Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer 4 (112)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (112) / 2015

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Działania spontaniczne i praktyka w przedsiębiorstwach z branży mody

Autorzy: Patora-Wysocka Zofia

Specyfika zmiany swoistej sektora tekstylno–odzieżowego powoduje, że funkcjonowanie przedsiębiorstw opiera się na cykliczności procesów realizowanych zgodnie z kalendarzem mody w branży. Działania rutynowe są potrzebną kategorią doskonalenia i utrzymania ciągłości realizowanych procesów. Na tej podstawie wyłania się praktyka...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152700
| Strony 8–13

Chiński przemysł tekstylny. Zrównoważony rozwój, wyzwania i problemy konkurencji w dynamice światowego środowiska ekonomicznego

Autorzy: Dudin Mihail Nikolaevich, Lyasnikov Nikolaj Vasil’evich, Kahramanovna Dzhurabaeva Gulnora, Kuznecov Aleksandr Valer’evich

Współczesny geoekonomiczny rozwój charakteryzuje się globalną przemianą przewagi UE i krajów Zachodu w kierunku przewagi regionu Azji-Pacyfiku i krajów wschodnio–azjatyckich, czego efektem będzie dalsza ewolucja systemu światowego zdeterminowanego przez ekonomię tych krajów. Celem artykułu jest badanie roli ekonomii...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152704
| Strony 14–24

Badania i rozwój

Badania porównawcze charakterystyk dzianin produkowanych z włókien z recyklingu przy zastosowaniu kryterium Chauveneta, planowania eksperymentu i analizy statystycznej

Autorzy: Sanches Regina Aparecida, Takamune Karina Mitie, Guimarães Bárbara Maria, Seawright Raquel Alonso, Karam Jr Dib, Marcicano João Paulo Pereira, Sato Duarte Adriana Yumi, Dedini Franco Giuseppe

Surowce zastosowane do produkcji dzianin mają istotne znaczenie dla ich funkcjonalności. Jednocześnie dzianiny produkowane dla celów odzieżownictwa powinny zapewniać komfort, ochronę , łatwą konserwację, trwałość i estetykę. Celem artykułu jest porównanie właściwości dzianin wykonanych z włókien poliestrowych uzyskanych z...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152716
| Strony 19–24

Wpływ wody w procesie wytwarzania folii celulozowej z roztworów cieczy jonowej

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Madaj Witold, Michud Anne, Hummel Michael, Sixta Herbert

W artykule przedstawiono wpływ wody w poszczególnych etapach procesu formowania folii celulozowej z roztworów cieczy jonowej. Omówiono proces rozpuszczania celulozy, wpływ zestalania i suszenia na właściwości mechaniczne folii celulozowej. Do badań zastosowano masę celulozową drzewną PHK po obróbce hydrotermicznej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152718
| Strony 25–32

Numerical and Experimental Studies of Material Properties of Special - Purpose Material Twaron T750

Autorzy: Barnat Wiesław, Sokołowski Dariusz, Gieleta Roman, Bogusz Paweł

Tematem tego artykułu jest próba określenia podstawowych stałych materiałowych dla materiału specjalnego przeznaczenia, którym jest tkania aramidowa Twaron 750. W trakcie prowadzonych badań zostały wykonane próby rozciągania nieprzesyconej tkaniny Twaron 750 na maszynie wytrzymałościowej Instron 8802. Próba została sfilmowana...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12363666.1152720
| Strony 33–38

Odprężanie i zdolność deformacji połączonych systemów tekstylnych

Autorzy: Ancutiene Kristina, Strazdiené Eugenija, Krusinskiene Loreta

Celem pracy było zbadanie właściwości odprężania tekstylnych systemów łączonych z różnymi podszewkami. Zastosowano metodę obciążenia za pomocą wahadła. Dla badań wybrano cztery czesankowe tkaniny zewnętrzne i cztery różne podszewki. Badania przeprowadzono z użyciem urządzenia, w którym wahadło przenosi cyklicznie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152721
| Strony 39–45

Analiza zmian struktury wewnętrznej tkanin PA6.6/PET o różnych splotach poddanych obróbce termicznej

Autorzy: Barburski Marcin, Góralczyk Michał, Snycerski Marek

Taśmy transporterowe są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie i budownictwie. Znajdują zastosowanie w kopalniach surowców i minerałów, w przemyśle cementowo-wapienniczym, papierniczym, cukrowniach, rolnictwie, elektrowniach i etc. Taśmy przenośnikowe zbudowane są z rdzenia tkaninowo-gumowego oraz gumowych okładek. W procesie produkcyjnym...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152722
| Strony 46–51

Badanie termicznych właściwości izolacyjnych aluminiowanych tkanin aramidowych

Autorzy: Cai Guangming, Wang Hao, Luo Zhenghua, Wang Xin

W celu zapobiegania i minimalizowania oparzeń skóry spowodowanych wysoką temperaturą zaproponowano kompozytowe pakiety włókiennicze o aluminiowanej powierzchni. W pracy badano właściwości termicznej izolacji tkanin aramidowych pokrytych aluminium. Mierzono odbicie promieniowania tkanin aramidowych i tkanin pokrytych aluminium za pomocą spektrofotometru UV-Vis-NIR....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152723
| Strony 52–56

Uproszczony model dla przewidywania oporu termicznego tkanin w zależności od ich parametrów mikrostruktury

Autorzy: Wei Ju, Xu Sijin, Liu Hao, Zheng Laijiu, Qian Yongfang

W artykule przedstawiono zmodyfikowany model pozwalający obliczyć opór termiczny tkanin i dzianin w zależności od parametrów ich mikrostruktury. Model został skonstruowany poprzez analizę procesu przepływu ciepła przez uproszczoną jednostkę płaskiego materiału włókienniczego. Model został sprawdzony w praktyce przez badanie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152725
| Strony 57–60

Pomiar przewodności cieplnej wzdłużnej i prostopadłej dla podwójnych warstw włóknin

Autorzy: Felczak Mariusz, De Mey Gilbert, Więcek Bogusław, Michalak Marina

Przewodność cieplna włóknin jest bardzo istotnym parametrem. Właściwości niektórych z nich zmieniają się w zależności od kierunku. W pracy wykonano pomiary rozkładu temperatury po obu stronach dwuwarstwowej włókniny przy użyciu termografii w podczerwieni. Opracowano model teoretyczny, który został użyty...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152728
| Strony 61–65

Optymalizacja właściwości określających komfort dzianin o splocie lewoprawym

Autorzy: Çoruh Ebru

Głównym celem pracy było zbadanie wpływu parametrów struktury dzianiny takich jak długość pętli, współczynnik zapełnienia, typ włókna i właściwości przędzy na mechaniczne i związane z komfortem właściwości dzianin lewoprawych. Wybrano cztery różne mieszanki przędz: 50% bawełna/50% wiskoza, 50% bawełna/50%...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152728
| Strony 66–72

Właściwości termiczne tkaniny poliestrowej z powłokami akrylowymi

Autorzy: Nejman Alicja, Kamińska Irena, Giesz Patrycja, Cieślak Małgorzata

Celem pracy była ocena właściwości termicznych tkaniny poliestrowej (PET) z powłoką poliakrylową, niemodyfikowaną (PET/AC) i modyfikowaną środkami trudnopalnymi (PET/AC/FR), przed i po 1, 5, 10 i 15-krotnym praniu. Do badań zastosowano techniki analizy termicznej: różnicową kalorymetrię skaningową DSC i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152734
| Strony 73–82

Wpływ zawartości włókien metalowych w tkaninach z przędz mieszankowych tworzących barierę elektromagnetyczną na wydajność ekranowania w zależności od splotu tkaniny

Autorzy: Liu Zhe, Zhang Yongheng, Rong Xing, Wang Xiuchen

Niewiele publikacji opisuje wpływ zawartości włókien metalowych w mieszankowych tkaninach ekranujących przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego na wydajność ekranowania w zależności od parametrów tkaniny. W celu naukowego opisu wpływu zawartości włókien metalowych na zdolność ekranowania w zależności od struktury tkaniny zaproponowano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1155635
| Strony 83–87

Środek biobójczy do modyfikacji wysoko skutecznych włóknin filtracyjnych z polimeru poli(kwasu mlekowego)

Autorzy: Majchrzycka Katarzyna, Brochocka Agnieszka, Brycki Bogumił

W artykule przedstawiono badania ukierunkowane na doskonalenie właściwości modyfikowanych włóknin melt-blown z poli(kwasu mlekowego) przeznaczonych do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego przed zagrożeniami biologicznymi. Opracowano środek biobójczy spełniający dwa podstawowe kryteria: skuteczne niszczenie szkodliwych dla człowieka mikroorganizmów, przy jednoczesnym braku...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152735
| Strony 88–95

Aktywne submikrowłókna węglowe na bazie elektroprzędzionej warstwy włókien poliakrylonitrylowych czułe na opary rozpuszczalników

Autorzy: Gliścińska Eulalia

Submikrowłókna poliakrylonitrylowe o średnicy około 900 nm elektroprzędzione z roztworu poliakrylonitrylu w dimetylosulfotlenku (PAN/DMSO), zastosowane jako prekursor, były karbonizowane i aktywowane chemicznie. Aktywne submikrowłókna węglowe, charakteryzujące się bardziej rozwiniętą strukturą porowatą, niż włókna standardowe, badane były jako czujniki oparów rozpuszczalników....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152737
| Strony 96–102

Określenie ryzyka wystąpienia urazów głowy i szyi użytkowników hełmów kuloodpornych

Autorzy: Landwijt Marcin, Romek Robert

Wprowadzanie coraz doskonalszych osłon balistycznych ciała, przede wszystkim głowy, pozwoliło na zmniejszenie rozległości urazów związanych z działaniem pocisków i odłamków. Zastosowanie nowoczesnych materiałów (aramidy, polietylen o ultra wysokiej masie cząsteczkowej) zminimalizowało ryzyko penetracji pocisków przez osłony, co spowodowało istotne ograniczenie...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152740
| Strony 103–108

Wpływ kolejnych obciążeń na zmiany charakterystyk lin i taśm włókienniczych stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości

Autorzy: Baszczyński Krzysztof

Poziome liny kotwiczące są istotnym składnikiem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Podstawowym surowcem stosowanym do ich produkcji są liny i taśmy włókiennicze, których właściwości mechaniczne decydują o przebiegu powstrzymywania spadania z wysokości. W specyficznych warunkach jest teoretycznie możliwe...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152741
| Strony 110–118

Optymalizacja grubości warstw wału kalandra

Autorzy: Korycki Ryszard, Kapusta Henryk

Kalandry są szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym do wykańczania wyrobów płaskich. Główny cel artykułu to analiza zjawisk cieplnych występujących w wale kalandra ogrzewanego olejem oraz optymalizacja grubości materiału i rozkładu źródeł ciepła w jego płaszczu zewnętrznym. Problem optymalizacji jest...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152743
| Strony 119–126

Badania symulacyjne dynamiki układu zasilania na osnowarce czterogrzebieniowej

Autorzy: Michalak Andrzej, Kuchar Maciej, Mikołajczyk Zbigniew

W artykule opisano badania symulacyjne podstawowego elementu formowania struktury dzianiny przestrzennej w nowo projektowanej osnowarce czterogrzebieniowej. Nawiązano do opracowanej koncepcji wytwarzania dzianiny 3D. W pierwszej części artykułu, o charakterze wprowadzającym, przedstawiono model geometryczno–kinematyczny strefy zasilania i strefy tworzenia oczek. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152744
| Strony 127–133

Aktywność przeciwgrzybowa papierów modyfikowanych cieczami jonowymi

Autorzy: Koziróg Anna, Wysocka-Robak Agnieszka, Przybysz Kazimierz

Papier jest materiałem, który bardzo łatwo ulega procesom biodegradacji. Najaktywniejszą grupę drobnoustrojów, które odpowiadają za te procesy stanowią grzyby strzępkowe. W celu zapobiegania tym niekorzystnym oddziaływaniom stosuje się m.in. biocydy, które wprowadzone do papieru podczas jego produkcji zabezpieczą wyrób...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152745
| Strony 134–137

Proces biodegradacji koncentratu po nano-filtracji ścieków włókienniczych

Autorzy: Klepacz-Smółka Anna, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Ledakowicz Stanisław

Artykuł prezentuje wyniki badań projektu, którego celem było połączenie procesów fizycznych (techniki membranowej) i biologicznych (metod anaerobowych i aerobowych) w celu oczyszczania ścieków włókienniczych. Badania koncentrowały się na biodegradacji dwukrotnie zatężonego retentatu po nanofiltracji w różnych układach bioreaktorów. W...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1152748
| Strony 138–143

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook