Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer 5 (94)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (94) / 2012

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

List od Redakcji

Autorzy: Mac Bogdan

  więcej »

| Strona 2

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Znaczenie kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstwa ze
szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego w Polsce

Autorzy: Malinowska-Olszowy Monika

Niniejszy artykuł jest próbą zobrazowania stanu zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach z sektora tekstylno-odzieżowego. Pierwsza jego część poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym. Wyjaśniono pojęcie i istotę kapitału intelektualnego, przedstawiono jego składniki a także wskazano znaczenia aktywów niematerialnych...   więcej »

| Strony 10–15

Przewidywanie asortymentów odpadów i ich dystrybucja w Turcji

Autorzy: Altun Şule

Efektywna utylizacja odpadów i ich dystrybucja wymaga dokładnego przewidywania ilości produkowanych poszczególnych rodzajów odpadów. W artykule przedstawiono przewidywanie powstawania odpadów tekstylnych w przemyśle i gospodarstwach domowych. Badano również sposoby recyklingu. W 2009 roku wyprodukowano w Turcji...   więcej »

| Strony 16–20

Badania i rozwój

Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów polisulfonamidowych
z udziałem nanorurek węglowych oraz wytworzonych z nich włókien

Autorzy: Chen Zhuoming, Xin Binjie, Wu Xiangji, Wang Xiaofeng, Du Weiping

Przygotowano szereg zestawów polisulfonamidu i różnej ilości nanorurek węglowych. Z przygotowanego kompozytu wyprodukowano włókna i folie, które zostały scharakteryzowane przez skaningową mikroskopię elektronową, spektroskopię w podczerwieni i dyfrakcję rentgenowską. Analizowano również właściwości mechaniczne, przewodność cieplną i...   więcej »

| Strony 21–25

Badanie funkcji rozkładu skrętu przędzy przy różnych konfiguracjach
łączenia

Autorzy: Cui Hong, Yu Chongwen

Funkcje rozkładu skrętu dla przędzy samoskrętnej badano w zależności od punktu łączenia. Funkcje rozkładu zostały przedstawione dla trzech różnych wariantów łączenia. W badaniach analizowano zarówno powstanie przesunięć fazowych jak i okresowych wzrostów wartości skrętu. Na podstawie...   więcej »

| Strony 26–29

Metoda RSM w optymalizacji parametrów merceryzacji przędz w
celu polepszenia ich właściwości wytrzymałościowych

Autorzy: Akhbari Mehdi, Zahiri Abdulreza, Bassam Seyed Jalal Eddin

Jako wielkości wyjściowe wybrano pięć parametrów pracy maszyny merceryzującej, 4 rodzaje włókna i 3 różne stężenia kąpieli w sodzie kaustycznej. Badania prowadzono przy zastosowaniu metody RSM. Stwierdzono, że wytrzymałość włókien merceryzowanych jest bardzo zależna od ciśnienia...   więcej »

| Strony 30–35

Badania porównawcze dynamicznego modułu Younga włókien

Autorzy: Więcek Tomasz, Konecki Włodzimierz

Praca przedstawia badania dynamicznego modułu Younga włókien zróżnicowanych grubością za pomocą opracowanego i wykonanego przez autorów nowego Impulsowego Spektrometru Mechanicznego ( IMS) oraz Dynamicznego Analizatora Mechanicznego (DMA) produkcji TA Instrument Co, (USA). Z uwagi na stosowanie...   więcej »

| Strony 36–40

Metodologia oceny geometrycznej struktury tkanin na podstawie ich przekrojów poprzecznych

Autorzy: Kolčavová Sirková Brigita, Vyšanská Monika

Struktura tkaniny określona jest przez wzajemne przeploty nitek i podstawowe parametry tkaniny. Wzajemne zależności pomiędzy parametrami tkaniny mogą być określone poprzez tworzenie odpowiedniego modelu i badania eksperymentalne. Geometryczny model został opracowany poprzez badanie kształtu przeplotu poszczególnych...   więcej »

| Strony 41–47

Wpływ kierunku skrętu przędzy na właściwości mechaniczne tkanin

Autorzy: Mollanoori M., Alamdar-Yazdi A.

W pracy rozważono wpływ skrętu na właściwości mechaniczne wzajemnie krzyżujących się przędz osnowy i wątku. Wyprodukowano dwa zestawy przędz bawełnianych o rożnych kierunkach skrętu (Z i S) i rożnych jego wartościach. Uzyskano tkaniny o jednakowej osnowie...   więcej »

| Strony 48–55

Wpływ struktury splotu na właściwości mechaniczne tkanin bawełnianych przy małych naprężeniach

Autorzy: Sankaran V., Subramaniam Venkatraman

Przyjęcie takich parametrów jak współczynnik CFF, FYF i FFF pozwoliło na lepsze zrozumienie struktury tkanin. Wyprodukowano dwie grupy tkanin różniących się splotem, ale o tych samych gęstościach osnowy i wątku. Określano charakterystykę przy małych naprężeniach i...   więcej »

| Strony 56–59

Badanie wpływu BTCA i nanocząstek TiO2 na siły przy marszczeniu i na
powrót do stanu wyjściowego tkanin z przędz mieszankowych
bawełniano-poliestrowych

Autorzy: Azad Aryan, Hezavehi Emadaldin, Shahvazian Mohammad, Zolgharnein Peyman

Badano siły przy marszczeniu, powrót do stanu wyjściowego, wydłużenie, wytrzymałość, współczynnik Poissona i moduł początkowy tkanin mieszankowych bawełniano-poliestrowych. Próbki poddano obróbce za pomocą kwasu 1,2,3,4-butano tetrakarboksylowego (BTCA) i hypofosforanu sodu (SHP) zmieszanych z TiO2. Pomiary wykonano...   więcej »

| Strony 60–65

Wpływ struktury dzianiny na przepuszczalność powietrza i palność

Autorzy: Mikučioniené Daiva, Milašiute Laima, Baltušnikaite Julija, Milašius Rimvydas

W artykule przedstawiono wpływ struktury dzianiny, długości nitki w oczku, masy liniowej przędzy oraz współczynnika upakowania na palność wyrobu i przepuszczalność powietrza. Badano dzianiny wykonane z przędzy Nomex Delta o 4 różnych masach liniowych. Stwierdzono dobrą...   więcej »

| Strony 66–69

Mechaniczne właściwości kompozytów wzmacnianych auksetycznymi i
konwencjonalnymi krótkimi włóknami polipropylenowymi

Autorzy: Uzun Muhammet, Uzun Muhammet

Włókna polipropylenowe konwencjonalne i auksetyczne były produkowane poprzez przędzenie ze stopu z zastosowaniem wytłaczarki. Włókna były badane biorąc pod uwagę masę liniową, wytrzymałość właściwą, wydłużenie przy zerwaniu oraz znak współczynnika Poissona. Po dodaniu włókien do kompozytu...   więcej »

| Strony 70–74

Poszukiwanie optymalnej struktury włóknin PP/PET dla poprawy ich właściwości mechanicznych

Autorzy: Hong Gui-Bing, Hong Gui-Bing

Celem pracy było wyznaczenie optymalnych parametrów procesu, otrzymywanie włóknin igłowanych dla uzyskania optymalnych właściwości, w tym możliwie jak największej wytrzymałości mechanicznej. Zastosowano metodę Taguchi i analizę zbiorów rozmytych. Jako parametry wyjściowe przyjęto: prędkość oscylacji maszyny igłującej,...   więcej »

| Strony 75–79

Termograficzna ocena parowania potu wewnątrz systemów odzieżowych

Autorzy: Mijović Budimir, Salopek Čubrić Ivana, Skenderi Zenun, Reischl Uwe

Celem badań było sprawdzenie czy metoda termograficzna umożliwia określenie transportu ciepła i pary wodnej poprzez warstwy odzieży. Zastosowano kamerę termowizyjną dla oceny rozkładów termicznych ubrań noszonych przez grupę zdrowych mężczyzn. Uzyskano rozkłady temperatur korelujące z efektem...   więcej »

| Strony 81–86

Symulacja układalności kompozytowych półproduktów tekstylnych o gradientowej charakterystyce ze zmiennym splotem tkanin

Autorzy: Hübner Matthias, Diestel Olaf, Sennewald Cornelia, Gereke Thomas, Cherif Chokri

Projektowanie trójwymiarowych kompozytów wzmocnionych tkaninami wymaga takiego ułożenia tkanin aby siły działały zgodnie z kierunkiem nitek tkaniny. W trakcie układania tkanin trudno jest uniknąć jej pofałdowania. Jednym ze sposobów rozwiązania tego zagadnienia jest odpowiednie zaprojektowanie ułożenia...   więcej »

| Strony 88–93

Analiza wybranych właściwości geowłóknin igłowanych otrzymanych techniką igłowania mechanicznego dwustronnego i techniką igłowania dwuwarstwowego na podkładzie tkaninowym

Autorzy: Malkiewicz Jadwiga, Drobina Robert, Lewandowski Stanisław

W pracy zaprezentowano analizę podstawowych właściwości geowłóknin otrzymanych techniką igłowania mechanicznego dwustronnego i techniką igłowania dwuwarstwowego na podkładzie tkaninowym. Dokonano oceny wpływu techniki wytwarzania geowłóknin na ich właściwości użytkowe, porównano parametry geowłóknin wytwarzanych z włókien odcinkowych...   więcej »

| Strony 94–98

Analiza porównawcza metod badania odporności na przecięcie rękawic ochronnych według polskich norm

Autorzy: Irzmańska Emilia , Stefko Agnieszka

Artykuł dotyczy oceny porównawczej metod badania odporności na przecięcie według PN-EN 388:2006 oraz PN-EN ISO 13997:2003. Na podstawie wstępnych badań stwierdzono, że metoda według PN-EN 388:2006, jest niewystarczająca dla rękawic o wysokiej odporności na przecięcie. Celem...   więcej »

| Strony 99–103

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook