Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 3 (99)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (99) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wpływ zmysłów na zakup produktów odzieżowych

Autorzy: Grębosz Magdalena, Wrońska Barbara

Rosnąca konkurencja oraz nasycenie rynku sprawiają, iż przedsiębiorstwa z branży odzieżowej poszukują nowych rozwiązań umożliwiających utrzymanie lub wzrost wartości sprzedaży. Przedsiębiorstwa z branży odzieżowej proponują nowe materiały, nowe strategie dystrybucji oraz wykorzystują nowe narzędzia komunikacji. Producenci...   więcej »

| Strony 8–12

Rozwinięty łańcuch zaopatrzenia małych i średnich przedsiębiorstw detalicznych przemysłu odzieżowego w Serbii

Autorzy: Stojanović Đurđica, Bašić Anja

Ostatnie badania wskazują, że przemysł odzieżowy należy do tych przemysłów, w których występuje wysoki procent zwrotów artykułów handlowych. Dlatego bardzo ważnym jest rozpoznanie rozwiniętego łańcucha zaopatrzenia, tak by rozpatrywać zarówno dostarczane jak i zwracane artykuły. Niestety,...   więcej »

| Strony 13–17

Badania i rozwój

Struktura i możliwość poprawy właściwości jedwabiu naturalnego poprzez procesy wykończenia

Autorzy: Lin Haitao, Ma Pibo, Ning Wane, Huang Jiwei, Jiang Fang, Hu Zhengyu, Xiao Haibo

Badania dotyczyły obróbki wykańczalniczej jedwabiu naturalnego. Mikrostruktura jedwabiu była badana za pomocą skaningowej mikroroskopii elektronowej, a właściwości mechaniczne testowane były klasyczną zrywarką firmy Instron, podczas gdy strukturę krystaliczną analizowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz rozproszenia promieniowania rentgenowskiego. Wyniki...   więcej »

| Strony 18–21

Zawartość wapnia jako wskaźnik wydajności odtłuszczenia bawełny

Autorzy: Dochia Mihaela, Stanescu Michaela Dina, Constantin Carolina

Zawartość pektyn w włóknach bawełnianych zakłóca równomierność wybarwienia materiałów bawełnianych obniżając ich jakość. Proces eliminacji pektyn, zwany również odtłuszczaniem, może być realizowany klasyczną metodą alkaliczną lub ekologiczną metodą z zastosowaniem enzymu. Pektyny są polimerami zbudowanymi z monomerów kwasu galaktouronowego i...   więcej »

| Strony 22–25

Absorpcja i desorpcja wilgoci w przędzach lnianych i konopnych

Autorzy: Mustata Adriana, Mustata Florin St. C.

Przedstawiono badania dotyczące sorpcji i desorpcji wilgoci włókien, przędz i tkanin gotowanych i bielonych prowadzone w warunkach różnej wilgotności względnej. Badano również wpływ absorpcji wody na oporność elektryczną włókien i przędz oraz wpływ na ich właściwości...   więcej »

| Strony 26–30

Przewidywanie wytrzymałości własciwej przedz z ekstra długiej bawełny Egipskiej przy wykorzystaniu indeksu jakości przędzy

Autorzy: El Messiry Magdi, Mohsen Abd-Ellatif Samar Ahmed

Bardzo ważnym problemem jest przewidywanie wytrzymałości właściwej przędz na podstawie właściwości włókien. W pracy dokonano przeglądu metod oraz opracowano indeks jakości włókna służący do przewidywania wytrzymałości właściwej przędzy. Jakość przędzy oceniano na podstawie wytrzymałości pojedynczych włókien...   więcej »

| Strony 31–35

Biodegradowalne materiały włókniste na bazie kopolimerów kwasu mlekowego otrzymywane metodą z roztworu na mokro

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Król Paulina, Boguń Maciej, Krucińska Izabella, Szparaga Grzegorz, Rabiej Stanislaw

W pracy zbadano wpływ budowy chemicznej polilaktydu i charakterystyki molekularnej polimeru na podatność na deformację i właściwości wytrzymałościowe włókien formowanych metodą z roztworu na mokro. Stwierdzono, iż po dwuetapowym procesie rozciągu wyższą wytrzymałością na poziomie 396...   więcej »

| Strony 36–41

Otrzymywanie aktywnych włókien węglowych z warstwy elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych i charakterystyka ich właściwości chemicznych i strukturalnych

Autorzy: Gliścińska Eulalia, Babeł Krzysztof

Opracowane zostały optymalne warunki procesów stabilizacji, karbonizacji i chemicznej aktywacji elektroprzędzionych włókien poliakrylonitrylowych w formie warstwy w celu otrzymania aktywnych włókien węglowych o średnicy mniejszej niż 1 µm. Otrzymane włókna poddano testom określającym ich właściwości strukturalne...   więcej »

| Strony 42–47

Punkt zbieżności przy przędzeniu przędz trójtaśmowych

Autorzy: Su Xuzhong, Gao Weidong, Liu Xinjin, Xie Chunping, Huang Bin

Opracowano teoretyczny model systemu przędzenia trójtaśmowej przędzy z wykorzystaniem modelu przędzy dwutaśmowej przedstawionego przez He i innych. Wprowadzono serię teoretycznych zmiennych przejściowych, a następnie ustalono punkt zbieżności dla systemu przędzenia przędzy trójtaśmowej przez eliminacje zmiennych pośrednich.

  więcej »

| Strony 48–50

Wpływ zastosowania nowego
procesu przędzenia siro-spun
na strukturę i właściwości
mechaniczne przędz

Autorzy: Soltani Parham, Johari Majid Safar

Właściwości fizyczne przędz w dużej mierze zależą od struktury charakteryzowanej geometrycznym ułożeniem włókien przędzy. Podstawowy wpływ na strukturę włókien w przędzy ma tzw. trójkąt przędzenia. Solo-siro jest nowym systemem przędzenia, który proponuje modyfikacje w stosunku do...   więcej »

| Strony 51–54

Analiza specyficznych warunków przędzenia dla kontroli mechanicznych właściwości przędz rdzeniowych typu Dorlastan

Autorzy: Helali Houda, Babay Dhouib A., Msahli S., Cheikhrouhou M.

Celem badań było określenie warunków dla kontroli wytrzymałości właściwej, wydłużenia przy zerwaniu, odprężenia elastycznego przędz rdzeniowych typu Dorlastan o różnych masach liniowych (100, 50, 33.33 i 25 tex) i współczynniku rozciągu przędzy elastomerowej. Badania wykazały, że...   więcej »

| Strony 55–60

Model probabilistyczny trwałości zmęczeniowej

Autorzy: Drobina Robert

Dokonano przeglądu literatury przedmiotu problematyki związanej z oceną trwałości zmęczeniowej materiałów, wraz ze stosownymi modelami probabilistycznymi. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa może być opisana następującymi rozkładami: wykładniczym, Weibulla, normalnym, Gumbela, Ferechta, Reyleighta, Gamma i log-normalnym. Jednakże do...   więcej »

| Strony 61–67

Wytwarzanie przędz rdzeniowych z udziałem drutów posiadających pamięć kształtu

Autorzy: Ahmad M. R., Yahya M. H. M., Hassan M. R., Salleh J., Ahmad W. Y. W., Hassim N.

Badania dotyczyły opracowania przędz rdzeniowych z udziałem składnika posiadającego pamięć kształtu. Druty z pamięcią kształtu zostały zastosowane jako elementy elektrycznie przewodzące. Do produkcji tych przędz zastosowano przędzarkę DREF 3000. Przędze przewodzące były produkowane z rdzeniem z...   więcej »

| Strony 68–72

Badanie właściwości fizycznych i geometrycznych dzianin pojedynczych lewo-prawych z udziałem przędz rdzeniowych elastomerowych

Autorzy: Vasanth Kumar Dhanapal, Sampath V. R.

Głównym celem badań była ocena możliwości zastosowania przy produkcji dzianin na maszynach cylindrycznych bawełnianych przędz rdzeniowych elastomerowych jako alternatywę dla stosowania gołych przędz elastomerowych. Badano również wpływ długości splotu na geometrie i jakość dzianin, w tym...   więcej »

| Strony 73–75

Analiza porównawcza wpływu włókien bambusowych i innych włókien celulozowych na wybrane parametry strukturalne i właściwości fizyczne dzianin

Autorzy: Mikučioniené Daiva, Arbataitis Edgaras

Badano wpływ rożnych przędz celulozowych na strukturę i właściwości fizyczne dzianin, w tym: długość oczka, gęstość rządków i kolumienek, współczynnik kształtu oczka, gęstość powierzchniowa dzianin itp. Badano przędze z włókien sztucznych uzyskanych z celulozy bambusowej oraz...   więcej »

| Strony 76–80

Porównanie zmiękczania tkanin PLA i PET z zastosowaniem systemu KES-FB

Autorzy: Hasani Hossein, Avinc Ozan, Khoddami Akbar

Badano i porównano właściwości mechaniczne przy małych naprężeniach, takie jak: wytrzymałość na zrywanie, ścinanie, zginanie, ściskanie, jak również właściwości powierzchniowe zmierzone za pomocą systemu Kawabata KES-FB. Stwierdzono, że na właściwości zginające i ścinające tkanin wpływa chemiczny...   więcej »

| Strony 81–88

Wstępne badania balistyczne pakietów z pokrywanych tkanin typu UD wykonanych z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej

Autorzy: Ahmad M. R., Hassim N., Ahmad W. Y. W., Samsuri A., Yahya M. H. M.

Badania dotyczyły efektu uderzenia pocisku w balistyczny pakiet wykonany z pokrywanych naturalną gumą tkanin typu UD wykonanych z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Dodatkowo badano wpływ dodania węglanu wapnia do kauczuku naturalnego. W pakietach składano...   więcej »

| Strony 89–94

Poprawa adhezji laminowanych włóknin polipropylenowych za pomocą plazmy niskociśnieniowej

Autorzy: Armağan Osman Gazi, Kayaoğlu Burçak Karagüzel, Karakaş Hale Canbaz, Güner Fatma Seniha

Badano właściwości adhezji laminowanych włóknin polipropylenowych poddanych obróbce pomocą plazmą niskotemperaturową, niskociśnieniową, o częstotliwości radiowej w atmosferze argonu. Zmiany zwilżalności określano przez pomiar kąta zwilżania. W celu zaobserwowania efektu oddziaływania plazmy na odporność na pranie laminowanych...   więcej »

| Strony 96–101

Włókniny węglowe modyfikowane kwasem hialuronowym jako potencjalne podłoża w leczeniu ubytków kostno-chrzęstnych

Autorzy: Rajzer Izabella, Menaszek Elżbieta, Menaszek Elżbieta, Bacakova Lucie, Orzelski Maciej, Błażewicz Marta

Uszkodzona chrząstka stawowa posiada słabą zdolność do regeneracji. Od lat prowadzone są badania nad zastosowaniem włókien węglowych w inżynierii tkankowej chrząstki, jako podłoży podtrzymujących wzrost komórek. Niestety długi proces odbudowy chrząstki w obrębie implantu węglowego ogranicza...   więcej »

| Strony 102–107

Zastosowanie nanozwiązków żelaza do oczyszczania ścieków z procesów drukowania

Autorzy: Kos Lech, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Michalska Karina, Żyłła Renata, Perkowski Jan

Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków metodą Fentona przy udziale nanozwiązków żelaza i porównanie jej z klasyczną metodą Fentona. Przedmiot badań stanowiły ścieki z mycia szablonów po procesach drukowania techniką sitodruku. Ścieki oczyszczano metodą klasyczną...   więcej »

| Strony 108–111

Informacje ogólne

XIPS 2013

  więcej »

| Strona 25

InnovaTex 2013

  więcej »

| Strona 50

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook