Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2011Numer 2 (85)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (85) / 2011

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Handel oraz biznes elektroniczny w polskim sektorze tekstylno – odzieżowym

Autorzy: Czajkowski Tomasz

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań własnych wykorzystania handlu oraz biznesu elektronicznego przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw sektora tekstylno+odzieżowego. Opisane są najważniejsze dane statystyczne uzyskane w badaniach, a także ogólne wnioski wyciągnięte na podstawie ich analizy.   więcej »

| Strony 7–9

Badania i rozwój

Analiza porównawcza procesu odgumowywania jedwabi typu Mulberry, Muga, Tasar i Ericream

Autorzy: Teli Mangesh D., Rane Vaishali M.

Przeprowadzono analizę porównawczą procesu odgumowywania substratów jedwabi typu Mulberry, Muga, Tasar i Ericream. Badania przeprowadzono według projektu eksperymentu Box-Behnken. Optymalne warunki procesu odgumowywania z zastosowaniem mydła i sody wyznaczono na podstawie następujących parametrów: utraty masy, absorbancji, długości...   więcej »

| Strony 10–14

Synteza polianiliny w formie nanowłókien w wodzie zawierającej dwutlenek węgla

Autorzy: Goto Hiromasa

Przeprowadzono polimeryzację aniliny w wodzie zawierającej dwutlenek węgla, w obecności nadsiarczanu amonu (APS) jako utleniacza. Absorpcyjna spektroskopia IR została zastosowana w celu potwierdzenia struktury chemicznej polianiliny (PANI), natomiast elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) w celu określenia nanowłóknistej morfologii...   więcej »

| Strony 15–17

Modyfikacja polipropylenu. Część I: Właściwości mechaniczne, elektryczne i sorpcyjne włókien PP modyfikowanych kopoliamidami i nanoglinkami

Autorzy: Kristofič Michal, Vassová Iveta, Ujhelyiová Anna, Ryba Jozef

Z przygotowanych koncentratów kopoliamidów i Bentonitu wyprzędziono włókna, które poddano badaniom wytrzymałości mechanicznej, modułu i oporności elektrycznej. Stwierdzono, że uzyskano poprawę właściwości elektrycznych przez zastosowanie wszystkich trzech przygotowanych koncentratów proporcjonalnie do wprowadzonej ilości koncentratu. Właściwości sorpcyjne były...   więcej »

| Strony 18–22

Zastosowanie zbiorów rozmytych i metody Taguchi w polepszeniu jakości przędz czesankowych przędzionych systemem rotorowym

Autorzy: Su Te-Li, Chen Hua-Wei , Ma Chih-Ming, Lu Chieh-Fu

Przędzenie rotorowe jest wydajną metodą ,zużywającą mało energii ,pozwalającą na uzyskanie przędz czesankowych o dobrej równomierności, odporności na ścieranie i szerokiej gamie chwytów. Jednak uzyskanie przędz wysokiej jakości wymaga odpowiedniego ustawienia przędzarki i może być ocenione...   więcej »

| Strony 23–27

Opracowanie techniki produkcji przędz hybrydowych poliuretanowo-poliamidowych z udziałem włókien węglowych z prekursora bambusowego i otrzymanych z nich dzianin oraz pomiar ich elektrycznej oporności powierzchniowej

Autorzy: Lin Chin Mei, Huang Chao Chiung, Lou Ching-Wen, Chen An Pang, Lion Shou En, Lin Jia-Horng, Lin Jia-Horng

W.okna poliuretanowe by.y rozci.gane a nast.pnie owijane teksturowanymi w.oknami poliamidowymi z udzia.em w.okien w.glowych wyprodukowanych z bambusa. Brano pod uwagę trzy parametry produkcyjne: szybko.. rotora w zakresie 4000 - 12000 obr/min, szybko.. oplatania 200 - 400...   więcej »

| Strony 28–32

Opracowanie kodowania splotów dla produktów tekstylnych

Autorzy: Xin Binjie, Xin Binjie, Hu Jinlian, Baciu George, Yu Xiaobo

Właściwości binarnej struktury przeplotu pozwalają na kodowanie informacji dotyczących struktury tkaniny. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i zasady stosowane w przyjętej przez nas technice kodowania, jak również jej potencjalne zastosowanie w przemyśle odzieżowym.   więcej »

| Strony 33–35

Badanie przebiegu różnych procesów relaksacji wpływających na regularność struktury powierzchni i właściwości geometrycznych dzianin lewoprawych z zastosowaniem technik obróbki obrazu

Autorzy: Sanjari Hamid Reza, Semnani Dariush, Sheikhzadeh Mohammad

Podstawowym celem artykułu jest omówienie metod polepszenia regularności kształtu splotów i właściwości geometrycznych dzianin. W jednej z poprzednich prac podaliśmy nową definicję regularności struktury dzianin. W tym artykule wykorzystaliśmy nasze poprzednie opracowanie oparte na analizie transformacji Radona...   więcej »

| Strony 36–42

Tekstroniczne złącze

Autorzy: Zięba Janusz, Frydrysiak Michał

W tesktronicznych aplikacjach istotnym zagadnieniem jest łączenie układów elektronicznych z tekstylnymi sensorami, siłownikami lub układami zasilania za pomocą złącza specjalnej konstrukcji. Przedstawione w artykule złącze ma postać elektroprzewodzącego połączenia rzepowego. Tekstylne złacze składa się z dwóch...   więcej »

| Strony 43–46

Model zaciągania ściegu czółenkowego z uwzględnieniem obciążeń mechanicznych i cieplnych

Autorzy: Korycki Ryszard, Krasowska Renata

Zostały określone modele fizyczny i matematyczny zaciągania ściegu czółenkowego. Podstawowe równanie dynamiczne jest równaniem drugiego rzędu. Dla analizy układu zostały zdefiniowane wszystkie przyłożone siły. Zależności uzupełniające zostały sformułowane z wykorzystaniem podstawowych zależności fizycznych. Całkowity kąt kontaktu na...   więcej »

| Strony 47–53

Symulacja procesów starzenia materiałów odzieży ochronnej przy zastosowaniu ksenotestu

Autorzy: Łężak Krzysztof, Frydrych Iwona

Opisano badania odporności materiałów włókienniczych używanych do produkcji odzieży ochronnej na warunki atmosferyczne. Badania prowadzono w warunkach naturalnych i symulowanych w teście sztucznej pogody z zastosowaniem ksenotestu, na sucho i z nadeszczaniem. Badaniom poddano dwie grupy...   więcej »

| Strony 54–60

Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne wyrobów przeciwuderzeniowych

Autorzy: Fortuniak Krystyna, Redlich Grażyna, Landwijt Marcin

W artykule scharakteryzowano obiekt badań tj. pakiety ochronne kamizelek przeciwuderzeniowych stosowanych przez służby prewencyjne polskiej policji. Podano podstawowe informacje na temat procesu starzenia tworzyw polimerowych. Przedstawiono rodzaje starzenia, a także zjawiska powodujące ten proces w tworzywach. Scharakteryzowano...   więcej »

| Strony 61–64

Ocena tekstyliów stosowanych w salach operacyjnych przy uwzględnieniu komfortu cieplnego chirurgów

Autorzy: Bogdan Anna, Sudoł-Szopińska Iwona, Szopiński Tomasz

Materiały przeznaczone na ubrania dla chirurgów muszą wykazywać dużą barierowość w stosunku do drobnoustrojów. Jednakże ubrania wykonane z takich materiałów nie powinny powodować stresu termicznego, gdyż może on skutkować obniżeniem sprawności chirurga podczas jego pracy. Celem artykułu...   więcej »

| Strony 65–69

Synteza tlenku cynku w układach emulsyjnych i jego zastosowanie w modyfikacji włóknin poliestrowych

Autorzy: Jesionowski Teofil, Kołodziejczak-Radzimska Agnieszka, Ciesielczyk Filip, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Olczyk Joanna, Sielski Jan

Tlenek cynku otrzymywano w układach emulsyjnych stosując metodę precypitacji. ZnO charakteryzował się małymi rozmiarami cząstek, dużą ich jednorodnością oraz rozwiniętą powierzchnią właściwą. Otrzymany produkt poddano analizie morfologiczno-dyspersyjnej, a także określono jego właściwości użytkowe. Uzyskany w ten...   więcej »

| Strony 70–75

Ocena właściwości fotokatalitycznych wyrobów włókienniczych modyfikowanych ditlenkiem tytanu o strukturze anatazu

Autorzy: Siwińska-Stefańska Katarzyna, Ciesielczyk Filip, Jesionowski Teofil, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Lota Wiesława, Walawska Anetta

W badaniach zastosowano ditlenek tytanu Tytanpol® A11 – pigment odmiany anatazowej nieobrabiany powierzchniowo, który poddano procesowi powierzchniowej modyfikacji wybranymi alkoksysilanami. Zastosowano silanowe związki sprzęgające w ilości 0,5; 1 lub 3 cz.wag. w przeliczeniu na 100 cz.wag. TiO2....   więcej »

| Strony 76–83

Niskotemperaturowe barwienie luksusowych włókien po obróbce plazmowej. Część I: Włókna moherowe

Autorzy: Atav Riza, Yurdakul Abbas

Badanie koncentrowało się na zastosowaniu obróbki plazmą w procesie modyfikacji powierzchni włókna w celu barwienia włókien moherowych w niższych temperaturach, nie powodując spadku wyczerpania barwnika. Badanie przeprowadzono stosując obróbkę plazmową w różnych gazach przy różnej mocy...   więcej »

| Strony 84–89

Właściwości tkanin wełnianych i bawełnianych barwionych ekstraktem z liści eukaliptusowych, taninami i flawonoidami

Autorzy: Mongkholrattanasit Rattanaphol, Kryštůfek Jiří, Wiener Jakub

Próbki wykonane z wełny i bawełny barwiono ekstraktem z liści ekaliptusa, rutyną, kwercetyną i taniną stosując technikę suchej kąpieli napawającej. Jako zaprawę do barwienia użyto siarczan żelaza. Właściwości barwienia oceniano mierząc wartości K/S i w systemie CIELAB....   więcej »

| Strony 90–95

Charakterystyka bielonych mas celulozowych z konopi przemysłowych metodą komputerowej analizy obrazu

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Wytworzono laboratoryjnie bielone masy celulozowe z łodyg konopi przemysłowych (o długości 30 cm) oraz z ich części składowych, tj. drewna i łyka konopnego. Następnie metodą komputerowej analizy obrazu oznaczono właściwości tych mas oraz zawartych w nich...   więcej »

| Strony 96–101

Konferencje, targi, wystawy

FUTURE EVENTS

  więcej »

| Strony 102–104

Reklama
Artykuł sponsorowany

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook