Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 3 (117)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (117) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa liniowych wyrobów włókienniczych

Autorzy: Włochowicz Andrzej, Kukla Sławomir, Drobina Robert

Prezentowana publikacja jest przeglądem prac kierowanych lub inspirowanych przez nieżyjącego Profesora Andrzeja Włochowicza na tle obecnego stanu wiedzy a opracowana przez jego współpracowników, jako wyraz pamięci i uznania dla wkładu, który wniósł do badań wytrzymałości liniowych wyrobów włókienniczych. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196606
| Strony 8–16

Otrzymywanie i charakterystyka kompozytowych membran z mikrowłókien PLA/PCL

Autorzy: Lu Yao, Chen Yan-Chun, Zhang Pei-Hua

Biodegradowalne polimery, takie jak PLA i PCL znajdują wiele zastosowań w inżynierii tkankowej ze względu na swoją biokompatybilność, oraz właściwości mechaniczne. W badaniach, wyznaczono optymalne parametry elektroprzędzenia błon kompozytowych PLA/PCL stosując metodę skaningowej mikroskopii elektronowej, w celu otrzymania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196607
| Strony 17–25

Właściwości monowłókien jedwabnych przy jednokierunkowym skręcaniu

Autorzy: Jiang Shan, Cao Genyang, Cai Guangming, Xu Weilin , Li Wenbin, Wang Xin

Badania przeprowadzono za pomocą specjalnie zbudowanego urządzenia do badania skrętu włókien. Badano kąt przełomu oraz ilość cykli doprowadzających do zerwania. Sprawdzano również wpływ długości próbki oraz wstępnego naprężenia. Oceniono wpływ długości próbki wstępnego naprężenia, szybkości skrętu na właściwości wytrzymałościowe...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196608
| Strony 26–30

Badania przędz modyfikowanych procesami PVD

Autorzy: Niewiadomska Iwona, Frydrysiak Michał, Puchalski Michał, Czekalski Jerzy

W publikacji przedstawiono metodę wytwarzania powłok metalicznych na przędzach odcinkowych i ciągłych przy zastosowaniu procesów PVD, co umożliwiło wytworzenie przędz o właściwościach elektroprzewodzących. Zbadano właściwości elektroprzewodzące po modyfikacji przędz procesami PVD oraz trwałość tych właściwości po testach użytkowych takich jak...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196609
| Strony 32–37

Badanie fotochromicznych właściwości barwionych luminescencyjnych włókien PA6

Autorzy: Yan Yanhong, Zhu Yanan, Ge Ming-Qiao

Barwione luminescencyjne włókna PA6 przygotowano przez dodanie materiałów luminescencyjnych i pigmentów nieorganicznych. Scharakteryzowano właściwości morfologiczne i optyczne barwionych luminescencyjnych włókien PA6. Wyniki wykazały, że materiały luminescencyjne były rozproszone równomiernie we włóknach bez widocznych aglomeratów. Żółte pigmenty nieorganiczne i materiał luminescencyjny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196610
| Strony 38–43

Wpływ dodatków funkcyjnych na właściwości kompozytowych włókien taśmowych

Autorzy: Petrulis Donatas, Petravičius Artūras, Petravičius Artūras, Petrulyte Salvinija

Badano oddziaływanie zróżnicowanych ilości czynnego związku chemicznego Polycom JB 7100/składnik PP na właściwości poliolefinowych przędz tasiemkowych wytworzonych przy stałych udziałach innych domieszek i stałych warunkach procesu ich wytwarzania. Analiza sporządzonych mikrofotografii EDX i SEM wykazała, że aglomeracje cząstek materiałów nieorganicznych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196611
| Strony 44–50

Alternatywny podstawowy model-l/b efektywnej podatności opracowany dla hydrofilowych (l), hydrofobowych (b) wilgotnych materiałów włókienniczych

Autorzy: Rogankov Jr. Oleg V., Shvets Marina V., Rogankov Vitaly B.

Dla opracowania obiektywnej porównywalnej metodologii odnoszącej się do zestawu podobnych materiałów należy albo wyeliminować całkowicie efekty wilgotności względnej i współczynników transportu pary wodnej lub uwzględnić ich powiązany wpływ na charakterystyki transportu. Bardziej obiecująca strategia porównawcza wymaga prawidłowych definicji właściwości związanych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196612
| Strony 51–57

Efekt naturalnych włókien Alfa na poprawę mechanicznych właściwości materiałów kompozytowych z matrycą epoksydową badany za pomocą algorytmu genetycznego

Autorzy: Ziani N., Boudali A., Mokaddem Allel, Doumi B., Beldjoudi N., Boudali A.

Włókna naturalne spełniają bardzo ważną rolę przy polepszeniu właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych. Celem badań w przedstawionej pracy było zastosowanie naturalnych włókien alfa dla wzmocnienia mechanicznych właściwości materiałów kompozytowych z matrycą epoksydową. Określano zniszczenie międzyfazowych układów włókna węglowe-epoksyd, włókna szklane-epoksyd...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196613
| Strony 58–62

Badanie właściwości cieplnych materiałów dzianych pokrywanych ceramicznie

Autorzy: Kubiliene Diana, Sankauskaite Audrone, Abraitienė Aušra, Krauledas Sigitas, Barauskas Rimantas, Barauskas Rimantas

W pracy przedstawiono badania procesów termoregulacji materiałów włókienniczych, modyfikowanych ceramiką, stosowanych w niskich temperaturach. Bio-ceramiczne dodatki charakteryzują się zdolnością zatrzymywania ciepła, dzięki promieniowaniu w dalekiej podczerwieni (FIR). Po zmagazynowaniu ciepła w wysokiej temperaturze, bioceramiczne materiały emitują ciepło do ciała ludzkiego,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1185481
| Strony 63–66

Eksperymentalne badanie właściwości dielektrycznych tkanin poliestrowych

Autorzy: Liu Yuanjun, Zhao Xiaoming, Zhao Xiaoming

Badano wpływ struktury tkaniny (gęstości wątku i osnowy oraz masy liniowej przędzy) na dielektryczną stałą poliestrowych tkanin. Wyniki wykazują, że przy niskich częstotliwościach stałe dielektryczne w wyraźny sposób zależą od parametrów procesu tkania. Natomiast przy wyższych częstotliwościach wpływ struktury...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196614
| Strony 67–71

Właściwości korozyjne włóknin polipropylenowych pokrywanych warstwami CuSn oraz CuZnNi

Autorzy: Dobruchowska Ewa, Koprowska Joanna

W ramach pracy, jako podłoże dla cienkich warstw metalicznych CuSn i CuNiZn wykorzystana została włóknina polipropylenowa. Metalizację włókniny przeprowadzono stosując proces rozpylania magnetronowego. Zakłada się, że przeznaczeniem tak uzyskanych metalizowanych włóknin będzie ekranowanie architektoniczne przed polami elektromagnetycznymi. Z tego względu,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196615
| Strony 72–78

Hybrydowe, kompozytowe układy balistyczne z zaawansowaną ceramiką i włóknami UHMWPE

Autorzy: Fejdyś Marzena, Kośla Katarzyna, Kucharska-Jastrząbek A., Landwijt Marcin

Celem badań było opracowanie nowej koncepcji hybrydowych, kompozytowych układów balistycznych na bazie ceramiki oraz kompozytów włóknistych. W zależności od wymagań ochrony balistycznej, układy balistyczne projektowano w różnych konfiguracjach i masach, wykorzystując odpowiednie materiały ceramiczne i te przeznaczone na tylną...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196616
| Strony 79–89

Właściwości wytrzymałościowe na rozciąganie, gięcie i uderzenie oraz absorpcja wody poliestrowych hybrydowych kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi

Autorzy: Prasanna Venkatesh R., Ramanathan K., Srinivasa Raman V.

Badania przeprowadzono stosując kompozyty sizal/poliester i sizal/nienasyconą żywicę poliestrową. Początkowo określono optymalną długość włókien oraz udział procentowy masy w materiale kompozytowym. Dla polepszenia właściwości mechanicznych do włókien sizalowych dodawano włókna bambusowe aż do 50% wagowych. Stwierdzono polepszenie właściwości mechanicznych i,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196617
| Strony 90–94

Wielokanałowy optyczny system do kontroli jakości druku cyfrowego

Autorzy: Galas Jacek, Litwin Dariusz, Czyżewski Adam, Sitarek Stefan, Kołacz Katarzyna

Czynniki ekonomiczne oraz ochrona środowiska odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej technice barwienia materiałów tekstylnych, w której barwniki są nakładane w procesie przypominającym drukowanie. Poza dowolnie zaprojektowanym barwnym wzorem technologia ta pozwala na dodanie indywidualnych cech produktu, co nie jest...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1191423
| Strony 95–102

Analiza charakterystyki dynamicznej mechanizmu napędzającego system igłowy w maszynie do produkcji dywanów

Autorzy: Xu Yang, Sun Zhijun, Huang Shuang, Sheng Xiaowei, Chi Xinfu

W typowej maszynie wiążącej dywany charakterystyki kinematyczne i dynamiczne mechanizmu napędzającego układ igieł są bardzo ważnym czynnikiem określającym jakość wytwarzanych dywanów. Dla otrzymania racjonalnej podstawy dla projektowania mechanizmu i analizy charakterystyk wibracyjnych opracowano matematyczny model mechanizmu napędzającego igły. Przy opracowaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196619
| Strony 103–109

Optymalizacja parametrów użytkowych osłon włókninowych stosowanych w geokompozytach sorbujących wodę  w strefie nienasyconej

Autorzy: Lejcuś Krzysztof , Dąbrowska Jolanta , Grzybowska-Pietras Joanna, Garlikowski Daniel , Lejcuś Iwona , Pawłowski Andrzej , Śpitalniak Michał

W pracy przedstawiono badania właściwości włóknin, jako osłon do geokompozytów sorbujących wodę. Zadaniem włókniny jest przechwycenie filtrującej wody i przekazanie do znajdującego się wewnątrz superabsorbentu. Najlepsze wyniki w badaniu wodoprzepuszczalności (88 mm/s) i wodochłonności (1116.85 g/m2)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196620
| Strony 110–116

Szczepienie plazmowe z udziałem soli dialliludimetyloamoniowej dla nadania właściwości antybakteryjnych materiałom polipropylenowym

Autorzy: Yao Wei-Hua, Tsou Chi-Hui, Tsou Chi-Hui, Tsou Chi-Hui, Tsou Chi-Hui, Chen Jui-Chin

Czwartorzędową solą metylodialliloamoniową (MDAA) szczepiono powierzchnię włókniny polipropylenowej stosując niskotemperaturową plazmę o częstotliwości radiowej. Stosunek szczepienia MDAA do PP wzrastał ze wzrostem temperatury szczepienia, przy niskich temperaturach szczepienia (30 lub 60°C) stosunek szczepienia wzrastał ze wzrostem...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196621
| Strony 117–123

Bezpieczna dla środowiska próba równoczesnego usuwania niezwiązanych barwników z materiałów tekstylnych i płynów pralniczych

Autorzy: Shaikh Irfan Ahmed, Muqddas Aqsa , Jamil Nadia, Qadir Abdul

W pracy przedyskutowano nową koncepcję polegającą na zastosowaniu koagulantów w procesie prania z jednoczesnym usunięciem niezwiązanych barwników reaktywnych z tkanin tekstylnych i płynów pralniczych. Oceniano zmiany odcieni zabarwienia przy barwieniu barwnikami C.I. Reactive Yellow 145, C.I....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196622
| Strony 124–129

Zastosowanie chitozanu  do odbarwiania ścieków włókienniczych

Autorzy: Kos Lech

Celem pracy było zbadanie efektywności odbarwiania poszczególnych rodzajów ścieków włókienniczych na drodze koagulacji z użyciem chitozanu  przy zapewnieniu wysokiej efektywności procesu. Uzyskane efekty odbarwiania zależały od składu i charakteru jonowego związków obecnych w ściekach. Dodatkowe stosowanie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196623
| Strony 130–135

Postępy w opracowywaniu antymikrobowych środków dla materiałów włókienniczych: Poszukiwanie naturalnych surowców. Przegląd

Autorzy: Tawiah Benjamin, Tawiah Benjamin, Badoe William, Badoe William, Fu Shaohai

Anytmikrobowe wykańczanie materiałów tekstylnych jest przedmiotem długoletnich badań naukowców w wyniku uzyskania produktów nie wpływających negatywnie na zdrowie użytkowników. W efekcie opracowano cały szereg antymikrobowych produktów zarówno syntetycznych jak i naturalnych. W ostatnich czasach coraz większą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1196624
| Strony 136–149

Informacje ogólne

 IBWCh

  więcej »

| Strona 31

 ATH

  więcej »

| Strona 62

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook