Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 5 (76)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (76) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza wpływu gospodarki światowej na turecki przemysł przędzalnictwa bawełny

Autorzy: Erdumlu Nazan

W artykule zidentyfikowano trendy i wpływy światowej gospodarki na turecki przemysł przędzalnictwa bawełny. Oparto się na liczbach dotyczących zainstalowanych mocy produkcyjnych, całkowitej produkcji, jak również kosztów produkcji i handlu zagranicznego, uwzględniając dłuższe przedziały czasowe oraz konkurencyjne...   więcej »

| Strony 9–13

Europejski Fundusz Globalizacji– nowy instrument wsparcia UE w zakresie przystosowania pracowników firm do procesów globalizacji

Autorzy: Menes Michał

Artykuł prezentuje nowy instrument Komisji Europejskiej - Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jedną z cech współczesnej gospodarki jest dynamicznie pogłębiający się proces jej internacjonalizacji. Państwa UE mają możliwość korzystania z instrumentów wsparcia swoich wrażliwych sektorów...   więcej »

| Strony 14–16

Badania i rozwój

Właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych alginianu sodowego z nanododatkami ceramicznymi

Autorzy: Boguń Maciej

Zbadano wpływ ceramicznych nanododatków, takich jak nanokrzemionka, montmorylonit, hydroksyapatyt, trójfosforan wapnia oraz bioszkło na właściwości reologiczne roztworów alginianu sodowego w wodzie. Oznaczono wpływ tych nanododatków na zmianę parametrów reologicznych n i k. Wyjaśniono mechanizm reologicznego zachowania...   więcej »

| Strony 17–22

Nanowłókna i nanorurki węglowe w polimeryzacji rodnikowej

Autorzy: Wiśniewska Ewa, Pabin-Szafko Barbara, Huczko Andrzej

Badano polimeryzację rodnikową styrenu z udziałem nanowłókien z węglika krzemu (SiCNF) i porównano do polimeryzacji prowadzonej w obecności jednościennych nanorurek węglowych (SWNT), których aktywność rodnikową potwierdzono już wcześniej w polimeryzacji innego monomeru winylowego – metakrylanu metylu...   więcej »

| Strony 23–25

Zależności pomiędzy geometrycznymi i strukturalnymi parametrami nitek ozdobnych a naddatkiem jednego z komponentów i skrętem

Celem badań było określenie wzajemnych relacji pomiędzy skrętem i naddatkiem jednego z komponentów nitek ozdobnych a ich strukturalnymi i geometrycznymi parametrami takimi jak masa liniowa, wysokość i długość efektu ozdobnego, odległość między efektami oraz ilością efektów...   więcej »

| Strony 26–30

Wpływ podwójnego i potrójnego zespołu zgrzeblącego na nierównomierność przędz wełnianych

Autorzy: Jonaitienė Vaida

Celem przedstawionych badań była wyczerpująca analiza wpływu dwu- i trójczłonowych zespołów zgrzeblących na jakość przędz wełnianych. Wybrane czynniki, które intensywnie wpływają na nierównomierność produkowanych przędz wełnianych były analizowane. Opisano metody pomiarowe zastosowane dla określenia nierównomierności masy...   więcej »

| Strony 31–34

Wpływ zmian temperatury pierwszej strefy grzejnej na właściwości przędz poliestrowych teksturowanych fałszywym skrętem¬

Autorzy: Canoğlu Suat

Przędze poliestrowe PET POY 140 dtex 36f oraz 295 dtex 36f użyto dla wyprodukowania przędz teksturowanych 83dtex 36f i 167 dtex 36f. Przędze były teksturowane fałszywym skrętem przy temperaturze pierwszego grzejnika 175 °C , 190 °C...   więcej »

| Strony 35–39

Wieloparametrowa optymalizacja produkcji przędz odcinkowych z włochowatością, wytrzymałością i kosztami jako kryterium

Autorzy: Erol Rizvan, Sağbaş Aysun

Jest ogólnie pożądane możliwe największe zmniejszenie włochowatości przędz, ponieważ włochatość stwarza poważne problemy podczas dalszej ich przeróbki. Z drugiej strony koszt produkcji przędzy powinien być utrzymany na odpowiednim poziomie przy zadawalającym zmniejszeniu włochatości i odpowiedniej wytrzymałości...   więcej »

| Strony 40–42

Komputerowo wspomagane projektowanie splotów wzmacniających przy zastosowaniu rachunku macierzowego

Autorzy: Penava Željko, Sukser Tomislav, Basch Danko

W artykule opisano matematyczne modelowanie tradycyjnych struktur graficznych w materiale tekstylnym za pomocą binarnych macierzy. Jest to możliwe dzięki binarnym właściwościom struktury. Przedstawiono algorytm zaprojektowania konstrukcji tkanin uwzględniający przebieg osnowy i wątku, wątkowanie oraz przeloty, jak...   więcej »

| Strony 43–48

Wpływ surowca na zmiany gęstości wątkowej tkanin

Autorzy: Adomaitienė Aušra, Kumpikaitė Eglė

Artykuł przedstawia analizę zależności pomiędzy zmianami gęstości wątkowej tkaniny a zintegrowanym współczynnikiem strukturalnym tkaniny φ dla tkanin wykonanych z różnych surowców. Badania porównawcze tych zależności prowadzone były dla tkanin bezpośrednio po zdjęciu ich z krosna oraz po...   więcej »

| Strony 49–51

Analiza porównawcza przepuszczalności promieniowania UV przez tkaninę wirtualną i rzeczywistą dla wybranych splotów tkackich

Autorzy: Dulęba-Majek Małgorzata

W artykule przedstawiono badania porównawcze przepuszczalności promieniowania dla tkanin wirtualnych i rzeczywistych. Do badań wybrano tkaniny o zróżnicowanej budowie geometrycznej jak: splot skośny oraz ryps i panama. Badania przepuszczalności promieniowania dla tkanin wirtualnych i rzeczywistych wykonano metodą...   więcej »

| Strony 52–55

Numeryczne modelowanie ściskania osnowowych dzianin dystansowych

Autorzy: Vassiliadis S., Kallivretaki A., Psilla N., Provatidis Ch., Mecit D., Roye A.

Osnowowe dzianiny dystansowe w coraz to większym stopniu są wykorzystywane w budownictwie jako cienkie powłoki wzmacniające ściany, panele, konstrukcje dachowe itp. Ich strukturalne zalety pozwalają na użycie ich w postaci kompozytów. Wytrzymałość na ściskanie dzianin dystansowych jest...   więcej »

| Strony 56–61

Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikacji właściwości technologicznych i użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych

Autorzy: Brzeziński Stefan, Połowiński Stefan, Kowalczyk Dorota , Malinowska Grażyna

Wyładowania koronowe, stanowią przyszłościową, proekologiczną alternatywę wielu konwencjonalnych procesów obróbki mokrej tekstyliów, ale również mogą te procesy istotnie wspomagać. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wyładowań koronowych, aplikowanych w zoptymalizowanych - zbliżonych do przemysłowych - warunkach...   więcej »

| Strony 62–68

Wpływ prania na zanik ładunków elektrostatycznych w tkaninach zawierających przędze przewodzące

Autorzy: Katunskis Jurgis

Celem pracy badawczej było przeanalizowanie tworzenia się ładunków elektrostatycznych i ich rozładowanie w tkaninach zawierających przędze przewodzące po procesie prania. Wszystkie badane tkaniny były tkane w Litewskim Instytucie Tekstylnym jako tkaniny mające zabezpieczać przed skutkami wyładowań elektrostatycznych....   więcej »

| Strony 69–75

Porównanie skuteczności nowych (dendrymenów i nanoproduktów) oraz konwencjonalnych środków zapobiegających plamieniu

Autorzy: Namligoz E. S., Bahtiyari  M. I., Hosaf E., Coban S.

W pracy badano środki zmniejszające plamienie tekstyliów zabrudzeniami wodnymi, olejowymi i innymi. Badano nowe i tradycyjne środki chemiczne używane do wykańczania tekstyliów. Do nowych należą polimerowe dendrymery zawierające fluorowęglany, środki o wymiarach nanometrycznych typu fluorowęglanów, kwasu...   więcej »

| Strony 76–81

Eksperymentalne i numeryczne studium dla analizy przewidywania średnicy włókien z kwasu polimlekowego w procesie otrzymywania włóknin metodą spun-bonded

Autorzy: Bo Zhao

Przedstawiono model wyciągania włókien z kwasu polimlekowego za pomocą powietrza w procesie produkcji włóknin metodą spun-bonded. Model ten został rozwiązany przez zastosowanie numerycznych obliczeń komputerowych biorąc pod uwagę warunki przepływu powietrza w dyszach areodynamicznych, jednocześnie model ten...   więcej »

| Strony 82–86

Badania termoregulacyjnych właściwości włóknin zawierających mikrokapsułkowane materiały przemiany fazowej

Autorzy: Bendkowska Wiesława, Wrzosek Henryk

Mikrokapsułki PCM (oktadekan i eikosan), zdyspergowane w środku wiążącym (kopolimer butadienowo-akrylowy), były aplikowane na włókniny igłowane techniką napawania i techniką druku sitowego. Następnie, posługując się stanowiskiem pomiarowym umożliwiającym badanie właściwości termicznych tekstyliów w warunkach dynamicznych, wyznaczano współczynnik...   więcej »

| Strony 87–91

Technologia wytwarzania bioaktywnych włóknin pneumotermicznych stosowanych do ochrony układu oddechowego

Autorzy: Brochocka Agnieszka, Majchrzycka Katarzyna

W artykule przedstawiono modyfikację technologii pneumotermicznego wytwarzania włóknin filtracyjnych. Opracowano sposób wprowadzania czynnika bioaktywnego podczas wytwarzania włókniny techniką melt-blown. Właściwości bioaktywne uzyskano w skutek zastosowania chemicznych modyfikatorów czynnych biologicznie. W wyniku mikrobiologicznych badań wykazano, że dodanie...   więcej »

| Strony 92–98

Utlenianie chemiczne jako etap wysokoefektywnych technologii oczyszczania ścieków włókienniczych

Autorzy: Kos Lech, Perkowski Jan

Celem badań było określenie podatności na rozkład biologiczny zanieczyszczeń obecnych w ściekach włókienniczych poddanych działaniu szerokiej gamy czynników utleniających stosowanych pojedynczo oraz w rozmaitych kombinacjach. Jako czynniki utleniające stosowano ozon, nadtlenek wodoru i promieniowanie UV. Badania...   więcej »

| Strony 99–105

Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w hali przędzalni bawełny

Autorzy: Brzozowska Lucyna, Myrczek Józef

W pracy przedstawiono model numeryczny dyspersji zanieczyszczeń, który zastosowano do analizy dyspersji pyłu w hali przędzalni bawełny. Celem pracy było sformułowanie modelu CFD pozwalającego na określenie ruchu powietrza wewnątrz hali z uwzględnieniem geometrii budynku oraz systemu wentylacyjnego....   więcej »

| Strony 106–113

Konferencje, targi, wystawy

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook