Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 3 (92)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (92) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Określenie trendów w przewadze komparatywnej i konkurencyjności
tureckiego przemysłu tekstylnego i odzieżowego w warunkach
powiększonego rynku Unii Europejskiej

Autorzy: Karaalp-Orhan Hacer Simay, Yilmaz Nazire Deniz

Artykuł przedstawia analizę przewagi komparatywnej i konkurencyjności tureckiego przemysłu tekstylnego i odzieżowego przeprowadzoną w oparciu o indeksy Balassy i Vollrath’a za okres 1988 - 2008. Wykazano, że pozycja Turcji była zdecydowanie korzystna. W okresie 2005 -...   więcej »

| Strony 8–12

Poziom emisji związków
węgla przy produkcji toreb na
zakupy wykonanych z włókniny
polipropylenowej

Autorzy: Muthu Subramanian Senthilkannan, Li Yi, Hu J. Y., Mok P. Y., Liao Xiao

Artykuł dotyczy poziomu emisji związków węgla przy produkcji toreb na zakupy wykonanych
z włókniny polipropylenowej przy zastosowaniu dwóch różnych technologii (konwencjonalne
szycie i zgrzewanie termiczne) ocenionego techniką LCA – środowiskowej
oceny analizy cyklu życia produktu. Badania...   więcej »

| Strony 12–15

Badania i rozwój

Wpływ wybranych czynników
na formowanie elektroprzędzionych
nanowłókien z mieszaniny
PVA/skrobia

Autorzy: Šukytė Jurgita, Adomavičiūtė Erika, Milašius Rimvydas, Bendoraitienė Joana, Danilovas Paulius Pavelas

Artykuł przedstawia formowanie włókien przy zastosowaniu dwóch rodzajów elektrod – cylindrycznej i żłobkowanej. Najlepsze wyniki uzyskano przy przędzeniu włókien z roztworu 8 wt.%. Różnice w lepkości spowodowane stężeniem odgrywają znaczną rolę przy produkcji nanowłókien, przy czym...   więcej »

| Strony 16–20

Formowanie nanowłókien PVA z udziałem jodu metodą elektroprzędzenia

Autorzy: Matusevičiute Agne, Butkiene Aliona, Stanys Sigitas, Adomavičiūtė Erika

Związki kompleksowe polimer-jod (jodofory) są szeroko stosowane jako środki antyseptyczne. Nanowłókna z udziałem jodu mogą zostać użyte dla celów medycznych do dezynfekcji skóry, jod charakteryzuje się również efektem grzybobójczym. Celem badań było wytworzenie elektroprzędzionego runa PVA...   więcej »

| Strony 21–25

Wpływ struktury kompozytów z udziałem nanowłókien na ich właściwości wytrzymałościowe

Autorzy: Gliścińska Eulalia, Olejnik Dariusz, Krucińska Izabella

Przedstawiono sposób formowania płaskich wyrobów włókienniczych zawierających warstwę nanowłókien oraz wstępną analizę wpływu struktury ułożenia warstw nanowłókien i włókniny „osnowowej” w pakiecie na właściwości wytrzymałościowe kompozytu termoplastycznego. Materiał osnowowy stanowiła włóknina igłowana ze standardowych włókien
PP....   więcej »

| Strony 26–29

Modelowanie właściwości wytrzymałościowych przędz rdzeniowych modalnopoliuretanowych

Autorzy: Shi Feng-jun, Xuling Jin

Badano właściwości wytrzymałościowe na rozciąganie filamentów poliuretanowych, przędz modalnych i przędz rdzeniowych modalno-poliuretanowych. Zależności naprężenia w funkcji wydłużenia przędz analizowano rozpatrując nieliniowy model ciała lepko-sprężystego,
uzyskując funkcje wielomianowe. Zgodność krzywych z modelem sprawdzano metodą najmniejszych kwadratów....   więcej »

| Strony 30–32

Wpływ geometrycznych parametrów strukturalnych przędz fantazyjnych na ich właściwości wytrzymałościowe

Autorzy: Ilhan Ilhami, Babaarslan Osman, Vuruşkan Deniz

Siła i wydłużenie w dużym stopniu wpływają na przebieg procesu produkcji i zastosowanie przędz fantazyjnych typu flamy. Głównym celem jest określenie wpływu parametrów geometrycznych na siłę zrywania i wydłużenie przędz, które wyprodukowano na przędzarce obrączkowej z...   więcej »

| Strony 33–38

Badanie włochatości przędz mieszankowych poliestrowowiskozowych.
Część IV – Przewidywanie włochatości metodą zbiorów rozmytych

Autorzy: Haghighat Ezzatollah, Johari Majid Safar, Etrati Seyed Mohammad, Tehran Mohammad Amani

Artykuł jest kontynuacją publikacji poświęconej badaniom nad włochatością obrączkowych przędz mieszankowych poliestrowo-wiskozowych. Przewidywania oparto na metodzie zbiorów rozmytych. Wykorzystując program ANOVA wytypowano parametry mające w układzie analizy zbiorów rozmytych większy wpływ na włochatość przędzy: jako dane...   więcej »

| Strony 39–42

Optymalizacja równowagi dymanicznej czesarki bawełniarskiej z użyciem programu ADAMS

Autorzy: Xu Bojun , Ma Qinghong, Liu Xinjin

Dla rozważenia problemu drgań przędzarki bawełniarskiej, opracowano model zespołu wału środkowego głowicy wykorzystując program SOLIDWORKS. Stwierdzono, że wibracje powstają głównie przez przesunięcie środka ciężkości. Opracowano dynamiczny model optymizacji drgań zgodnie z teorią dynamicznego równoważenia. Opracowano sposób...   więcej »

| Strony 43–45

Próba symulacji dla badania wpływu struktury dyszy i ciśnienia powietrza na przebieg przędzenia typu siro-jet

Autorzy: Hasani Hossein, Hasani M.

Badano wpływ na włochatość przędzy takich parametrów jak: ciśnienie w dyszy, odległość pomiędzy wałkiem przednim a wejściem do dyszy, struktura dyszy. Stosując metodę Taguchi, stwierdzono, że ciśnienie powietrza ma największy wpływ na przebieg przędzenia i redukcję...   więcej »

| Strony 46–50

Kształtowanie wskaźników intensywności działania strugi powietrza w nowych konstrukcjach dysz do pneumatycznego łączenia przędz

Autorzy: Dopierała Halina, Radom Czesław, Swaczyna Paweł, Zawadzki Leszek

Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji opublikowanych w FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe No: 3(86)/2011 i 4(87)2011. Badania, których wyniki zawarte są w niniejszej publikacji obejmowały: opracowanie metodyki wyznaczania takich parametrów strugi powietrza jak: siła wzdłużnego...   więcej »

| Strony 51–55

Trójwymiarowa symulacja komputerowa osnowowych dzianin dystansowych

Autorzy: Zhang Li-Zhe, Zhang Li-Zhe, Jiang Gaoming, Miao Xuhong, Cong Honglian

Celem badań była symulacja trójwymiarowej struktury osnowowych dzianin dystansowych z zastosowaniem technologii komputerowej. Zbadano geometryczną strukturę trójwymiarowych dzianin dystansowych. Trójwymiarowy model splotu tych dzianin został opracowany za pomocą analizy krzywych i powierzchni NURBS. Ponieważ w rzeczywistych...   więcej »

| Strony 56–60

Badania eksperymentalne właściwości wytrzymałościowych kompozytów stosowanych na osłony balistyczne

Autorzy: Czechowski Leszek, Jankowski Jacek, Kubiak Tomasz

W niniejszej publikacji przedstawiono sposób przeprowadzania badań eksperymentalnych mających na celu wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych materiałów kompozytowych stosowanych na osłony balistyczne. W pracy omówiono próby rozciągania, twardości, zginanie i rozwarstwienia, dla których przygotowano procedury badawcze. Przedstawione
i...   więcej »

| Strony 61–66

Wpływ przekroju poprzecznego włókien oraz splotów tkackich na właściwości komfortu cieplnego tkanin poliestrowych

Autorzy: Karaca Esra, Kahraman Nalan, Omeroğlu Sunay, Becerir Behcet

Badano właściwości komfortu cieplnego tkanin: przewodność termiczną, absorpcję oraz opór termiczny, jak również przepuszczalność pary wodnej i powietrza. Wyprodukowano 8 tkanin stosując dwa różne sploty (płócienny i ukośny) z przędz poliestrowych wykonanych z włókien o czterech...   więcej »

| Strony 67–72

Badania charakterystyki akustycznej wielowarstwowych struktur włókninowych. Część 1 – Wielowarstwowe struktury włókninowe o prostej konfiguracji

Autorzy: Mirjalili Seyed Abbas, Mohammad-Shahi M.

Badano wartość absorpcji dźwięku w wielowarstwowych strukturach wytworzonych z warstw włókninowych umieszczonych w różnych konfiguracjach. Po wyprodukowaniu włóknin uformowano różnego rodzaju konfiguracje. Stwierdzono, że przy wzroście ilości warstw w danej strukturze wzrasta również absorpcja dźwięku. Zaobserwowano,...   więcej »

| Strony 73–77

Przewidywanie przepuszczalności powietrza na podstawie parametrów struktury splotów

Autorzy: Fatahi Iman, Yazdi A. Alamdar

Przepuszczalność powietrza tkanin powinna być przedmiotem modelowania w celu wykazania wpływu poszczególnych parametrów strukturalnych tkaniny. Jako parametry tkaniny przyjęto współczynniki CFF i FYF. Równania wielokrotnej regresji przepuszczalności powietrza wyprowadzone zostały na podstawie parametrów strukturalnych splotu, przewidywane...   więcej »

| Strony 78–81

Analiza tkanin drukowanych dla wojskowych ubiorów maskujących

Autorzy: Kovačević Stana, Gudlin Schwarz Ivana, Durasevic Vedran

Opisano szereg właściwości istotnych dla tkanin maskujących. Sprawdzono właściwości mechaniczne, fizyczne i fizjologiczne wybranych tkanin. Analizowano również wpływ użytkowania na badane parametry. Wartości korelacji poszczególnych parametrów są stosunkowo bardzo wysokie. Testy ścieralności wykazały wyraźny wpływ na...   więcej »

| Strony 82–86

Modelowanie i analiza sił obwodowych i podatności obwodowej protez naczyń krwionośnych na zmiany ciśnienia wewnętrznego

Autorzy: Kowalski Krzysztof, Mielicka Elżbieta, Jasińska Izabela

Na podstawie prawa Laplace’a i charakterystyki mechanicznej dzianiny stosowanej do wytwarzania protez naczyń krwionośnych opracowano modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie wartości obwodowego wydłużenia względnego, sił obwodowych i normatywnej podatności obwodowej w funkcji średnicy protezy i ciśnienia wewnętrznego....   więcej »

| Strony 87–91

Wpływ nitek stosowanych do haftowania na wymiary haftowanego wzoru

Autorzy: Jucienė Milda, Radavičiene Svetlana

Haftowanie odgrywa rolę dekoracyjną, informacyjną oraz przenoszenia danych. Parametry takie jak gęstość ściegu i typ wypełnienia odgrywają znaczącą rolę dla realizowanego haftu. Badano wpływ nitek do haftowania na dokładność wymiarów haftowanego wzoru. Do badań wybrano nitki...   więcej »

| Strony 92–97

Wpływ parametrów struktury tkanin na poślizg nitek w szwie

Autorzy: Malčiauskiene Edita, Milašius Algirdas, Milašius Rimvydas

Odporność na poślizg nitek w szwie jest bardzo ważnym czynnikiem, istnieją bardzo ścisłe wymagania dotyczące tej właściwości. Niezbędna jest wiedza przed produkcją jak struktura tkaniny będzie wpływała na jakość szwu. Celem pracy było ustalenie, które parametry...   więcej »

| Strony 98–101

Innowacyjna technologia dzianych geosiatek komórkowych 3D

Autorzy: Mikołajczyk Zbigniew, Perzyna Marek

Posadowienie obiektów inżynierskich (dróg, nasypów itp.) na gruntach słabonośnych wiąże się z koniecznością wzmacniania podłoża poprzez geosyntetyki. Geosiatki komórkowe o trójwymiarowej konstrukcji przestrzennej w formie „plastra miodu” tradycyjnie wykonywane są z zespołu perforowanych taśm polietylenowych połączonych...   więcej »

| Strony 102–107

Informacje ogólne

NEW ARTICLE

Technical University of Lodz
Faculty of Material Technologies and Textile Design
Department of Man-Made Fibres

  więcej »

| Strona 77

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook