roztworze

Autorzy: Aniş Pervin , Davulcu Asim , Eren Hüseyin Aksel

Celem badań było zastąpienie enzymami chemikalii stosowanych do wstępnej obróbki bawełny (usuwania klejonki skrobiowej), dla opracowania ekologicznego procesu pozwalającego na oszczędność wody i energii. Opisano selekcję enzymów i optymalizację procesu w celu uzyskania wzrostu zawartości glukozy...   więcej »

| Strony 100–103

Antybakteryjne i katalityczne właściwości tekstyliów o modyfikowanych powierzchniach

Autorzy: Połowiński Stefan, Jantas Roman

Przedstawiono metody modyfikacji powierzchni tkaniny bawełnianej i włókniny PP w celu nadania im właściwości antybakteryjnych. W pierwszej metodzie funkcjonalizowano gru­pami chlorooctanowymi powierzchnię tkaniny w wyniku jej reakcji z chlorkiem chloroace­tylu używając pirydyny jako katalizatora, a następnie...   więcej »

| Strony 104–107

Charakterystyka celulozy bakteryjnej uzyskanej w hodowli bakterii Acetobacter Xylinum do zastosowania w papiernictwie

Autorzy: Surma-Ślusarska Barbara, Presler Sebastian, Danielewicz Dariusz

W niniejszym artykule przedstawiono sposób hodowli bakterii Acetobacter Xylinum oraz charakterystykę uzyskanej celulozy bakteryjnej, z punktu widzenia przydatności zastosowanej metodyki i właściwości celulozy bakteryjnej do wytwarzania kompozytów papierniczych. Stwierdzono, że największy przyrost masy celulozy bakteryjnej następuje...   więcej »

| Strony 108–111

Bielenie odbarwionych mas makulaturowych środkami nadtlenowymi

Włókna wtórne są niezastąpionym surowcem dla przemysłu papierniczego, i stanowią 33% całkowitej ilości zużywanych surowców włóknistych, z powodu korzystnej ceny w porównaniu z pierwotnymi rynkowymi masami włóknistymi oraz w wyniku promocji recyklingu makulatury w wielu krajach...   więcej »

| Strony 112–116

Określenie współczynnika Poissona w płaszczyźnie papieru

Autorzy: Szewczyk Włodzimierz

Określono współczynniki Poissona w płaszczyźnie papieru. W pracy przedstawiono prostą i łatwą w praktycznym zastosowaniu metodę wyznaczenia tej stałej materiałowej. Zaproponowana metoda wyznaczania współczynnika Poissona wykorzystuje wyniki typowych badań stosowanych przy określaniu właściwości fizycznych papierów, takich...   więcej »

| Strony 117–120

Ocena wpływu włókniny o właściwościach przeciwroztoczowych na samopoczucie pacjentów z rozpoznaną alergią roztoczową w podwójnie ślepej próbie klinicznej kontrolowanej placebo

Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Chwała Cezary, Wagner Aneta

Celem przeprowadzonego badania była ocena wpływu włókniny o właściwościach przeciw­roztoczowych na samopoczucie pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i/lub astmą oskrze­lową. Badana włóknina polipropylenowa zawierała CeramiteTM jako środek aktywny w odniesieniu do włókniny bez substancji aktywnej (placebo)....   więcej »

| Strony 121–125

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook