Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 2 (110)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (110) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Streszczenie

Streszczenia

  więcej »

| Strony 4–7

List redaktora
Badania i rozwój

Zastosowanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oznaczania stopnia deacetylacji włókien chitozanowych

Autorzy: Biniaś Włodzimierz, Biniaś Dorota

Mikroporowate włókna z dibutyrylochityny formowane z roztworu sporządzonego w alkoholu etylowym, poddano alkalicznej obróbce przy zastosowaniu roztworów wodorotlenku potasu. Obróbkę alkaliczną włókien dibutyrylochitynowych prowadzono w temperaturze pokojowej w 5% roztworach wodorotlenku potasu. Obróbka ta spowodowała stopniowy spadek ilości grup butyrylowych...   więcej »

| references | Strony 10–18

Badanie naprężeń włókien rozmieszczonych wzdłuż linii spiralnej w rozciąganej przędzy

Autorzy: Gafurov Jahongir K., Mardonov Batir M., Peerzada Mazhar H., Gafurov Kabul

W pracy badano naprężenia włókien znajdujących się wzdłuż linii spiralnej rozciąganej przędzy. Badano ślizganie i wzajemne przesunięcie się włókien w stosunku do przędzy. W celu określenia poprzecznego naprężenia ściskającego G zaproponowano wykorzystanie równania wyszczególnionego w pracy. Badano naprężenia włókien...   więcej »

| references | Strony 19–24

Model symulacyjny odwijania przędzy z nawoju

Autorzy: Praček Stanislav, Pušnik Nace, Simončič Barbara, Tavcer Petra Forte

Odwijanie przędzy z nawoju odgrywa kluczową rolę w wielu procesach włókienniczych. Stabilność odwijania ma bezpośredni wpływ na efektywność procesów włókienniczych i na jakość produktów końcowych. Obliczenia oparte na modelu teoretycznym odwijania są pomocne w projektowaniu nawojów i optymalizacji procesu...   więcej »

| references | Strony 25–32

Badania struktury tkaniny metodą komputerowej analizy obrazu 3D z pogłębioną identyfikacją kanałów międzynitkowych

Autorzy: Polipowski Mirosław, Więcek Piotr, Więcek Bogusław, Jasińska Izabela

Opracowano program komputerowy do badania struktury i identyfikacji kanałów międzynitkowych w tkaninie w układzie 3D, wykonano adaptację stanowiska komputerowej analizy obrazu oraz opracowano nie destrukcyjną metodę badania kanałów międzynitkowych dla tkanin o małej grubości i małej masie powierzchniowej. Wyznaczono:...   więcej »

| references | Strony 33–39

Rozwiązanie problemu inwersyjnego projektowania materiałów włókienniczych stosowanych w niskich temperaturach za pomocą hybrydowego algorytmu stochastycznego

Autorzy: Weng Ming, Xu Dinghua, Zhou Xiaohong

Problem inwersyjny projektowania materiałów włókienniczych ma na celu określenie materiałów włókienniczych z optymalną przewodnością cieplną dla grubości zaprojektowanej z uwzględnieniem komfortu termicznego i wygody użytkownika. W pracy przedstawiono problem na podstawie stałego przepływu ciepła i wilgotności pomiędzy ciałem człowieka, odzieżą...   więcej »

| references | Strony 40–43

Eksperymentalne badanie ściskania kompozytów 3D wzmacnianych tkaninami o skośnym splocie interlokowym modyfikowanych nanorurkami węglowymi przy dużych szybkościach odkształcania

Autorzy: Ma Pibo, Jiang Gaoming, Zhang Fa, Chen Qing, Miao Xahong, Cong Honglian

Badano właściwości ściskające kompozytów 3D wzmacnianych tkaninami o skośnym splocie interlokowym modyfikowanych nanorurkami węglowymi. W celu wyznaczenia uszkodzeń powstałych na skutek ściskania, na które wpływa zawartość nanorurek i szybkości odkształcania, badania przeprowadzono pod obciążeniem quasi-statycznym i przy dużych szybkościach ściskania....   więcej »

| references | Strony 44–50

Nowy rodzaj tekstylnej linii transmisyjnej o impedancji 50 omów

Autorzy: Leśnikowski Jacek

W artykule opisano nowy rodzaj tekstylnej linii transmisyjnej mogącej znaleźć szerokie zastosowanie w tekstronice. Linia ta składa się z tekstylnego podłoża, na które naszyto ścieżki wykonane z tkaniny elektroprzewodzącej. Rozmieszczenie ścieżek elektroprzewodzących w proponowanej linii umożliwia łatwe uzyskanie impedancji...   więcej »

| references | Strony 51–54

Wpływ procesów obróbki wstępnej na sprawność przenoszenia sygnału tekstylnych linii transmisyjnych

Autorzy: Kursun Bahadir Senem

Linie transmisyjne w strukturze tekstylnej są ścieżką zasilania lub przesyłania sygnałów analogowych/cyfrowych do komponentów elektronicznych w tekstronice. Badania eksperymentalne dotyczą potencjalnych różnic w sprawności przenoszenia sygnału tekstylnych linii transmisyjnych, które zostały poddane różnym procesom obróbki wstępnej. W pracy zastosowano 11...   więcej »

| references | Strony 55–62

Przygotowanie materiałów zmiennofazowych w mikrokapsułkach za pomocą procesu zol-żel i ich zastosowanie w tekstyliach

Autorzy: Liu Xiaoyan , Lou Yinghong

W celu zwiększenia przewodności cieplnej i wydajności przemiany fazowej stworzono materiał zmiennofazowy w mikrokapsułkach zbudowany z parafinowego rdzenia i krzemionkowej powłoki. Mikrokapsułki zsyntetyzowano stosując tetraetoksysilan jako nieorganiczne źródło w procesie zol-żel. Z analizy zdjęć mikroskopowych wynika, że mikrokapsułki wykazywały morfologię...   więcej »

| references | Strony 63–67

Polepszenie właściwości termicznych odzieży ochronnej strażaków poprzez zastosowanie materiałów zmiennofazowych

Autorzy: Zhu Fang Long, Feng QianQian, Liu Rangtong, Yu Baogang, Zhou Yu

W celu zwiększenia zdolności ochrony termicznej odzieży ochronnej dla strażaków, przy użyciu stabilizowanego materiału zmiennofazowego w postaci proszku, stworzono materiał kompozytowy składający się z powłoki zewnętrznej, warstwy stanowiącej barierę dla wilgoci, wkładki termicznej i warstwy zapewniającej komfort. W celu...   więcej »

| references | Strony 68–73

Wpływ obróbki termicznej na właściwości mechaniczne i barierowe materiałów stosowanych w odzieży ochronnej strażaków

Autorzy: Cui Zhiying, Cui Zhiying, Ma Chunjie, Lv Na

W odzieży ochronnej strażaków zastosowano tkaninę X-fiper®, która charakteryzuje się doskonałą odpornością i stabilnością termiczną. W prezentowanej pracy tkaninę tę poddano działaniu energii cieplnej 6,5 kW/m2 i 9,7 kW/m2, w czasie od 0 do 30 min. Badano i analizowano...   więcej »

| references | Strony 74–78

Starzenie tekstyliów powlekanych polipyrolem zabezpieczonych szczelną powłoką z żywicy epoksydowej

Autorzy: Banaszczyk Jędrzej , Rybak Andrzej, Odziomek Mateusz

W pracy przeanalizowano wpływ wysokiej temperatury na obniżenie przewodności elektrycznej tekstyliów powlekanych polipyrolem, w celu oceny ich przydatności w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Przeprowadzono analizę komparatywną dla różnych rodzajów tekstyliów przewodzących, takich jak tkaniny o różnym splocie i włókniny, które wcześniej poddano...   więcej »

| references | Strony 79–83

Analiza porównawcza badań odporności na uderzenie wielowarstwowych tekstylnych ochron przeciwuderzeniowych kończyn dolnych

Autorzy: Czerwiński Krzysztof, Fortuniak Krystyna, Obersztyn Ewa, Redlich Grażyna

W artykule scharakteryzowano wymagania i metodykę badawczą dotyczącą oceny odporności na uderzenie wielowarstwowych włókienniczych ochraniaczy przeznaczonych dla policji, zawartych w dokumentach: „HOSDB Blunt Trauma Protector Standard for UK Police. Limb and Torso Protectors” i BS 7971:2002 „Protective clothing and...   więcej »

| references | Strony 84–89

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych dla modelowania układalności wełnianych tkanin poddanych procesom suchego wykańczania

Autorzy: Kursun Bahadir Senem, Kalaoğlu Fatma, Jevšnik Simona, Eryuruk Selin Hanife , Saricam Canan

Związek pomiędzy układalnością tkaniny, właściwościami mechanicznymi przy niskich naprężeniach a procesami wykańczalniczymi jest stosunkowo skomplikowany. Artykuł ten wskazuje na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji układalności tkanin wełnianych poddanych procesom suchego wykańczania. Właściwości mechaniczne i powierzchniowe wełnianych tkanin zmierzono...   więcej »

| Strony 90–99

Jednoczesne barwienie i preparacja antybakteryjna tkanin nylonowych przy użyciu barwników kwasowych i srebra koloidalnego

Autorzy: Montazer Majid , Mozaffari Abolfazl, Alimohammadi Farbod

Badano właściwości antybakteryjne tkanin nylonowych po procesie jednoczesnego barwienia barwnikami kwasowymi i nanoszenia preparacji antybakteryjnej z zastosowaniem nanocząstek srebra koloidalnego. Właściwości antybakteryjne tkanin oceniano w kierunku dwóch bakterii chorobotwórczych, tj: E. coli i S. aureus. Badano trwałość właściwości antybakteryjnych i...   więcej »

| references | Strony 100–106

Nowy sposób bielenia tkanin lnianych z zastosowaniem napromieniowania UV

Autorzy: Perincek Seher, Duran Kerim, Korlu Aysegul E.

Badano bielenie tkanin lnianych impregnowanych nadtlenkiem wodoru z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego. Badano wpływ fotoinicjatora, wodorotlenku sodu, nadsiarczanu sodu, nadtlenku wodoru, czasu naświetlania i odległości pomiędzy tkaniną a lampą UV na stopień bieli, jasność, utratę masy, sorpcję wilgoci i właściwości...   więcej »

| references | Strony 107–115

Opracowanie modelu dopasowania ubrań z zastosowaniem analitycznego procesu hierarchicznego

Autorzy: Jevšnik Simona, Kalaoğlu Fatma, Eryuruk Selin Hanife , Bizjak Matejka, Stjepanovič Zoran

Dopasowanie ubrania do modelu ciała jest ważnym czynnikiem przy projektowaniu komfortowej, funkcjonalnej i dobrze dopasowanej odzieży. Tworzenie wirtualnych prototypów ubrań otwiera nowe możliwości w projektowaniu, przygotowaniu i wprowadzaniu produktu na rynek. Poprzednie badania dopasowania odzieży do ciała w realnym...   więcej »

| references | Strony 116–122

Wpływ geometrii włókien polipropylenowych na właściwości mechaniczne zapraw cementowych

Autorzy: Broda Jan, Brachaczek Waclaw

Wyprodukowano polipropylenowe włókna fibrylizowane oraz polipropylenowe włókna o przekroju okrągłym i gwiaździstym. Włókna pocięte na odcinki o określonej długości zastosowano do zbrojenia zapraw cementowych. Wyprodukowano kształtki wykonane z zapraw o różnej zawartości włókien. W czasie badań wyznaczono wytrzymałość kształtek...   więcej »

| references | Strony 123–129

Opracowanie repliki stroju ludowego na współczesnym krośnie

Autorzy: Kovačević Stana, Hađina Josip, Mudrovcic Alena

Opisano zasadę tworzenia tkaniny z motywem etnicznym według projektu stroju z Posavinie w Chorwacji. Opisano specyfikę i złożoność wytwarzania tych tkanin. Przedstawiono jeden ze sposobów odtwarzania wzorów starych tkanin i omówiono problemy występujące podczas tego procesu technologicznego. Wyniki doprowadziły...   więcej »

| references | Strony 130–136

Badanie właściwości zasysania wody (efekt knota) tkanin bawełnianych

Autorzy: Zhu Guocheng, Militky Jiri, Wang Yan, Sundarlal Bele Vijay, Křemenaková Dana

Badanie właściwości zasysania wody jest ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym podczas oceny komfortu cieplnego tkanin. W pracy badano właściwości zasysania wody (efekt knota) tkanin bawełnianych w kierunku wątku i osnowy ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zasysania, szybkości zasysania, rozkładu przyrostu masy cieczy...   więcej »

| references | Strony 137–140

Konferencje, targi, wystawy

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook