Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 1 (90)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (90) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego
Badania i rozwój

Właściwości i struktura wełny z polskich alpak

Autorzy: Czaplicki Zdzislaw

W artykule przedstawiono strukturę i najważniejsze parametry wełny z alpak hodowanych w Polsce. Na podstawie badań mikroskopowych powierzchni włókien i przekrojów poprzecznych pokazano budowę zewnętrzną i wewnętrzną. Stwierdzono, iż zarówno powierzchnie jak i przekroje poprzeczne włókien...   więcej »

| Strony 8–12

Obróbka biologiczna surowca bambusowego

Autorzy: Fu Jiajia, Fu Jiajia, Zhang Xingqun, Yu Chongwen , Guebitz Georg M., Cavaco-Paulo Artur

Łodygi bambusowe przetwarzano przy użyciu mikroorganizmów, uzyskując wiązki włókien. Bakterie i grzyby o aktywności ksylanazy zostały wyizolowane w systemie roszenia. Analiza chemiczna otrzymanych wiązek włókien wykazała, że głównymi składnikami włókien są: celuloza, hemicelulozy i ligniny. Po...   więcej »

| Strony 13–19

Właściwości wytrzymałościowe przędz z regenerowanej celulozy bambusowej

Autorzy: Li Long, Yan Hongqin

Za pomocą HD021N badano właściwości wytrzymałościowe przędz 14.58 tex przy rożnych prędkościach rozciągania (100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 mm/min). Stwierdzono, że charakterystyki częstotliwościowe wytrzymałości i wydłużenia miały rozkład normalny. Wytrzymałość na zerwanie zwiększała...   więcej »

| Strony 20–22

Inteligentne systemy obliczeniowe do przewidywania jakości przędzy

Autorzy: Nurwaha Deogratias, Wang Xin Hou, Wang Xin Hou

Do przewidywania jakości przędzy zastosowano: wielowarstwowe perceptronowe sieci neuronowe, maszyny wektorów wspierających, sieci radialne, sieci neuronowe, grupowe metody obróbki danych wielomianowych sieci neuronowych oraz programowanie ekspresji genów. Jako wielkości wejściowe przyjęto: wytrzymałość włókien, micronaire, średnią długość, wydłużenie, współczynnik równomierności, zażółcenie,...   więcej »

| Strony 23–27

Badanie relaksacji naprężeń przędz wytworzonych w systemie Vortex, Air-jet i obrączkowym

Autorzy: Zou ZhuanYong, Zou ZhuanYong

Struktura przędz wytworzonych w systemie Vortex na przędzarce Murata różni się od struktury przędz uzyskanych np. w przędzeniu Air-jet, czy  obrączkowym. Dla przewidywania relaksacji naprężeń zbudowano model fizyczny składający się z członu Maxwella połączonego szeregowo z układem sprężystym Hook’a....   więcej »

| Strony 28–32

Badanie włochatości przędz mieszankowych poliesterowo/
wiskozowych. Cześć III – przewidywanie włochatości przy
zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych

Autorzy: Haghighat Ezzatollah, Johari Majid Safar, Etrati Seyed Mohammad, Tehran Mohammad Amani

Włochatość przędz mieszankowych zależy od parametrów przędzarki obrączkowej. Dlatego należało stworzyć model uwzględniający wszystkie współczynniki mające wpływ na włochatość przędzy. Dla przewidywania włochatości zastosowano sztuczne sieci neuronowe oraz wielofunkcyjną regresję liniową. Uzyskane wyniki obliczeń oraz pomiarów...   więcej »

| Strony 33–38

Nowa technika wytwarzania dzianin rządkowo-kolumienkowych

Autorzy: Kopias Kazimierz

Połączenie dwóch grup splotów dzianin, rządkowych i kolumienkowych, w jeden splot rządkowo-kolumienkowy, stwarza możliwości uzyskania nowych właściwości dzianin. Zaproponowana nowatorska technika wytwarzania dzianin rządkowo-kolumienkowych, na szydełkarkach cylindrycznych o  zmodyfikowanej budowie, pozwala przewidywać wysoką sprawność procesu dziania.

  więcej »

| Strony 39–41

Określenie współczynnika konwekcji naturalnej dla dzianin o splocie płaskim poprzez modelowanie numeryczne i stosowanie metody elementów skończonych

Autorzy: Duru Cimilli S., Deniz E., Candan Cevza, Nergis Banu Uygun

Dla możliwości analizy stosowanego systemu obliczeń wykonano wstępnie pomiary współczynnika konwekcji naturalnej dla dzianin bawełnianych o splocie płaskim za pomocą układu zaprojektowanego przez autorów. Następnie zaprojektowano model dzianiny i zastosowano programy komputerowe do przeprowadzenia obliczeń. Dzięki...   więcej »

| Strony 42–46

Ocena właściwości termoregulacyjnych tekstyliów z udziałem włókien z materiałami przemiany fazowej na podstawie badań laboratoryjnych

Autorzy: Bartkowiak Grażyna, Dąbrowska Anna

Problem dyskomfortu cieplnego podczas pracy dotyczy tysięcy ludzi. Jednym ze sposobów ograniczenia tego problemu jest zastosowanie w odzieży ochronnej materiałów przemiany fazowej, które mają zdolność do gromadzenia nadmiaru ciepła. W ramach pracy badawczej opracowane zostały dwa...   więcej »

| Strony 47–52

Przewodność elektryczna tkanin pokrytych cząsteczkami sadzy

Autorzy: Negru Daniela, Buda Cozmin-Toma, Avram Dorin

Wyprodukowano tkaniny o dobrej przewodności elektrycznej, z włókien bawełnianych o splocie płóciennym, pokrytych roztworem zawierającym cząsteczki sadzy. Przedstawiono wyniki przewodności elektrycznej uzyskane przy stosowaniu roztworów o rożnym składzie i rożnym stężeniu cząstek sadzy. Określono optymalny skład...   więcej »

| Strony 53–56

Elektroprzewodzące tkaniny uzyskane za pomocą druku sitowego

 

Autorzy: Kazani Ilda, Hertleer Carla, De Mey Gilbert, Schwarz Anne, Guxho Genti, Van Langenhove Lieva

W artykule opisano zastosowanie nowej metody uzyskiwania tkanin przewodzących poprzez stosowanie druku sitowego i atramentów przewodzących. Jest to metoda atrakcyjna ze względu na różnorodne zastosowanie i atrakcyjność cenową. Badano oporność powierzchniową tkanin w rożnych stadiach procesu:...   więcej »

| Strony 57–63

Układ dla sprawdzania ciśnienia w elastycznych ubiorach kompresyjnych

Autorzy: Senthil Kumar M., Ashok Kumar L., Anbumani N.

Opracowano układ pomiarowy umożliwiający pomiar ciśnienia w układach ubiorów kompresyjnych mający istotny wpływ na komfort użytkowania takiej odzieży. Układ pozwala na pomiar ciśnienia pomiędzy ciałem człowieka a warstwa odzieży, również przy zróżnicowanych ruchach ciała, co jest...   więcej »

| Strony 64–69

Antybakteryjne- i antygrzybicze włókienno-tworzywowe materiały powłokowe napełniane nano i submikrocząstkami bioaktywnymi

Autorzy: Brzeziński Stefan, Malinowska Grażyna, Kowalczyk Dorota , Kaleta Agnieszka, Borak Beata, Jasiorski Marek, Dąbek Katarzyna, Baszczuk Agnieszka, Tracz Adam

W artykule przedstawiono założenia technologii wytwarzania i charakterystykę fizykochemiczną i morfologiczną nano- i submikrocząstek bioaktywnych o jednoczesnym działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz warunków ich wprowadzania do włókienno-
tworzywowych materiałów powłokowych o szerokim zakresie zastosowań użytkowych. Materiały...   więcej »

| Strony 70–77

Modyfikacja powierzchni włóknin polilaktydowych

Autorzy: Połowiński Stefan, Jantas Roman, Szumilewicz Joanna, Stawski Dawid, Herczyńska Lucyna, Draczyński Zbigniew

Polilaktyd (PLA) jest biodegradowalnym i bioresorbowalnym alifatycznym poliestrem, który znalazł liczne zastosowania między innymi w medycynie i farmacji. Jego niekorzystną cechą jest mała higroskopijność, co ma istotne znaczenie w produkcji wyrobów medycznych i środków higienicznych. W...   więcej »

| Strony 78–85

Kompozyty polianilinowe (PANI) - otrzymywanie arkuszy papieru elektroprzewodzącego i mikrowłókien

Autorzy: Goto Hiromasa, Kawashima Hirotsugu

Polimeryzacja aniliny w obecności pulpy celulozowej została przeprowadzona w wodzie zawierającej dwutlenek węgla, w obecności kwasu siarkowego w celu otrzymania kompozytu PANI/pulpa, z którego wytworzono metodą papierniczą arkusze przewodzącego papieru, a następnie mikrowłókna przy zastosowaniu surfaktantu.

  więcej »

| Strony 86–89

Eksperymentalne badania relaksacji po praniu dzianin poliestrowych z udziałem włókien ze stali nierdzewnej

Autorzy: Ehrmann née Tillmanns Andrea, Heimlich Frank, Brücken Andrea, Weber Marcus O., Blachowicz Tomasz

Dla matematycznego opisu relaksacji dzianin poliestrowych przeprowadzono zróżnicowane eksperymenty prania stosując do 50 lub do 100 cykli pralniczych. W przypadku zastosowania detergentów w praniu stwierdzono logarytmiczny wzrost szerokości dzianin w funkcji cykli pralniczych, natomiast w przypadku...   więcej »

| Strony 90–93

Antypalne wykończenie tkanin bawełnianych za pomocą preparacji
nie zawierającej formaldehydu

Autorzy: Katović Drago, Flinčec Grgac Sandra, Bischof Vukušić Sandra, Katović Andrea

Badano zastosowanie kwasu cytrynowego i 1,2,3,4-butanotetrakarboksylowego (BTCA) w celu uzyskania anytpalnej preparacji. Obydwa kwasy polikarboksylowe zastosowano jako przyjazne środowisku związki wchodzące w reakcje z 3-dimetylofosfopropionoamidem. Wyniki
porównano z konwencjonalną preparacją z udziałem formaldehydu melaminy. Celem zastosowania...   więcej »

| Strony 94–98

Wpływ UV/H2O2 na efekt foulingu w procesie nanofiltracji ścieków włókienniczych

Autorzy: Żyłła Renata, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Michalska Karina, Kos Lech, Ledakowicz Stanisław

Celem pracy było zbadanie wpływu chemicznego utleniania za pomocą UV/H2O2 na efekt foulingu w procesie nanofiltracji. Badania prowadzono dla modelowych ścieków włókienniczych z procesów barwienia włókien celulozowych barwnikami reaktywnymi bezpośrednimi zawierającymi anionowe, niejonowe lub kationowe środki powierzchniowo czynne (SPC).więcej »

| Strony 99–104

Dynamiczne zmiany sprawności układów filtracji chłodziw olejowych

Autorzy: Jankowski Tomasz

W procesach obróbki skrawania i szlifowania chłodziwa olejowe znajdują szerokie zastosowanie do schładzania i zmniejszania tarcia między narzędziem skrawającym i obrabianym przedmiotem, poprawy jakości obrabianych powierzchni i przedłużania żywotności narzędzia skrawającego. W wielu zastosowaniach w przemyśle podstawowym zadaniem jest usunięcie...   więcej »

| Strony 105–112

Wpływ swobodnego pęcznienia mielonych włókien celulozowych na właściwości wytrzymałościowe papieru

Autorzy: Olejnik Konrad

Celem tej pracy było określenie optymalnego czasu swobodnego pęcznienia mielonej papierniczej masy celulozowej siarczanowej niebielonej sosnowej. Drugim celem było określenie możliwości zwiększenia właściwości wytrzymałościowych papieru poprzez zbadanie różnych kombinacji procesów mielenia i swobodnego pęcznienia. Badanymi właściwościami masy włóknistej były: smarność...   więcej »

| Strony 113–116

Informacje ogólne

Ege Meditex

  więcej »

| Strona 85

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook