Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer 2 (122)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (122) / 2017

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora
Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii: dawny potencjał i perspektywy przyszłego rozwoju

Autorzy: Greta Marianna, Lewandowski Krzysztof, Mamikonyan Garnik

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii należał w przeszłości do kluczowych gałęzi gospodarki tego kraju. Transformacja systemowa przyniosła jednak utratę rynków zbytu oraz gwałtowny spadek produkcji i zatrudnienia. Dzięki pomocy zagranicznej i współpracy z krajami europejskimi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1232873
| Strony 10–15

Offshoring w przemyśle odzieżowym na przykładzie firm Benetton i Inditex

Autorzy: Sartal Antonio, Martínez-Senra Ana I. , García José M.

Na podstawie studium przypadku z branży odzieżowej w artykule przedstawiono, w jaki sposób innowacje organizacyjne przyjęte przez firmy Benetton i Inditex pozwoliły na obni- żenie kosztów produkcji w krajach rozwijających się z zachowaniem odpowiedniego czasu reakcji...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228148
| Strony 16–23

Badania i rozwój

Analiza porównawcza dzianin z włókien torfowych i ich kombinacji z innymi włóknami naturalnymi

Autorzy: Mikučioniené Daiva, Čepukonė Lina

Włókna naturalne i sztuczne pochodzenia naturalnego są coraz szerzej stosowane. Właściwości i sposób przetwarzania nowych włókien pochodzenia naturalnego są często przewidywane na podstawie dobrze znanych włókien, jednak ta prognoza czasami nie ma żadnych potwierdzonych podstaw. Parametry...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228161
| Strony 24–29

Nowa technika zarządzania składowaniem bel bawełny

Autorzy: Das Subhasis, Ghosh Anindya

W artykule zaproponowano nową technikę zarządzania składowaniem bawełny opartą na logice rozmytej. Badaniu poddano 1200 losowo wybranych bel bawełny. W celu pogru- powania bel w 5 kategoriach zbadano właściwości, tj. wytrzymałość, wydłużenie, średnią długość, jednorodność długości,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228163
| Strony 30–33

Badanie dźwięku ciernego tkanin z włókien naturalnych

Autorzy: Wang Pin-Ning, Ho Ming-Hsiung, Cheng Kou-Bing, Murray Richard, Lin Chun-Hao

W celu zbadania szumu generowanego podczas tarcia o siebie tkanin z włókien natural- nych zaprojektowano i wykorzystano innowacyjny, automatyczny system pomiaru dźwięku ciernego (FSAMS). Porównano wyniki otrzymane za pomocą FSAMS z wynikami otrzy- manymi przy użyciu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228183
| Strony 34–42

Przewidywanie naprężeń przędzy bawełnianej z włókien ciętych: porównanie wyników eksperymentalnych z teoretycznymi

Autorzy: Zubair Muhammad, Neckář T. Bohuslav, Malik Zilfiqar Ali

W pracy przedstawiono sposób przewidywania krzywych naprężeń przędzy bawełnianej. Siły oddziaływujące na pojedyncze włókna pozwalają określić siły działające na przędzę. Model teoretyczny opiera się na krzywej naprężenia włókna, kącie skrętu, współczynnikach podziału kierunkowego włókna i kontrakcji....   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228166
| Strony 43–47

Wpływ proporcji mieszanki na cechy jakościowe przędzy poliestrowo-bawełnianej otrzymanej z recyklingu

Autorzy: Vadicherla Thilak, Saravanan Dhandapani

W pracy zbadano wpływ proporcji mieszanki na cechy jakościowe przędzy poliestrowo- -bawełnianej. Wytworzono przędze o gęstości liniowej 23,6; 29,5 i 39,4 tex, z pięciu pro- porcji mieszanki poliestru i bawełny poddanych recyklingowi (0: 100, 33:67, 50:50,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1227875
| Strony 48–52

Analiza struktury skrętu w przędzy samo-skrętnej

Autorzy: Cui Hong, Gao Xiuli, Gao Dawei, Lin Hongqin

W artykule omówiono strukturę skrętu i właściwości przędz samo-skrętnych. W przędzach samo-skrętnych istnieje strefa o zazwyczaj słabym skręcie pomiędzy strefami włókien skrę- conych i nieskręconych. Istnienie różnicy faz w różnych typach przędz samo-skrętnych powoduje zmniejszenie długości...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228168
| Strony 53–56

Upakowanie włókien w przędzach typu „open-packed”

Autorzy: Petrulis Donatas, Petrulyte Salvinija

W pracy omówiono teoretyczne właściwości upakowania nieściśliwych okrągłych włókien dla dwóch wyidealizowanych modyfikacji modelu przędzy typu „open-packed”. Modyfika- cje różniły się w sposobie układania włókien w obrębie warstwy przekroju poprzecznego. Wykazano, że wraz z początkiem piątej...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228171
| Strony 57–61

Wpływ rozmieszczenia włókien metalowych na skuteczność ekranowania tkanin osłonowych

Autorzy: Liu Zhe, Su Ying, Pan Zhen, Li Yaping, Wang Xiuchen, Zhou Zhong

Ze względu na istotny wpływ rozmieszczenia włókien metalowych (SMF) na skuteczność ekranowania (SE) tkanin osłonowych (EMSF) w pracy przedstawiono macierz binarną opartą na trzech parametrach włókien metalowych tj.: współczynniku ekspozycji, średniej wartości odległości między włóknami metalowymi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228174
| Strony 62–67

Optymalizacja grubości szwów uszczelnianych ze względu na własności izolacyjne

Autorzy: Korycki Ryszard, Szafrańska Halina

Głównym celem pracy było określenie optymalnej grubości warstw materiału w szwach ze względu na ich właściwości izolacyjne. Opisano również wpływ konstrukcji na izolację cieplną oraz opór przenikania wilgoci. Analizowano izolację dla różnych typów szwów uszczelnianych, które...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228185
| Strony 68–75

Wpływ grubości warstw i spajania termicznego materiałów kompozytowych na właściwości foteli samochodowych

Autorzy: Kovačević Stana, Domjanić Jacqueline, Pačavar Samir

W pracy przetestowano materiały kompozytowe stosowane w fotelach samochodowych. Do badań użyto kompozyty składające się z tkaniny, pianki poliuretanowej i dzianiny. Próbki różniące się szybkościami spajania termicznego (30, 34 i 39 m/min) oraz grubością warstw PU...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228186
| Strony 76–82

Wpływ superabsorbentów na poprawę komfortu cieplnego foteli samochodowych

Autorzy: Mazari Funda Buyuk, Mazari Adnan Ahmed, Havelka Antonin, Wiener Jakub

W fotelach samochodowych, w celu podniesienia ich właściwości użytkowych, zastosowano włókna superabsorbujące . Badano efektywność różnych tkanin poprzez określenie sorpcji i desorpcji w różnej wilgotności. W celu określenia absorpcji wilgoci przez materiał pokrywający fotele samochodowe badano...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228187
| Strony 83–87

Satbilność i bezpieczeństwo ochron balistycznych podczas rozminowywania

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Zielińska Dorota, Miklas Michał, Grabowska Grażyna, Błaszczyk Joanna, Kucińska-Król Iwona, Solińska Elżbieta

Akcja humanitarnego rozminowywania jest bezpośrednio związana z ochroną ludności na te- renach powojennych. Istotnym aspektem jest bezpieczeństwo personelu uczestniczącego w rozminowywaniu. Przedstawiona praca koncentruje się na analizie obecnie stosowanych ochron osobistych (PPE) stosowanych podczas humanitarnego rozminowywania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228188
| Strony 88–92

Opracowanie modelu rankingu sieciowego w celu stworzenia najlepszego łańcucha wielkości produkcji: studium przypadku w przemyśle tekstylnym

Autorzy: Aboumasoudi Abbas Sheikh

Głównym powodem tworzenia łańcucha wielkości jest zaspokojenie potrzeb i zasobów organizacyjnych przy jak najniższej cenie i najwyższej jakości. Zastosowanie większości obecnych technik miało jedynie na celu wybranie najlepszego scenariusza. Zakłady produkcyjne zmuszone są do budowania idealnego...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228158
| Strony 93–99

Ocena koncepcji przewidywania UV-barierowości tkanin (UPF) ze sztucznych włókien celulozowych przez różnicowanie budowy chemicznej zastosowanych rozjaśniaczy optycznych

Autorzy: Alvarez Joanna, Lipp-Symonowicz Barbara

W publikacji przedstawiono wyniki badań i analiz statystycznych, świadczące o tym, że poprzez różnicowanie budowy chemicznej rozjaśniaczy optycznych z grupy pochodnych związków stilbenu, zastosowanych do modyfikacji tkanin ze sztucznych włókien celulozowych, powstałych w różnym procesie wytwórczym,...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228178
| Strony 100–105

Bezkontaktowa metoda pomiaru zmiany koloru bawełny

Autorzy: Vik Michal, Khan Nayab, Yildirim Bekir, Viková Martina

Kolor jest właściwością służącą do klasyfikacji jakości bawełny przy zastosowaniu uniwersalnych standardów. W pracy badano zmianę koloru bawełny stosując metodę bezkontaktową, która służy do oceny zmienności barwy wewnątrz próbek bawełny. Otrzymane wyniki porównano z innymi znanymi...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228180
| Strony 106–111

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe włóknin polipropylenowych pokrytych tlenkami metali stosowanych w wyrobach medycznych

Autorzy: Ramamurthy Pasupathy, Chellamani Kandan Perumal, Dhurai Bhaarathi, ThankaRajan Senthil Perumal, Subramanian Balasubramanian, Santhini Elango

W pracy podjęto próbę zbadania aktywności przeciwdrobnoustrojowej polipropylenowych włóknin pokrytych tlenkami metali. Przeprowadzono badania morfologiczne i przeciw- drobnoustrojowe powlekanych włóknin. Wyniki wykazały znaczną aktywność antybakteryj- ną włóknin pokrytych ZnO i CuO, przy czym wyższą aktywność antybakteryjną...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1228192
| Strony 112–119

Badanie właściwości ciernych gaz chirurgicznych podczas kontaktu z mechanicznymi odpowiednikami skóry

Autorzy: Ramamurthy Pasupathy, Chellamani Kandan Perumal, Dhurai Bhaarathi, Subramaniam Venkatraman

Optymalna powierzchnia i właściwości cierne wyrobów włókienniczych zależą od ich przeznaczenia. W pracy zbadano właściwości cierne gaz chirurgicznych podczas kontaktu z mechanicznymi odpowiednikami skóry, do badań użyto syntetycznych materiałów skórzanych oraz skórę bydlęcą. Określono statyczne i...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/12303666.1232874
| Strony 120–127

Informacje ogólne

Knitt Tech 2017

  więcej »

| Strona 119

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook