Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer 2 (56)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (56) / 2006

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Preferencje zakupów odzieży przez starszych ludzi w Słowenii

Autorzy: Mumel Damijan, Završnik Bruno, Prodnik Jadranka

Celem przeprowadzonych badań był opis wzorców i zwyczajów zakupu odzieży przez starszych konsumentów w Słowenii. Opracowano wyniki 271 ankiet starszych ludzi wybranych spośród znacznie większej liczby respondentów. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy, w zależności od...   więcej »

| Strony 8–12

Badania i rozwój

Wpływ wyciągu filerowego i rozciągu całkowitego na strukturę i właściwości prekursorowych włókien PAN zawierających montmorylonit

Autorzy: Boguń Maciej, Mikołajczyk Teresa, Kurzak Andrzej, Błażewicz Marta, Rajzer Izabella

Przeprowadzono analizę wpływu warunków formowania na strukturę porowatą, właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe prekursorowych włókien PAN zawierających montmorylonit (MMT). Otrzymane włókna odznaczają się, przy niskiej całkowitej objętości por, wytrzymałością maksymalnie do 23 cN/tex. Obecność we włóknach Si...   więcej »

| Strony 13–16

Wpływ skrętu na charakter rotorowych przędz kompozytowych

Autorzy: Zhang Haixia, Zhang Haixia, Xue Yuan

Różnego rodzaju rotorowe przędze kompozytowe wyprodukowano poprzez łączenie włókien odcinkowych z włóknami ciągłymi, przy dwóch współczynnikach naddatku włókna ciągłego i przy różnych współczynnikach skrętu. Mierzono naprężenie przędzy, oraz badano wpływ współczynnika skrętu na właściwości przędz kompozytowych....   więcej »

| Strony 17–19

Analiza jakości nici szwalnych produkowanych z konwencjonalnej i kompaktowej przędzy rotorowej

Autorzy: Yeşilpnar Sevil

Za pomocą kompaktowego sytemu przędzącego, dzięki wyeliminowaniu trójkąta przędnego, produkuje się przędze o strukturze odmiennej od struktury konwencjonalnej przędzy rotorowej. Nowe perspektywy, powstałe dzięki przędzeniu kompaktowemu, sprawdziły się w wielu procesach włókienniczych, od produkcji przędzy do...   więcej »

| Strony 20–23

Badanie podstawowych parametrów opisujących strukturę przędz szenilowych

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Özdemir Özcan

Scharakteryzowano podstawowe parametry opisujące strukturę fantazyjnych przędz szenilowch, wytwarzanych na maszynie do produkcji przędz szenilowych. Badano wpływ właściwości przędz składowych oraz parametrów maszyny na końcowy numer przędzy. W tym celu wyprodukowano przędze szenilowe o różnej długości...   więcej »

| Strony 24–28

Ocena poprzecznych odkształceń tkanin wieloosiowych poddanych jednokierunkowemu rozciąganiu

Autorzy: Frontczak-Wasiak Izabela, Snycerski Marek

Eksperymentalnie wyznaczono współczynnik odkształcenia poprzecznego tkanin przy rozciąganiu jednokierunkowym. Obiektem badań były tkaniny: trójosiowa, czteroosiowe o siatce jednorodnej i niejednorodnej oraz sześcioosiowa o siatce niejednorodnej. Jako porównywalniki przyjęto tkaniny klasyczne o porównywalnych masach powierzchniowych. Analiza wykazała,...   więcej »

| Strony 29–33

Analiza pracy zgrzeblarkowego regulatora rozciągu o nowym algorytmie działania

Autorzy: Idzik Marek

Badania dotyczyły analizy pracy zmodernizowanego regulatora rozciągu, którego algorytm działania uwzględnia zjawisko retardacji taśm przędzalniczych po procesie regulacji krótkoodcinkowej. Porównano skuteczność działania regulatora przy standardowym i skorygowanym sygnale sterującym. Pomiary wykonano dla bawełny, włókien wiskozowych i...   więcej »

| Strony 34–36

Cechy charakterystyczne ornamentacji tradycyjnych tkanin litewskich

Autorzy: Zdanavičiūtė Ingrida, Milašius Vytautas, Katunskis Jurgis

W przedstawionej pracy skupiono się na występowaniu w ciągu minionych wieków cech charakterystycznych i powtarzalności symetrii i kolorów. Badano preferencję różnych symetrii i kolorów tradycyjnych tkanin litewskich we wszystkich regionach etnicznych Litwy. Analiza symetrii ornamentów oparta...   więcej »

| Strony 37–40

Ocena jednorodności struktury tkaniny typu Jeans za pomocą komputerowej analizy obrazu

Autorzy: Owczarek Magdalena, Masajtis Józef

Opracowano nową, szybką, dokładną i nieniszczącą metodę oceny jednorodności struktury tkaniny. Nową metodę zweryfikowano na tkaninach typu Jeans. Podstawą oceny jednorodności struktury tkaniny typu Jeans była jednorodność pokrycia wątkowego lewej strony tkaniny, jak również jednorodność średnicy...   więcej »

| Strony 41–45

Przewidywanie wydłużenia i odprężenia dwukierunkowo elastycznych tkanin za pomocą sztucznych sieci neuronowych i modeli regresji liniowej

Autorzy: Ogulata S. Noyan, Sahin Cenk, Ogulata R. Tugrul, Balci Onur

Tkaniny elastyczne są szeroko stosowane ze względu na swoje dobre właściwości rozciągowe i odprężeniowe (wydłużenie szczątkowe). Szereg metod pomiarowych i parametrów stosuje się dla określenia właściwosci tych tkanin. Każdy, różniący się od innych zestaw parametrów danego...   więcej »

| Strony 46–49

Ocena właściwości tkanin wiskozowo-poliestrowych poddanych zginaniu

Autorzy: Alamdar-Yazdi A., Shahbazi Zahra

W przedstawionej pracy badano wpływ gęstości osnowy i wątku na właściwości tkanin wiskozowo-poliestrowych poddanych zginaniu. Wyprodukowano 25 tkanin o małej masie powierzchniowej i różnej gęstości osnowy i wątku, po czym poddano je testom za pomocą trzech...   więcej »

| Strony 50–54

Znaczenie warstwy tekstylnej w pakietach odzieżowych w redukcji procesów wymiany ciepła

Autorzy: Sirvydas-Povilas Algimantas, Nadzeikienė Jüratė, Milašius Rimvydas, Eičinas Juozas, Kerpauskas Paulius

Wymiana różnych postaci energii pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem zachodzi w sposób ciągły, a procesy te zapewniają stałą równowagę dynamiczną podczas całego jego życia. Wymiana energii cieplnej zachodzi głównie poprzez ubrania, które człowiek nosi na sobie....   więcej »

| Strony 55–58

Eksperymentalne badanie wpływu parametrów tkaniny na absorpcję wody tkanin frotowych

Autorzy: Karahan Mehmet, Eren Recep

Przeprowadzono eksperymentalne badania dla określenia statystycznej absorpcji wody tkanin frotowych. Przebadano 216 próbek tkanin, tkanych przy 6 gęstościach osnowy, 4 gęstościach wątku, 4 wysokościach okrywy i 3 różnych typach przędzy. Okazało się, że tkaniny frotowe, produkowane...   więcej »

| Strony 59–63

Eksperymentalne badania jakości ręczników. Cz. II – Stopień hydrofilności i zmiany wymiarów

Autorzy: Zervent Belkis, Koç Erdem

W przedstawionej pracy badano zależności pomiędzy jakością ręczników, określoną ich hydrofilnością i zmianami wymiarów, a wybranymi parametrami fizycznymi ręczników i parametrami produkcyjnymi, takimi jak: wysokość okrywy, masa powierzchniowa i typ zmiękczacza. W tym celu mierzono stopień...   więcej »

| Strony 64–70

Dyskretny model probabilistyczny sił w nitkach transportowanych w strefie rozciągania

Autorzy: Włodarczyk Bogdan, Kowalski Krzysztof

Dokonano symulacji sił w nitkach modelowych o dwóch zmiennych losowych: długości ogniwa przędzy i jej sztywności rozciągania, transportowanych w strefie rozciągania. Strefa ta składa się z dwóch par wałków, pracujących z różną prędkością obwodową. Przeprowadzone symulacje...   więcej »

| Strony 71–75

Magnetoelektryczne urządzenie napędowe do przemieszczeń grzebienia igielnicowego

Autorzy: Kossowski Zbigniew, Kopias Kazimierz

Przedstawiono budowę i zasadę działania siłownika magnetoelektrycznego. Przedstawiono zasady jego projektowania, uwzględniające wymagania techniczne, które winien spełniać siłownik. Zaprojektowano i zbudowano siłownik magnetoelektryczny do napędu grzebienia igielnicowego krosna z wirującymi płaszczkami formującymi przesmyk i dobijającymi wątek....   więcej »

| Strony 76–78

Optymalizacja kosztów produkcji i jakości tkanin

Autorzy: Kovačević Stana, Penava Željko, Oljača Mladen

Badano wpływ jakości przędzy na optymalizację produkcji tkanin. Na podstawie właściwości przędzy, poszukiwano optymalnej preparacji wątku, która zapewniałaby satysfakcjonującą jakość tkaniny i minimalną zrywność wątku na krośnie. Przeprowadzono korelacje pomiędzy następującymi parametrami: preparacją wątku, zrywnością podczas...   więcej »

| Strony 79–84

Porównanie kinetyki hydrolizy wybranych barwników reaktywnych przed i po oczyszczeniu

Autorzy: Ðorðević Dejana, Cerkovnik Janez, Gorenšek Marija

Mieszaninę dwumetyloformamidu z czterochloroetylenem (DMF/TCE) zastosowano dla oczyszczenia poniższych barwników reaktywnych: monochloro-s-triazyny, monofluoro-s-triazyny i bis(monofluoro-s-triazyny). Zagadnienie to ma znaczenie dla praktyki farbiarskiej w przemyśle włókienniczym, stosującym barwniki reaktywne dla barwienia tkanin bawełnianych i oczekującym dobrej stabilności...   więcej »

| Strony 85–88

Delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Zbadano możliwość uzyskania łatwobielnych mas celulozowych siarczanowych (charakteryzujących się liczbą kappa na poziomie <16 jednostek) z masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa (l.k.) - 68, w wyniku jej delignifikacji tlenowej. Ustalono również, jaki efekt...   więcej »

| Strony 89–93

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook