Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer 4 (58)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (58) / 2006

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Strategie działania na rynkach zagranicznych źródłem przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu odzieżowego na rynku europejskim

Autorzy: Grandys Ewa

Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej krajowy rynek stał się integralną częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Poszukiwanie źródeł konkurencji przez polski przemysł odzieżowy odbywa się obecnie nie tylko poprzez obniżanie kosztów wytwarzania i wysoką jakość produktów, ale...   więcej »

| Strony 8–10

Wpływ unii celnej pomiędzy Unią Europejską a Turcją na turecki przemysł i handel tekstylny i odzieżowy

Autorzy: Atilgan Turan, Kanat Seher

Rozwój globalizacji, postępujący ze wzrastającą prędkością na całym świecie, stwarza poważne problemy, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, których poszczególne branże charakteryzują się niskim poziomem konkurencyjności. Wiadomo, że regionalna współpraca i integracja pomagają przezwyciężyć ujemne efekty globalizacji,...   więcej »

| Strony 11–15

Wpływ przemysłu tekstylnego i odzieżowego na gospodarkę Turcji

Autorzy: Atilgan Turan

Przemysł tekstylno-odzieżowy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i przynoszących największe zyski przemysłów tureckiej gospodarki. Jego zaletami są miedzy innymi kwalifikowana siła robocza i zintegrowana struktura, charakteryzująca się tym, że reprezentowane w niej są zarówno wszystkie procesy...   więcej »

| Strony 16–20

Badania i rozwój

Kopoliamidy PA 6 na bazie ε-kaprolaktamu z solą nylonową wytworzoną z dwuetylenotrójaminy i kwasu adypinowego oraz ich właściwości termiczne

Autorzy: Kristofič Michal, Ujhelyiová Anna

Opisano syntezę kopolimamidów, składających się z ε-kaprolaktamu (9,9 – 19,7)% i soli nylonowej ADETA, wytworzonej z dwuetylenotrójaminy i kwasu adypinowego. Przedstawiono właściwości fizyczne, szczególnie termiczne poliamidu 6 oraz jego kopolimerów. Skład tych nisko cząsteczkowych związków jest...   więcej »

| Strony 21–24

Badania procesu wytwarzania włókien alginianowo-chitozanowych

Autorzy: Stęplewski Włodzimierz, Wawro Dariusz, Niekraszewicz Antoni, Ciechańska Danuta

Badano proces otrzymywania włókien alginianowo-chitozanowych, przeznaczonych do zastosowań medycznych. Opracowano dwie metody formowania dwuskładnikowych włókien alginianowo-chitozanowych typu rdzeń – alginian wapnia, otoczka – chitozan. Metoda (A) formowania, polegająca na wprowadzeniu chitozanu do kąpieli koagulacyjnej, umożliwiła otrzymanie...   więcej »

| Strony 25–31

Formowanie włókien celulozowo-fibroinowych

Autorzy: Strobin Grażyna, Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Ciechańska Danuta, Jóźwicka Jolanta, Sobczak Serafina, Haga Atsunobu

Pomimo rozwoju inżynierii materiałowej ciągle brak jest nowoczesnego, wielofunkcyjnego materiału opatrunkowego. Jednym z obiecujących kierunków badań w tym obszarze jest opracowanie kompozycji polimerowych, których jednym ze składników jest fibroina – białko fibrylarne charakteryzujące się właściwościami stymulacji...   więcej »

| Strony 32–35

Wpływ wybranych parametrów procesu przędzenia na wymieszanie włókien w przędzy mieszankowej bawełna/włókna poliestrowe

Autorzy: Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz

Przedstawiono badania dotyczące wpływu wybranych parametrów procesu przędzenia takich jak: system przędzenia, nastawienia maszyn oraz udział procentowy bawełny i włókien poliestrowych w mieszankach, na wymieszanie włókien w przędzy. Do badań wymieszania zastosowano: współczynnik zmienności udziałów ilościowych...   więcej »

| Strony 36–40

Ocena gęstości liniowej przędz fantazyjnych typu wstążkowego oraz parametrów strukturalnych dzianin wykonanych z tych przędz

Autorzy: Čiukas Ricardas, Tvarijonavičiené Beata, Mikučioniené Daiva

Przedstawiono wyniki analizy porównawczej danych teoretycznych i uzyskanych praktycznie parametrów strukturalnych wstążkowych przędz dzianych oraz dzianin wytworzonych z tych przędz. Zaproponowano metodę obliczania gęstości liniowej wstążkowych przędz dzianych. Stwierdzono, że gęstość liniowa przędz dzianych zależy od...   więcej »

| Strony 41–43

Wpływ płochy na nierównomierność tkanin po szerokości

Autorzy: Rukuižienė Žaneta, Milašius Rimvydas

Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje nierównomierność gęstości osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, podczas gdy nie stwierdzono tego dla wątku. Zmiany gęstości osnowy mają duży wpływ na właściwości tkanin. Porowatość, przepuszczalność powietrza, grubość, wrobienie nitek wątku, wydłużenie i...   więcej »

| Strony 44–47

Modelowanie fizyczno-matematyczne zjawiska ściskania dzianiny futerkowej

Autorzy: Patyk Barbara, Korliński Władysław

Analizując zależności między parametrem zgniatalności Z a parametrami takimi jak: grubość początkowa go oraz masą powierzchniową G dzianiny futerkowej, nie stwierdzono prostych związków funkcyjnych. Wobec tego podjęto próbę określenia zależności teoretycznych między parametrami mechanicznymi i strukturalnymi...   więcej »

| Strony 48–52

Wpływ parametrów splatania na mechaniczne właściwości lin plecionych

Autorzy: Omeroglu Sunay

Przedstawiono wpływ wzorów splatania oraz prędkości odbioru PP lin cylindrycznie splatanych na ich właściwości mechaniczne. Do badań wybrano pasma składowe o gęstości liniowej 70 tex i 150 tex, wzory splotów 1/1 i 2/2 oraz dwie prędkości...   więcej »

| Strony 53–57

Aspekty standaryzacji w pomiarach izolacyjności cieplnej ubiorów przy użyciu manekina

Autorzy: Konarska Maria, Sołtyński Krzysztof, Sudoł-Szopińska Iwona, Młoźnak Dariusz, Chojnacka Anna

Celem pracy była analiza wpływu na termiczny manekin takich czynników, jak: parametry otoczenia (temperatura, wilgotność, szybkość/kierunek strumienia powietrza), sposób przekazywania mocy grzejnej do manekina oraz czas wymagany do osiągnięcia równowagi termicznej. Na manekinie umieszczonym w komorze...   więcej »

| Strony 58–63

Proces zaciągania ściegu czółenkowego a optymalizacja warunków pracy nici. Część I. Model zaciągania ściegu w warunkach dynamicznych

Autorzy: Więźlak Włodzimierz, Elmrych-Bocheńska Joanna

Podczas formowania ściegu czółenkowego w maszynie szyjącej, nić wprowadzana do ogniwa ściegu przez igłę podlega wysokiej destrukcji w wyniku oddziaływania narzędzi maszyny. Za najbardziej niszczącą dla nici uznaje się fazę wprowadzania przeplotu w kanał igłowy (tzw....   więcej »

| Strony 64–67

Wpływ parametrów procesu produkcyjnego na wybrane właściwości włókninowych wkładek dystansowych produkowanych za pomocą urządzenia „3D Web Linker”

Autorzy: Vasile Simona, Van Langenhove Lieva, De Meulemeester Simon  

Trójwymiarowe tekstylne wkładki dystansowe, w tym dziane, są współcześnie często stosowane jako techniczne wyroby włókiennicze. Jednak trójwymiarowe struktury włókninowe, produkowane bez użycia jakichkolwiek nitek są ciągle jeszcze nowymi opracowaniami. W artykule analizowane są możliwości produkcji włókninowych...   więcej »

| Strony 68–74

Nowa metoda i urządzenie do wytwarzania materiałów adsorpcyjnych z zawartością węgla aktywnego

Autorzy: Czaplicki Zdzislaw

Przedstawiono nową metodę i urządzenie do wytwarzania unikalnych materiałów adsorpcyjnych. Otrzymane materiały filtracyjne mogą służyć do oczyszczania powietrza z silnie drażniących aromatycznych zanieczyszczeń oraz substancji chemicznych. Podczas badań eksperymentalnych materiały adsorpcyjne były przygotowane jako materiały filtracyjne...   więcej »

| Strony 75–78

Analiza porównawcza właściwości włókien węglowych otrzymanych na bazie różnych prekursorów

Autorzy: Babeł Krzysztof, Krucińska Izabella, Cisło Romualda, Koszewska Małgorzata

W artykule omówiono zmiany pewnych właściwości i cech strukturalnych czterech typów włókien i włóknin z nich otrzymanych poprzez proces pirolizy włókien a następnie proces aktywacji parą wodną w temperaturze 850 oC. Oceniano między innymi zmiany wytrzymałości...   więcej »

| Strony 79–86

Ocena tekstyliów przy użyciu metody LA-ICP-TOF-MS

Autorzy: Szynkowska Małgorzata I., Czerski K., Paryjczak Tadeusz, Rybicki Edward, Włochowicz Andrzej

W pracy podjęto próbę zastosowania unikalnej metody LA-ICP-TOF-MS (spektrometr masowy z plazmą indukcyjnie wzbudzoną z analizatorem czasu przelotu połączony z ablacją laserową) do półilościowej analizy porównawczej zawartości metali w tekstyliach. Jako obiekt badań wybrano oryginalne próbki...   więcej »

| Strony 87–90

Analiza rozkładu modułu Young’a w płaszczyźnie papieru

Autorzy: Szewczyk Włodzimierz, Marynowski Krzysztof, Tarnawski Wiktorian

Określono rozkład modułów Younga w płaszczyźnie papieru, bazując na wynikach uzyskanych przy próbach rozciągania w określonych kierunkach. Używając zależności matematycznych, prawdziwych dla ciał ortotropowych, obliczono moduły na drodze teoretycznej. Wyznaczono także wskaźniki TSO i TSI w...   więcej »

| Strony 91–94

Pogłębiona delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej sosnowej

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Badania dotyczą zagadnienia wpływu warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej (tj. usuwania ligniny z włókien masy celulozowej za pomocą tlenu w środowisku alkalicznym) na jej właściwości. W szczególności zbadano wpływ ilości dozowanego NaOH, czasu trwania i...   więcej »

| Strony 95–100

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook