Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer 4 (118)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (118) / 2016

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Charakterystyka starych odpadów tekstylnych i zarządzanie nimi w lokalnych zgrupowaniach produkcyjnych

Autorzy: Pinheiro Eliane, de Francisco Antonio Carlos

Artykuł ma na celu charakteryzację odpadów generowanych podczas produkcji odzieżowej w obszarze lokalnego zgromadzenia produkcyjnego w Brazylii. Analiza umożliwia identyfikację istniejącego systemu i poprawę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201128
| Strony 8–13

Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw odzieżowych

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Obserwowana intensyfikacja umiędzynarodowienia działalności polskich przedsiębiorstw, dotyczy również firm odzieżowych. Ich produktami są wyroby gotowe oraz usługi B2B konfekcjonowania odzieży. Rodzaj kreowanego produktu determinuje kierunki współpracy międzynarodowej. Dla ich ustalenia zostały przeprowadzone badania, w których wykorzystano dwie metody: analizę poznawczą...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201127
| Strony 14–19

Badania i rozwój

Funkcjonalne włókna nanokompozytowe z poli(siarczku fenylenu) – wyniki wstępne

Autorzy: Kulpiński Piotr, Czarnecki Piotr, Niekraszewicz Barbara, Jeszka Jeremiasz K.

W artykule zaprezentowano kompozytowe włókna oraz włókniny z poli(siarczku fenylenu) wytwarzane metodą melt-blown. Do formowania włókien zastosowano laboratoryjną wytłaczarkę dwuślimakową, której konstrukcja pozwala na wykonanie kilku cykli mieszania polimeru przed procesem formowania włókien. Jako modyfikatory zastosowano wielościenne nanorurki węglowe (CNTs)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201129
| Strony 20–26

Zastosowanie spektroskopii Ramana do oceny zmian chemicznych zachodzących we włóknach dibutyrylochitynowych

Autorzy: Biniaś Dorota, Biniaś Włodzimierz, Janicki Jarosław

Mikroporowate włókna dibutyrylochitynowe otrzymane w wyniku przędzenia metodą suchomokrą poddano alkalicznym obróbkom przy zastosowaniu roztworów wodorotlenku potasu. W pierwszym etapie uzyskano z włókien dibutyrylochitynowych włókna z chityny regenerowanej przy zastosowaniu 5% roztworów KOH w temperaturach z zakresu 20 – 90...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1207842
| Strony 27–38

Opracowanie metody dla charakteryzacji długości węglowych włókien ciętych o dużej długości

Autorzy: Hengstermann Martin, Bardl Georg, Rao Haihua, Abdkader Anwar, Hasan Mir Mohammad Badrul, Cherif Chokri

Dla wytwarzania kompozytów ze wzmocnieniem włókien węglowych bardzo ważna jest znajomość rozkładu długości tych włókien. Niestety, jak dotychczas nie istniały odpowiednie metody pomiarowe pozwalające charakteryzować włókna odcinkowe o długościach powyżej 60 mm. Celem pracy była analiza istniejących metod pomiarowych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1207845
| Strony 39–44

Segmentacja obrazu przędzy oparta na algorytmie FCM i analizie gradientu intensywności

Autorzy: Li Zhongjian, Pan Ruru, Wang Jing’an, Wang Ziyu, Li Bianbian, Gao Weidong

Artykuł dotyczy oceny przeprowadzonej w czasie rzeczywistym segmentacji obrazów w oparciu o rozmyty algorytm C-średnich i analizę intensywności gradientu. Zaproponowano metodę segmentacji obrazów przędzy mającą na celu zwiększenie dokładności pomiarów jej średnicy, a w zamierzeniach wpłynięcie na zwiększenie dokładności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201130
| Strony 45–50

Badanie właściwości wytrzymałościowych i sztywności przędz kompozytowych o różnych parametrach

Autorzy: Çeven Erhan Kenan, Aytaş Hüseyin

Badano wpływ zmian średnicy przędzy rdzeniowej i owijającej na właściwości mechaniczne przędz kompozytowych wytworzonych techniką wydrążonego wrzeciona metodą oplatania. Przędze kompozytowe zawierające metalowe druty ze stali nierdzewnej (SS) o średnicach 50 μm do 100 μm zostały wyprodukowane z siedmiu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201131
| Strony 51–58

Oznaczanie wydłużenia nitek osnowy w satynowych tkaninach bawełnianych przy zastosowaniu analizy obrazu

Autorzy: Kaplan Volkan, Varan Nilüfer Yildiz, Dayik Mehmet, Turhan Yıldıray, Durur Güngör

Analiza została wykonana w celu możliwości zredukowania zrywów włókien podczas przędzenia, a tym samym w celu zwiększenia produktywności krosien. Zastosowano wysokoczułą kamerę do analizy obrazów. Wydłużenia włókien osnowy mierzono i analizowano statystycznie stosując program MATLAB. Zaobserwowano i zarejestrowano różne...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1183202
| Strony 59–62

Odbarwianie tkanin typu denim z mieszanek bawełny i kapoku poprzez zastosowanie lasera

Autorzy: Du Wei, Gosh Rajib Chandra, Zuo Dan-ying, Zou Han-tao, Tian Lei, Yi Chang-hai, Yi Chang-hai, Yi Chang-hai

Wyniki analizowano i porównywano z wynikami uzyskiwanymi z tkanin denim z bawełny i PET. Wyniki wykazały, że przy zastosowaniu lasera zredukowano intensywność koloru, a wartość K/S została zredukowana przy małych zmianach grubości i przepuszczalności powietrza. Ponieważ wewnętrzne powietrze zawarte...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201132
| Strony 63–67

Własności termiczne włóknistych materiałów gradientowych

Autorzy: Turant Jan, Radaszewska Elżbieta

W pracy zajęto się problemem modelowania włóknistych materiałów gradientowych o zmiennej średnicy włókien. Celem modelowania było określenie mikro i makro własności termicznych tego typu materiałów. Konsekwentnie, w dowolnym punkcie materiału gradientowego obliczono średni współczynnik przewodzenia ciepła w kierunku zmian...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201133
| Strony 68–73

Projektowanie lekkich, kompozytowych tarcz wzmocnionych ciągłymi włóknami

Autorzy: Wiśniewski Jacek

W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie numerycznej analizy i projektowania lekkich, kompozytowych tarcz wzmocnionych ciągłymi włóknami. Rozpatrzono problem optymalnego rozmieszczenia włókien wzmacniających w obszarze matrycy pod kątem uzyskania minimalnej masy tarczy o wymaganych własnościach mechanicznych. Omówiono przypadek tworzenia liniowego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201134
| Strony 74–79

Badanie przepływu ciepła wywołanego promieniowaniem przez aluminiowane wielowarstwowe tkaniny przy niskim poziomie termicznego promieniowania

Autorzy: Ghane Mohammad, Sarlak Hossein

Przedstawiono metodę pomiaru strumienia ciepła wywołanego promieniowaniem przechodzącym przez aluminiowane wielowarstwowe tkaniny ubrań ochronnych. Wyniki wykazały, że przy wzroście grubości tkaniny z włókna szklanego, temperatura powierzchni tkaniny bawełnianej, jak również wartość strumienia ciepła przepływającego przez tkaninę wielowarstwową zmniejszyła się. Stwierdzono...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201135
| Strony 80–83

Inter-/intra-laminarne wzmocnienie hybrydowych kompozytów włóknistych poprzez igłowanie i łączenie termiczne: Ocena mechanicznej i statycznej wytrzymałości na przebicie

Autorzy: Li Ting-Ting, Li Ting-Ting, Wang Rui, Lou Ching-Wen, Pan Yi-Jun, Hsieh Chien-Teng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

Przedstawiono porównawcze omówienie statycznej wytrzymałości na przebicie różnych hybrydowych kompozytowych wzmocnionych struktur laminarnych. Badano wytrzymałość na rozciąganie i przerwanie różnych wariantów kompozytów zarówno igłowanych jak i łączonych termicznie, w tym takich, w których stosowano do wzmocnienia włókna Kevlar. Badano istotność...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201136
| Strony 84–91

Stabilność cech użytkowych balistycznych tkanin modyfikowanych przy zastosowaniu techniki plazmy niskotemperaturowej (PACVD) 

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Puszkarz Adam K., Miklas Michał, Wilbik-Hałgas Bożena, Cichecka Magdalena, Urbaniak–Domagała Wiesława, Krucińska Izabella

Technika plazmy niskotemperaturowej (PACVD) jest często stosowana do modyfikacji właściwości powierzchni szerokiej gamy materiałów. Uzyskany efekt modyfikacji PACVD zmienia znacznie zachowanie się materiału. Proces modyfikacji PACVD wyrobów włókienniczych jest bardziej złożony ze względu na topografię wynikająca z ich struktury....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201137
| Strony 92–97

Badania właściwości tkanin z włókien naturalnych stosowanych jako materiał wzmacniający „zielone” kompozyty

Autorzy: Karahan Mehmet, Ozkan Fatma, Yildirim Kenan, Karahan Nevin

Badano i porównywano mechaniczne właściwości tkanin z lnu i juty. Badano właściwości zarówno przędz jak i wykonanych z nich tkanin. Brano pod uwagę strukturę tkanin, fizyczne właściwości przędz, przekroje włókien i molekularną strukturę włókien. Stosowano metodę FTIR i analizy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201138
| Strony 98–104

Statyczne i dynamiczne mechaniczne właściwości bawełniano-epoksydowych “zielonych” kompozytów

Autorzy: Koyuncu Menderes, Karahan Mehmet, Karahan Nevin, Shaker Khubab, Nawab Yasir

Badano wpływ obróbki alkalicznej na mechaniczne właściwości tkanin bawełnianych wzmacniających kompozyty epoksydowe. Stosowano jednogodzinną obróbkę tkanin bawełnianych przy stosowaniu trzech różnych stężeń NaOH. Stwierdzono, że tkaniny poddane działaniu 1% NaOH wykazują najlepsze właściwości biorąc pod uwagę wytrzymałość na rozciąganie. Stwierdzono,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201139
| Strony 105–111

Wpływ warunków prasowania na właściwości kompozytu na bazie włókien polietylenowych

Autorzy: Fejdyś Marzena, Łandwijt Marcin, Kucharska-Jastrząbek A., Struszczyk Marcin H.

Celem pracy była analiza wpływu temperatury prasowania nietkanego wyrobu polietylenowego (UHMWPE) Dyneema® HB26 na właściwości wytworzonego kompozytu przeznaczonego do balistycznych ochron osobistych. Głównym celem było określenie współzależności miedzy temperaturą prasowania a odpornością balistyczną otrzymanych kompozytów. Wytworzone w różnych temperaturach kompozyty...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201140
| Strony 112–120

Trójwymiarowe modelowanie odzieży– koncepcja struktury odzieży w 3D

Autorzy: Cichocka Agnieszka, Bruniaux Pascal, Bruniaux Pascal, Frydrych Iwona

W pracy przedstawiono wyniki naszych rozważań związanych z projektowaniem, modelowaniem i symulacją numeryczną odzieży w 3D przestrzeni wirtualnej. Strategicznym dla tych badań jest sposób integracji modelu ciała człowieka i modelu odzieży, które winny współdziałać w sposób bezkolizyjny. Jednocześnie poziom...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201141
| Strony 121–128

Badania trwałości funkcjonalnie drukowanych dzianin przeznaczonych na podkoszulki

Autorzy: Tomljenović Antoneta, Zjakić Igor, Rolich Tomislav

Z włókien naturalnych najczęściej wytwarzane są materiały zaliczane do grupy modnych wyrobów odzieżowych. Takim produkowanym wyrobem są dziane koszulki T-shirts. W trakcie ich produkcji niezbędnym jest wszywanie metek i innych informacji o sposobie konserwacji i użytkowania. Z uwagi na...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201142
| Strony 129–138

Dziany ubiór wielofunkcjyjny jako część inkubatora tekstylnego dla dzieci przedwcześnie urodzonych

Autorzy: Szałek Agnieszka, Mikołajczyk Zbigniew

Przedstawiono innowacyjną koncepcje budowy tekstylnego inkubatora. Przeprowadzono studium literaturowe w aspekcie sposobów opieki nad wcześniakami na oddziałach intensywnej terapii neonatologii. W oparciu o wymagania fizjologiczne wcześniaków został zaprojektowany i wykonany model tekstylnego inkubator. Przedstawiony inkubator składa się z kilku warstw...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201143
| Strony 140–147

Wpływ hexaamidocyklotrifosfazenu na zmniejszenie palności papieru

Autorzy: Tang Linsheng, Bi Wei, Ke Yang, Song Hongbing, He Wei, Liu Yujia

Badano zmniejszenie palności papieru stosując hexaamidocyklotrifosfazen (HACTP) poprzez indeks tlenowy, test pionowego palenia, i test kalorymetru stożkowego. Badano również mechanizm ograniczenia palności poprzez analizę resztek uzyskanych z testu kalorymetru stożkowego. Eksperymenty wykazały, że HACTP ma wybitny wpływ na zmniejszenie palności...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1199201
| Strony 148–152

Wpływ mieszaniny hexa(N-hydroksymetylo) amidocyklotrifosfazenu i częściowo zmetylowanej żywicy melaminowoformaldehydowej
na zmniejszenie palności papieru

Autorzy: Tang Linsheng, Tang Linsheng, Zhao Jing, Sui Xiaotong, Song Hongbing, He Wei

Badano zmniejszenie palności papieru stosując mieszaninę hexa(N-hydroxymethyl)amidocyclotriphosphazene i częściowo zmetylowanej żywicy melamine formaldehyde (HHMATP/PMMM) poprzez indeks tlenowy (LOI), test pionowego palenia i test kalorymetru stożkowego (CCT). Eksperymenty wykazały, że HHMATP/PMMM ma nie tylko dobry wpływ na ograniczenie palności papieru,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1201144
| Strony 153–160

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook