Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer 4 (63)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (63) / 2007

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Polityka handlowa Polski i jej zmiany w kontekście integracji europejskiej – konsekwencje dla rynku odzieży ochronnej

Autorzy: Koszewska Małgorzata

Przyjęcie przez Polskę dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej w zakresie wspólnej polityki handlowej oznacza, że Polska stała się stroną wszystkich międzynarodowych umów celnych i handlowych zawartych przez Wspólnotę. Zastąpienie polskiej taryfy celnej zintegrowaną taryfą Unii Europejskiej niesie...   więcej »

| Strony 9–12

Czynniki sukcesu międzynarodowych handlowych przedsiębiorstw odzieżowych wchodzących na rynki zagraniczne

Autorzy: Završnik Bruno

W Europie istnieją różnorodne handlowe przedsiębiorstwa odzieżowe, począwszy od lokalnych domów towarowych a skończywszy na międzynarodowych sieciach dystrybucji i sprzedaży odzieży. Przy inicjowaniu strategii międzynarodowej, tego typu firmy powinny zwrócić uwagę na konkurencję, rangę produktów i...   więcej »

| Strony 13–17

Badanie zużycia energii podczas produkcji przędzy ze specjalnym odniesieniem do przędzenia obrączkowego

Autorzy: Koç Erdem, Kaplan Emel

Celem tej pracy było określenie ogólnego zużycia energii w procesie przędzenia obrączkowego oraz zbadanie zużycia energii w wybranych przędzalniach wziąwszy pod uwagę dostępne dane dotyczące zainstalowanej mocy oraz miesięcznego zuzycia energii. Opracowano proste, teoretyczne podejście do...   więcej »

| Strony 18–24

Badania i rozwój

Włókna mieszankowe z polipropylenu i poli(tereftalanu etylenu): proces krystalizacji polipropylenu i właściwości mechaniczne

Autorzy: Ujhelyiová Anna, Bolhová Eva, Marcinčin Anton, Tiňo Radoslav

Poli(tereftalan etylenu) (PET) i środki homogenizujące EDSA i EVAc zostały użyte do modyfikacji włókien PP w celu polepszenia ich wybarwialności. Modyfikacje te spowodowały zmiany w procesach topnienia i krystalizacji, co wywarło wpływ na tworzenie się struktury...   więcej »

| Strony 26–29

Elektroprzedzenie nanowłókien z poli(butyleno bursztynianu) i ich morfologia

Autorzy: Liu Yong, He Ji-huan, Yu Jian-yong

Elektroprżedzenie zastosowano do wytworzenia nanowłókien z poli(butyleno bursztynianu) (PBS) z roztworów chlorowormu o różnej zawartości PBS i przędzionych przy użyciu igieł o różnych średnicach. Wyniki pokazują, że proces elektroprzędzenia jest bardzo trudny i można uzyskac włókna...   więcej »

| Strony 30–33

Wybrane aspekty formowania przędzy metodą niby-skrętową w pneumatycznej komorze przędzącej

Autorzy: Witczak Dariusz, Golański Józef

Omówiono wybrane aspekty formowania przędzy w pneumatycznej niby-skrętowej komorze przędzącej pracującej w oparciu o zasadę MJS (Murata Jet Spinning). Komora charakteryzuje się prostym kanałem wlotowym i wyodrębnioną strefą zasilania, po to, aby formowana przędza nie miała...   więcej »

| Strony 34–38

Niektóre aspekty układalności tkanin

Autorzy: Lojen Daria Žunič, Jevšnik Simona

Parametry układalności były badane przy użyciu przyrządu „Cusick Drape meter” oraz analizatora obrazu. Badano wpływ czasu na współczynnik układalności (WU) i liczbe fałd po 24 godzinach. Zazwyczaj układalonść rozpatruje się jako zjawisko niezależne od czasu. Jednakże...   więcej »

| Strony 39–45

Statystyczny model włochatości rotorowych przędz mieszankowych bawełna/poliester

Autorzy: Baykal Pinar Duru, Babaarslan Osman, Rizvan Erol

Celem pracy było wykazanie możliwości przewidywania włochatości przędzy rotorowej mieszankowej bawełna/poliester biorąc pod uwagę procentowy udział poszczególnych składników w mieszance oraz masę liniową przędzy jako wejściowe zmienne niezależne. Opracowano specjalny model statystyczny dla oceny uzyskiwanych wyników....   więcej »

| Strony 46–49

Wpływ stabilizacji termicznej na właściwości przędz mieszankowych poliestrowo-wiskozowych

Autorzy: Sardag Sibel, Özdemir Özcan, Kara Ismail

Stabilizacji termicznej w 90°C i 110°C, pod ciśnieniem 630 mm Hg poddano nawoje przędzy mieszankowej 67% PES/33% wiskozy o masie liniowej 20 tex i 30 tex. W cwlu zbadania wpływu obróbki cieplnej na właściwości przędzy skręconej....   więcej »

| Strony 50–53

Porównanie właściwości przędz z PET z połyskiem, półmatowych, surowych i czarnych barwionych w masie, teksturowanych z fałszywym skrętem

Autorzy: Tavanai Hossein

Barwione w masie włókna PET, stosowane zazwyczaj do produkcji tkanin na tapicerkę samochodową, wykazują lepszą trwałość przy praniu i odporność na działanie światła niż włókna barwione konwencjonalnie. Badania XRD i DSC wykazały, że te włókna, które...   więcej »

| Strony 54–58

Przybliżona analiza modelu wytrzymałości przędz rdzeniowych wełna-elastomer

Autorzy: Dang Min, Wang Shanyuan

Przedstawiono próbę obliczania i przewidywania wytrzymałości właściwej przędz rdzeniowych wełna-elastomer. Metoda oparta jest na modelu unikalnej struktury włókna i teorii włókna Heorlego. W modelu uwzględniono podstawowe parametry przędzy wełnianej, elastomerowej i połączonej przędzy rdzeniowej. Porównując wyniki...   więcej »

| Strony 59–62

Przewidywanie właściwości bawełnianych przędz obrączkowych na podstawie pomiaru AFIS stosując regresję liniową

Autorzy: Üreyen Mustafa E., Kadoğlu Hüseyin

Na podstawie pomiarów wykonanych za pomocą AFIS opracowano model regresyjny dla przewidywania najbardziej istotnych właściwości jakościowych bawełnianych przędz obrączkowych, takich jak masa liniowa, skręt i właściwości niedoprzędu. Wyprodukowano 180 przędz obrączkowych z 15 różnych mieszanek bawełny...   więcej »

| Strony 63–67

Badanie warunków panujących w głównej dyszy podczas pneumatycznego wątkowania

Autorzy: Ye G.-M., Shen D.-F.

Dla analizy warunków panujących w głównej dyszy pneumatycznego wątkowania, została ona podzielona na 4 elementy rurowe. Pozwoliło to na szczegółową analizę parametrów przepływu powietrza w każdym z elementów i opracowania doświadczalnej metody testowania prędkości przepływu powietrza...   więcej »

| Strony 68–72

Wpływ stosowania przędzy elastomerowej i gęstości tkaniny na siłę penetracji igły do szycia i uszkodzenia szwów w tkaninach PET/elastomer

Autorzy: Gurarda A., Meric Binnaz

Badano wpływ przędzy elastomerowej i gęstości tkaniny na jakość szwów. Utkano 12 tkanin o różnej rozciągliwości w kierunku wątku, stosując 2 różne nitki poliestrowe i poliestrowo-elastomerowe. Określono siłę penetracji igły i jakość szwu. Dodatkowo obliczono tzw....   więcej »

| Strony 73–76

Nowoczesne materiały opatrunkowe z dibutyrylochityny przyśpieszające proces gojenia ran

Autorzy: Chilarski Andrzej, Szosland Lidia, Krucińska Izabella, Kiekens Paul, Błasińska Anna, Schoukens Gustaaf, Cisło Romualda, Szumilewicz Joanna

Dibutyrylochityna (DBC) jest polimerem, którego korzystny wpływ na organizm żywy wykazano w badaniach biologicznych. Jest rozpuszczalną, estrową pochodną chityny pozyskiwanej z różnorodnych źródeł, stosunkowo łatwą do przetworzenia w procesach technologicznych. Do celów pracy syntezę DBC prowadzono...   więcej »

| Strony 77–81

Analiza termograwimetryczna włóknin polipropylenowych zawierających naniesione warstwy polielektrolitów i koloidalne cząstki metali szlachetnych

Autorzy: Połowiński Stefan, Stawski Dawid

Metoda „ warstwa-po-warstwie” została zastosowana w celu nanoszenia koloidalnych czastek srebra, złota i platyny na wyroby tekstylne. Po modyfikacji, próbki analizowano metodą termograwimetryczną. Stwierdzono, ze wprowadzenie cząstek metali na powierzchnię włókniny polipropylenowej znacząco podwyższa odporność termiczną....   więcej »

| Strony 82–85

„Bio-scouring” wyrobów z włókien lnianych kompleksem lakazy, wytwarzanym przez szczep Cerrena unicolor

Autorzy: Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Lichawska-Olczyk Joanna, Ledakowicz Stanisław, Michniewicz Anna

Obecnie biotechnologia odgrywa ważną rolę szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska. W przemyśle włókienniczym enzymy ze względu na swój ekologiczny charakter są często stosowane w wielu procesach technologicznych. Włókna lnu z powodu swoich właściwości wyróżniają się wśród...   więcej »

| Strony 86–89

Funkcjonalizacja powierzchni włókien poprzez napylanie powłok aluminiowych

Autorzy: Deng Bingyao, Deng Bingyao, Wei Qufu, Gao Weidong, Yan Xiong

Właściwości powierzchniowe włókna zmieniono poprzez magnetronowe napylanie powłok aluminiowych, tworząc nanostruktury na powierzchni włóknin. Dla zbadania struktury warstwy, jej topografii i składu chemicznego stosowano SEM, ESEM i AFM. Badania za pomocą AFM wykazały formowanie się funkcjonalnej...   więcej »

| Strony 90–92

Wpływ niskotemperaturowej plazmy i obróbki enzymatycznej na wybarwialnośc tkanin konopnych

Autorzy: Radetic M., Jovancic P., Jocic D., Topalovic T., Puac N., Petrovic Z. L. J.

W celu zbadania wpływu niskotemperaturowej plazmy i obróbki enzymatycznej na barwienie tkanin konopnych, stosowano „zimne barwienie” tkanin za pomocą barwnika kwaśnego (C.I. acid blue 113) i bezpośredniego (C.I. dimet red 84). Niezależnie od określenia dynamiki barwienia,...   więcej »

| Strony 93–96

Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w wstępnym procesie enzymatycznej obróbki tkanin bawełnianych

Autorzy: Karaboğa C., Körlü A.E., Duran Kerim, Bahtiyari  M. I.

Celem pracy było zbadanie wpływu ultradźwięków na przebieg procesów wstępnej obróbki tkanin, w szczególności na obróbkach enzymatycznych. Zastosowanie enzymów w przemyśle włókienniczym stało się popularne w ostatnich latach. Jakkolwiek obróbka enzymatyczna ma szereg zalet, cechują ją...   więcej »

| Strony 97–100

Barwniki reaktywne, pochodne soli chinolinotriazynowych, przeznaczone do barwienia włókien celulozowych w środowisku obojętnym

Autorzy: Paluszkiewicz Joanna, Czajkowski Wojciech (Wiesław)

Otrzymano szereg bifunkcyjnych reaktywnych barwników pochodnych C.I. Reactive Red 120 zawierających czwartorzędowe ugrupowania chinolino-s-triazynowe. Zbadano ich właściwości aplikacyjne na włóknie bawełnianym. Uzyskane wartości stopnia związania nowych barwników z barwionym włóknem celulozowym były niższe w porównaniu z...   więcej »

| Strony 101–103

Badanie analityczne wolnoobrotowych, wielkogabarytowych łożysk ślizgowych pracujących w maszynach włókienniczych

Autorzy: Kapusta Henryk, Strzelecki Stanisław

Przedmiotem pracy były badania dotyczące mechanicznie i cieplnie obciążonych łożysk ślizgowych wałów kalandrów i maszyn podobnego typu, pracujących w podobnych warunkach. Ogrzewany walec dociskowyposiada drążone czopy o dużej średnicy i wewnętrznym systemie grzewczym. Temp. ogrzewanych cylindrów...   więcej »

| Strony 104–107

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook