Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer 5 (64)
AAA     ENG | POL

Numer 5-6 (64) / 2007

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Właściwości reologiczne kompozytów polipropylu/Boehmite oraz struktura i właściwości wyprzędzionych z nich włókien hybrydowych

Autorzy: Marcinčin Anton, Hricová Marcela, Marcinčin Konštantin, Hoferiková Alena, Legéň Jaroslav

Artykuł omawia wpływ wtórnego topienia i wytłaczania kompozytu polipropylen/Boehite za pomocą dwuślimakowego ekstrudera na właściwości reologiczne i przędliwość kompozytu, jak również wpływ jednokierunkowej deformacji na właściwości termiczne kompozytowych włókien, ich orientację i właściwości mechaniczne. Włókna były...   więcej »

| Strony 16–21

Badania kompozytowych włókien PA6/montmorylonit metodami DSC i dwuwymiarowej spektroskopii korelacyjnej w podczerwieni

Autorzy: Ślusarczyk Czesław, Biniaś Włodzimierz, Fabia Janusz, Biniaś Dorota

Praca przedstawia wyniki badań termicznych i spektroskopowych kompozytowych włókien z mieszaniny poliamidu 6 (PA6) z nanonapełniaczem, którym był organicznie modyfikowanym montmorylonit (MMT) Cloisite 15A. Badano zarówno włókna z czystego PA6 jak również zawierające 1%, 2%, i...   więcej »

| Strony 22–26

Struktura nadcząsteczkowa i właściwości włókien z kompozytów molekularnych PA6-LCO

Autorzy: Janicki Jarosław, Bączek Marcin

Obecnie poliamidy stanowią niezbędny materiał w produkcji włókien dla tekstyliów oraz zastosowań technicznych. Jednakże tego typu obszary zastosowań wymagają szczególnie wysokiej wytrzymałości oraz stabilności wymiarów. W celu polepszenia właściwości polimerów, są one często wzmacniane albo włóknem...   więcej »

| Strony 27–29

Struktura nadcząsteczkowa modyfikowanych włókien polipropylenowych

Autorzy: Broda Jan, Gawłowski Andrzej, Fabia Janusz, Ślusarczyk Czesław

Włókna polipropylenowe modyfikuje się najczęściej za pomocą dodatków, które mieszane są z tworzywem włókna podczas formowania. Cząstki dodatków zmieszane ze stopem polipropylenu wywołują zmianę parametrów strukturalnych włókien. W pracy badano wpływ pigmentów organicznych i antypirenów bromowych....   więcej »

| Strony 30–33

Włókna komozytowe PA6/kopoliamidy/warstwowe silikaty

Autorzy: Kristofič Michal, Duliková Mária, Vassová Iveta, Ryba Jozef

Analizowano modyfikację włókien PA6 makromolekularnymi modyfikatorami w celu polepszenia właściwości sorpcyjnych i elektroprzewodzących włókien. Po określeniu podstawowej charakterystyki modyfikatorów, modyfikatory składające się z binarnych wysokomolekularnych półkrystalicznych kopoliamidów (z ε-kaprolaktamem jako głównym składnikiem oraz 5, 17 lub...   więcej »

| Strony 34–36

Struktura i właściwości włókien polipropylenowych modyfikowanych polialkoholem winylowym i nanododatkami

Autorzy: Ujhelyiová Anna, Strecká Zuzana, Bolhová Eva, Duliková Mária, Bugaj Peter

Modyfikacja włókien polipropylenowych (PP) nanododatkami (NA) jest efektywną drogą otrzymywania włókien o udoskonalonych właściwościach, przeznaczonych na tekstylia i zastosowania techniczne. Modyfikacja włókien PP nanododatkami powoduje zmiany morfologii modyfikowanych włókien. Artykuł analizuje wpływ Cloisite 15A i alkoholu...   więcej »

| Strony 37–40

Nowe antymikrobowe włókna ALCERU®z nanocząsteczkami ze srebra

Autorzy: Wendler Frank, Meister Frank, Montigny Rene, Wagener Michael

Wyprodukowano antymikrobowe włókna przez wprowadzenie cząsteczek srebra o wymiarach nano do roztworu celulozy i N-tlenku N-metylomotfolinyy (NNMO). Użycie cząsteczek o wymiarach 80 – 100 nm, o ziarnach odpowiednio w granicach 3 – 20 nm, posiadających dużą...   więcej »

| Strony 41–45

Pęcznienie włókien celulozowych. Część I. Zmiany wybranych właściwości fizycznych

Autorzy: Ehrhardt Analise, Groner Sibylle, Bechtold Thomas

Przedstawiono pęcznienie i odporność na rozpuszczanie materiałów tekstylnych, takich jak włókna bawełniane, z regenerowanej celulozy (typu lyocell) i wiskozowe (oparte na NMMO i ksantogenianie). Mechanizmy pęcznienia frakcjonalizacji i rozpuszczania oraz ich wpływ na substancję polisacharydową zostały...   więcej »

| Strony 46–48

Właściwości mechaniczne włókien bazaltowych

Autorzy: Militký Jiři, Kovačič Vladimir, Bajzik Vladimir

W artykule opisano wybrane właściwości fizyczne, w tym mechaniczne, laboratoryjnie wyprzędzionych filamentowych włókien bazaltowych i wyciąganych z nich włókien ciętych. Badani również mechaniczne właściwości przygotowanych włókien po poddaniu ich działaniu podwyższonej do 600 °C temperatury. Badano...   więcej »

| Strony 49–53

Krzywe zmęczeniowe wybranych przędz wełnianych czesankowych

Autorzy: Drobina Robert, Włochowicz Andrzej, Machnio Mieczysław S., Drobina Elżbieta, Lewandowski Stanisław

Jak wynika z analizy literatury dotychczas nie opracowano metodyki sporządzania wykresu krzywej zmęczeniowej Wöhlera dla przędz. Zaproponowano więc, własną propozycję meto-dyki pomiarów właściwości wytrzymałości zmęczeniowej przędz wełnianych czesankowych. Przedmiotem prezentowanych badań były przędze czesankowe wełniane tkackie...   więcej »

| Strony 54–58

Pomiar ciepła zwilżania włókien tekstylnych za pomocą kalorymetrii reakcyjnej

Autorzy: Varga Ksenija, Schadel Uta, Nilsson Holger, Persson Olof, Schuster K. Christian

Ciepło zwilżania regenerowanych włókien celulozowych, takich jak TENCEL®, wiskoza i włókna modalne, badano za pomocą kalorymetrii reakcyjnej w porównaniu do bawełny, poliestru i tkaniny TENCEL®. Kalorymetria reakcyjna jest metodą stosowaną do pomiaru ciepła wydzielanego w wynika...   więcej »

| Strony 59–63

Wpływ rodzaju cieczy na zwilżanie włókien odchylonych od pionu

Autorzy: Adomaviciene Milda, Schwarz Anne, Stanys Sigitas

W naszej poprzedniej publikacji wykazaliśmy, że kąt nachylenia włókna, zanurzonego w zbiorniku z cieczą (gliceryną) wpływa na niestabilność cieczy na włóknie i w efekcie na formowanie się na nim kropel. Artykuł ten opisuje dalsze badania tego...   więcej »

| Strony 64–68

Wpływ przyłożonego napięcia elektrycznego na średnicę nanowłókien z polialkoholu winylowego

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Milašius Rimvydas

Proces przędzenia w polu elektrycznym jest współcześnie intensywnie badany, ze względu na zainteresowanie nanotechnologiami, ale proces ten nie jest całkowicie poznany. Między innymi badacze nie reprezentują wspólnego poglądu w sprawie wpływu napięcia na średnicę otrzymywanych włókien....   więcej »

| Strony 69–72

Wytwarzanie materiałów opatrunkowych z pochodnych chityny z wykorzystaniem technik formowania włóknin bezpośrednio z roztworu polimeru

Autorzy: Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Paluch Danuta

Dibutyrylochityna jest estrową pochodną chityny, charakteryzującą się dobrymi właściwościami biomedycznymi. Dobra rozpuszczalność dibutyrylochityny w wielu rozpuszczalnikach organicznych powoduje, że polimer ten może być łatwo przetworzony w postać włókna, a następnie wyrobu końcowego. Zastosowanie technologii formowania włóknin...   więcej »

| Strony 73–76

Formowanie włóknin metodą pneumatyczną ze stopu

Autorzy: Lewandowski Zbigniew, Ziabicki Andrzej, Jarecki Leszek

Pneumatyczne przędzenie włókien ze stopu stanowi podstawę przemysłowej metody szybkiej produkcji włóknin. W procesie tym stopiony polimer, wytłaczany przez kapilarne dysze, poddany jest rozciąganiu aerodynamicznemu przez strumień gorącego powietrza wydmuchiwany współosiowo z dysz umieszczonych po obu...   więcej »

| Strony 77–81

Wpływ parametrów technologicznych na właściwości filtracyjne włóknin otrzymanych metodą napawania

Autorzy: Grzybowska-Pietras Joanna, Malkiewicz Jadwiga

Analizowano wpływ parametrów technologicznych procesu napawania na właściwości filtracyjne włóknin otrzymanych z włókien poliestrowych. Zmiennymi parametrami były masa powierzchniowa runa i stężenie środka wiążącego. Właściwości filtracyjne analizowano w sposób pośredni poprzez pomiar wielkości porów i rozkładu...   więcej »

| Strony 82–85

Analiza planarnej anizotropii systemów włóknistych za pomocą transformaty Fouriera typu 2D

Autorzy: Tunak Maros, Linka Ales

W pracy przedstawiona jest prosta metoda opisu anisotropii materiałów włóknistych, oparta na analizie obrazów. Metoda wykorzystuje transformatę Fouriera. Wysokie wartości składowych częstotliwości odpowiadają głównym kierunkom linii w przestrzeni obrazu. Wartości składowych częstotliwości są sumowane względem kierunku...   więcej »

| Strony 86–90

Kinetyka nawilżania i osuszania mikroklimatu odzieżowego w badaniach symulacyjnych

Autorzy: Kobiela-Mendrek Katarzyna , Marcinkowska Ewa

Za pomocą komputerowego systemu Hy-tester, stosując metodę fizycznej symulacji procesu przenoszenia masy i ciepła, badano zjawisko nawilżania powietrza w przestrzeni zamkniętej tkaniną odzieżową. Pomiarów dokonywano przy stałej szybkości dozowania wody oraz pod działaniem gradientu temperatury i...   więcej »

| Strony 91–93

Komfort termiczny wybranych struktur dzianych

Autorzy: Oglakcioglu Nida, Marmarali Arzu

Artykuł przedstawia i analizuje właściwości charakteryzujące komfort termiczny bawełnianych i poliestrowych dzianin wykonanych następującymi splotami: lewo-prawym, dwu-prawym 1×1 i interlokowym. Właściwości termiczne i rzepuszczalność pary wodnej próbek były mierzone odpowiednio za pomocą przyrządów Alambeta i Permetest....   więcej »

| Strony 94–96

Matematyczny model tekstronicznej odzieży z tekstylnym grzejnikiem

Autorzy: Frydrysiak Michał, Ziegler Stefan, Gniotek Krzysztof

W pracy tej przedstawiono model tekstronicznej odzieży z układem grzejnym wraz z jego matematycznym opisem. Pakiet taki może mieć zastosowanie w specjalistycznej odzieży roboczej lub też w ubraniach codziennego użytku poszerzając ich tradycyjne funkcje o cechę...   więcej »

| Strony 97–100

Celulozowe włókna magnetyczne i ich zastosowanie w tekstronice

Autorzy: Rubacha Marcin, Zięba Janusz

W pracy opisano metodę wytwarzania włókien magnetycznych, oraz przedstawiono właściwości magnetyczne włókien za pomocą rodziny charakterystyk magnesowania dla różnych wartości współczynników wypełnienia objętościowego granulatu magnetycznego we włóknie. Zamieszczono charakterystyki wytrzymałościowe dla różnych wartości współczynników wypełnienia objętościowego...   więcej »

| Strony 101–104

Tekstroniczny system do pomiaru oddechu

Autorzy: Zięba Janusz, Frydrysiak Michał, Gniotek Krzysztof

W pracy opisano budowę i zasadę działania prototypowego, światłowodowego czujnika do pomiaru rytmu oddechów, zaprojektowanego i wykonanego w Katedrze Automatyzacji Procesów Włókienniczych. Prezentowana technika światłowodowa jest bardzo dobrą metodą pomiaru sygnałów fizjologicznych człowieka we wnętrzu struktury...   więcej »

| Strony 105–108

Estetyka wyrobów odzieżowych w aspekcie zabiegów konserwacyjnych

Autorzy: Szafrańska Halina, Pawlowa Maria

Dla poprawienia walorów estetycznych wyrobów, takich jak żakiety i marynarki stosuje się podczas produkcji odzieży materiały wkładowe. W procesie eksploatacji wyroby odzieżowe poddawane są działaniu różnych czynników (fizykochemiczne, mechaniczne, biologiczne), które doprowadzają do zniekształcenia formy i...   więcej »

| Strony 109–112

Wpływ NaOH na międzyfibrylarne pęcznienie i właściwości barwienia włókien typu Lyocell (TENCEL®)

Autorzy: Oztruk Bahar Hale, Bechtold Thomas

Badano wpływ międzyfibrylarnego pęcznienia na stopień spęcznienia, zawartość grup karboksylowych, liczbę rozszczepień, stratę masy i właściwości barwienia przy stosowaniu roztworów NaOH o stężeniu do 2.5 M do obróbki włókien typu Lyocell. Liczba rozszczepień i strata masy...   więcej »

| Strony 114–117

Biodegradowalne polimerowe surfaktanty na bazie O-(karboksymetylo)-skrobi

Autorzy: Srokova Iva, Sasinková Vlasta, Ebringerová Anna

Artykuł omawia częściową hydrofobizację O-(karboksymetylo)-skrobi (CMS, DS = 0,1 i 0,3) za pomocą akryloaminy (C6, C10, i C12). Redukcję przeprowadzono w metanolu i dwumetylosulfotlenku z dwumetyloaminopyrodwutlenkiem (DMAP) jako katalizatorem przy klasycznym ogrzewaniu i porównuje ją z...   więcej »

| Strony 118–120

Modyfikacja powierzchni polipropylenowych włóknin po aktywacji plazmą pod ciśnieniem atmosferycznym

Autorzy: Cernáková Ludmila, Szabová R., Wolfova M., Buček Andrej, Buček Andrej, Cernak M.., Cernak M..

Polipropylenowe włókniny aktywowano plazmą w powietrzu pod ciśnieniem atmosferycznym za pomocą nowo opracowanego źródła plazmy. Następnie próbki, aktywowane plazmą, pokrywano warstwą Fe2O3 o strukturze nano. Do pokrywania stosowano wolną od surfaktantów zawiesinę nano-cząsteczek Fe2O3. Powierzchnię próbek...   więcej »

| Strony 121–123

Zmiany właściwości fizycznych i absorpcyjności włókien wiskozowych poprzez obróbkę plazmową

Autorzy: Vrabič Urška, Jesih Adolf, Svetec Diana Gregor

Za pomocą chemicznej obróbki włókien można z powodzeniem zmieniać różne ich właściwości, ale pociąga to za sobą skutki dla środowiska naturalnego, szczególnie istotne w przypadku zagospodarowania chemikalii użytych do obróbki. Dlatego też obróbka plazmowa, charakteryzująca się...   więcej »

| Strony 124–126

Strukturyzacja i funkcjonalizacja powierzchni włókien przez modyfikację materiału włókien

Autorzy: Murarova Anna, Podobekova Silva, Murarova Zuzana

Ze względu na zróżnicowane zastosowanie włókien,, należy zapewnić im zróżnicowane właściwości funkcyjne. Ponieważ włókna zbudowane są z materiałów o różnym składzie chemicznym i strukturze makromolekularnej, różnią się też właściwościami funkcjonalnymi, co limituje ich powszechne zastosowanie. Materiał...   więcej »

| Strony 127–130

Kinetyka barwienia i właściwości kolorystyczne mieszanych włókien polipropylenowo0poliestrowych

Autorzy: Bolhová Eva, Ujhelyiová Anna, Val'ková K., Marcinčin Anton

Celem naszych badań była analiza wybarwień mieszanek włókien polipropylenowo-poliestrowych (PP/PES). Mieszanki włókien PP/PES zawierające różne proporcje włókien z polietylenu tereftalanu (PET), polibutylenu terftalanu (PBY), politrimetylenu tereftalanu (PTT) oraz mieszanek tych poliestrów przygotowano do badań. Włókna barwiono...   więcej »

| Strony 131–135

Spektroskopia Ramana jako narzędzie w analizie rozmieszczenia barwnika w aktywnych hydrożelach alginianowych

Autorzy: Pielesz Anna

Hydrożele są trójwymiarowym, usieciowanym układem makromolekularnym ze znaczną ilością wody w strukturze. Jedną z podstawowych właściwości hydrożeli alginianowych jest zdolność do kontrolowanego pochłaniania, uwalniania i retencji cząsteczek różnych związków chemicznych związana z wzajemnym oddziaływaniem międzycząsteczkowym barwnik...   więcej »

| Strony 136–140

Hydrofobizacja masy celulozowej

Autorzy: Rom Monika, Dutkiewicz Jacek, Dutkiewicz Jacek, Fryczkowska Beata, Fryczkowski Ryszard

Efekt hydrofobizacji celulozy może być osiągany na drodze obróbki włókien celulozy drzewnej siarczanem glinu i mydłami sodowymi kwasów tłuszczowych. Celem pracy było określenie wpływu parametrów procesu na uzyskany efekt hydrofobowy. W badaniach zmiennymi były rodzaje kwasów...   więcej »

| Strony 141–144

Włókna chitozanowe modyfikowane fibroiną

Autorzy: Strobin Grażyna, Ciechańska Danuta, Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Jóźwicka Jolanta, Sobczak Serafina, Haga Atsunobu

W artykule opisano warunki formowania oraz wybrane właściwości mechaniczne włókien chitozanowych modyfikowanych fibroiną. Do badań zastosowano chitozan oraz fibroiną otrzymaną z jedwabiu natoralnego pochodzącą z kokonów jedwabnika Bombyx mori. Włókna chitozanowe modyfikowane fibroiną formowano z roztworów...   więcej »

| Strony 146–148

Poliolefinowe włókna z udziałem odpadów HDPE/PP

Autorzy: Twarowska-Schmidt Krystyna

W przedsiębiorstwach przetwarzających butelki po napojach, po wyodrębnieniu płatków PET pozostaje masa odpadowa, zawierająca polimer z nakrętek, szyjek butelek i innych części. Po odpowiednim przygotowaniu uzyskuje się tworzywo poliolefinowe, które zawiera min. 95% mieszaniny HDPE i...   więcej »

| Strony 152–156

Nowe biokompozyty keratynowo-celulozowe

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Wawro Dariusz, Ratajska Maria, Stęplewski Włodzimierz

W artykule przedstawiono właściwości biokompozytów celulozowo-keratynowych. oraz sposób ich wytwarzania metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: biomodyfikowaną celulozę oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i...   więcej »

| Strony 157–162

Włókniny pokryte chitozanem o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych – badania wstępne

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Brzoza-Malczewska Kinga, Szalczyńska Magdalena

Celem badań było wstępne opracowanie wytwarzania modyfikowanych włóknin do zastosowań medycznych jako materiał chłonny w plastrach konsumenckich. Modyfikowane włókniny otrzymano z runa polipropylenowego lub wiskozowego, stosując jako środek wiążący buforowaną sól chitozanu. Wprowadzenie chitozanu w postaci...   więcej »

| Strony 163–166

Otrzymywanie mikrocelulozy z zastosowaniem ekologicznych metod depolimeryzacji celulozy - dwustopniową modyfikacją celulozy metodą radiacyjną i enzymatyczną

Autorzy: Stupińska Halina, Iller Edward, Zimek Zbigniew, Wawro Dariusz, Ciechańska Danuta, Kopania Ewa, Palenik Jarosław, Milczarek Sławomir, Stęplewski Włodzimierz, Krzyżanowska Grażyna

Przedstawiono metodę otrzymywania mikrokrystalicznej celulozy (MKC) z masy celulozowej z zastosowaniem nietoksycznego, sposobu dwustopniowej depolimeryzacji celulozy – radiacyjnej i enzymatycznej. Podstawą metody jest wstępna depolimeryzacja celulozy poprzez degradację radiacyjną wiązką elektronów przed hydrolizą enzymatyczną. Oceniono masę...   więcej »

| Strony 167–172

Wpływ tekstyliów na wyładowania koronowe powstałe wokół opuszków palców człowieka

Autorzy: Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Masajtis Józef

Wyładowanie koronowe jest widzialnym wyładowaniem elektrycznym obserwowanym w gazach na ogół generowanym polem elektromagnetycznym. Pojawia się na powierzchni przewodników obdarzonych ładunkiem elektrycznym. W naszych badaniach wyładowania te były generowane wokół opuszków palców ludzi a następnie rejestrowane...   więcej »

| Strony 179–184

Tekstylia archeologiczne – potrzeba nowych metod do analizy i rekonstrukcji

Autorzy: Cybulska Maria, Maik Jerzy

Tekstylia archeologiczne są ważnym świadectwem zmieniających się na przestrzeni wieków obyczajów, rolnictwa, handlu, migracji ludności, religijności, sztuki, a także kultury technicznej. Głównym powodem niewielkiej wiedzy na ich temat jest fakt, że tekstylia są bardzo nietrwałe i...   więcej »

| Strony 185–189

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook