Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer 3 (74)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (74) / 2009

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wydajność w przemyśle tekstylnymi odzieżowym w Polsce i Hiszpanii

Autorzy: Kapelko Magdalena, Rialp-Criado Josep

Celem tego artykułu jest porównanie poziomu wydajności polskich i hiszpańskich firm tekstylnych i odzieżowych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zebranych z ankietowania firm w okresie 1998/2001. Interesującym jest, że w analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych statystycznie...   więcej »

| Strony 7–10

Restrukturyzacja przemysłu tekstylnego i odzieżowego przy wykorzystaniu nowoczesnych modeli biznesowych w Słowenii

Autorzy: Kovač Jure, Semolič Brane, Završnik Bruno

Restrukturyzacja określonej branży przemysłu jest zawsze procesem długotrwałym. Artykuł przedstawia przebieg w czasie procesu restrukturyzacji słoweńskiego przemysłu tekstylnego i odzieżowego. Zebrane dane wskazują, że proces nie został jeszcze zakończony, jakkolwiek formy i stopień zaangażowania państwa w...   więcej »

| Strony 11–17

Badania i rozwój

Włókna celulozowe z alkalicznych roztworów celulozy modyfikowanej hydrotermicznie

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Bodek Andrzej

Opisano zastosowanie modyfikowanej hydrotermicznie celulozy do wytworzenia włókien celulozowych. Modyfikacja hydrotermiczna masy celulozowej zapewnia otrzymanie celulozy o stopniu polimeryzacji DP 290-405 i niskiej polidyspersji Pd-2,5. Mokra modyfikowana celuloza ulega rozpuszczeniu w wodnym roztworze NaOH w czasie...   więcej »

| Strony 18–22

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa filtracyjnej włókniny pneumotermicznej zawierającej jony srebra

Autorzy: Gutarowska Beata, Michalski Andrzej

Przedstawiono wyniki badań oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej (APD) bioaktywnych pneumotermicznych włóknin filtracyjnych (WPTF) stosowanych do produkcji półmasek ochronnych. W badaniach stosowano włókniny PP zawierające w swoim składzie związek biologicznie aktywny - jony Ag/AgCl na różnych nośnikach: ZnO,...   więcej »

| Strony 23–28

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa filtracyjnej włókniny pneumotermicznej zawierającej jony srebra

Autorzy: Adomavičiūtė Erika, Milašius Rimvydas, Žemaitaitis Algirdas, Bendoraitienė Joana

Przedstawiono wyniki badań oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej (APD) bioaktywnych pneumotermicznych włóknin filtracyjnych (WPTF) stosowanych do produkcji półmasek ochronnych. W badaniach stosowano włókniny PP zawierające w swoim składzie związek biologicznie aktywny - jony Ag/AgCl na różnych nośnikach: ZnO,...   więcej »

| Strony 29–33

Ocena procesu wytwarzania włókien kompozytowych z polialkoholu winylowego poprzez elektroprzędzenie

Autorzy: Huang Chao Chiung, Lin C. K., Lu C. T., Lou Ching-Wen, Chao C. Y.

PAW jest syntetycznym nietoksycznym polimerem o dużej biokompatybilności, biodegradowalnym. Dzięki takim cechom charakterystycznym jak również możliwości nadania właściwości bakteriostatycznych, chitozan, żelatyna i PAW są szeroko stosowane. Opisano produkcję kompozytowych membran wytworzonych z włókien PAW/chitozan i PAW/żelatyna...   więcej »

| Strony 34–37

Pole elektrostatyczne przy elektroprzędzeniu z zastosowaniem różnej ilości dysz przędzalniczych

Autorzy: Krucińska Izabella, Komisarczyk Agnieszka, Chrzanowski Michał, Gliścińska Eulalia, Wrzosek Henryk

Elektroprzędzenie jest procesem, w którym poprzez działanie pola elektrostatycznego przędzione są super cienkie włókna z roztworu lub stopu polimeru. W pracy przedstawiono teoretyczną analizę rozkładu pola elektrostatycznego ukształtowanego wokół filery o różnej liczbie dysz przędzalniczych, w...   więcej »

| Strony 38–44

Nowa metoda produkcji przędzy z nano-włókien przy zastosowaniu dwóch różnie naładowanych dysz przędzalniczych

Autorzy: Dabirian F., Hosseini S. A.

Artykuł analizuje nową metodę produkcji przędzy z nano-włókien otrzymywanych przez nano-przędzenie. Metoda ta będąca innowacją w elektroprzędzeniu polega na zastosowaniu dwóch różnie naładowanych dysz i kolektora poruszającego się w przestrzeni między dyszami i pozwalającego na ciągłe...   więcej »

| Strony 45–47

Zależności właściwości przędzy polipropylenowej teksturowanej powietrzem od struktury przędzy i ciśnienia powietrza w dyszy teksturującej

Autorzy: Abromavičius Raimundas, Milašius Rimvydas

Omówiono badania teksturowanej powietrzem przędzy polipropylenowej i określano zależności parametrów przędzy od jej struktury i ciśnienia powietrza w dyszy teksturujacej. Analiza wyników eksperymentalnych wykazała, że istnieją istotnie ważne zależności parametrów przędzy polipropylenowej od jej struktury. Natomiast...   więcej »

| Strony 48–50

Badanie stosunku sztywności zginania tkaniny i przędzy dla słabo skręconej przędzy ciągłej

Autorzy: Ghane Mohammad, Sheikhzadeh Mohammad, Khaburi S., Ghaeli I.

Badano stosunek sztywności zginania tkaniny i przędzy dla przypadku wątku wykonanego z przędzy ciągłej o małym skręcie. Wyprodukowano próbki tkanin o różnej gęstości wątku. Wszystkie pozostałe parametry tkanin były jednakowe. Sztywność zginania tkanin mierzono po ich...   więcej »

| Strony 51–53

Próba bezpośredniego określenia konturu układalności różnych tkanin

Autorzy: Tsai Kun-Hsieh, Tsai Ming-Chin, Wang Pin-Ning, Shyr Tien-Wei

Zaprojektowano przyrząd dla określania układalności tkanin, w którym zastosowano tylne oświetlenie dla uzyskania obrazu układającej się tkaniny. Zastosowano metodę segmentacji obrazu jak również operator gradientowy i progową metodę Kittle & Illingworth’s dla określenia konturu tkaniny poruszającego...   więcej »

| Strony 54–59

Statyczna absorpcja wody w tkaninach o różnej wysokości okrywy

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Baltakyte Renata

Badano statyczne absorpcje wody i określano zależności od grubości tkaniny i ciężaru powierzchniowego. Próbki wykonano z tkanin o średniej i dużej wysokości okrywy (6, 9 i 12 mm). Tkaniny były poddane różnorodnemu oddziaływaniu jak obróbka wykończalnicza,...   więcej »

| Strony 60–65

Trójwymiarowa symulacja dzianiny osnowowej

Autorzy: Honglian Cong, Ming-qiao Ge, GaoMing Jiang

Szczegółowo przeanalizowano strukturę dzianiny osnowowej, przestrzenne usytuowanie przędzy w oczku 3D oraz określono wartości wszystkich istotnych parametrów. Po określeniu wszystkich podstawowych punktów konturu oczka sporządzono model 3D dzianiny osnowowej. W wyniku przeliczania pozycji punktów kontrolnych modelu...   więcej »

| Strony 66–69

Właściwości wytrzymałościowe i zużycie dzianin osnowowych

Autorzy: Taheri Otaghsara Mir Reza, Jeddi Ali A. A., Mohandesi Jamshid Aghazedeh

Wykonano szereg dzianin z teksturowanej przędzy PES za pomocą maszyny z dwoma w pełni nawleczonymi grzebieniami igielnicowymi z różną gęstością rządkową a następnie badano ich właściwości wytrzymałościowe i zachowanie się przy użytkowaniu. Przy testach zużycia stosowano...   więcej »

| Strony 70–75

Oryginalna koncepcja nowej osnowarki wielogrzebieniowej do wytwarzania przestrzennych wyrobów dzianych

Autorzy: Pieklak Katarzyna, Mikołajczyk Zbigniew

W artykule zaprezentowano oryginalną koncepcję budowy osnowowej maszyny dziewiarskiej o więcej niż dwóch grzebieniach igłowych. Scharakteryzowano parametry techniczno – technologiczne osnowarki o parzystej i nieparzystej liczbie grzebieni igłowych. Określono geometrię wzajemnego ułożenia podstawowych elementów maszyny, w...   więcej »

| Strony 76–80

Badanie równomierności elektroprzewodzących wyrobów włókienniczych za pomocą tłumienia mikrofal

Autorzy: Brazis Romuald, Kazakevičius Vladimiras, Koprowska Joanna

Pomiary przeprowadzono badając igłowane włókniny WOM-E zawierające 90% elektroprzewodzących włókien poliakrylonitrylowych. Włókna były chemicznie modyfikowane miedzią i siarką. Badania przeprowadzono wykorzystując transmisję mikrofal. Niezależnie od tego przeprowadzono badania kontrolne mierząc oporność włókniny techniką prądu stałego. Stwierdzono...   więcej »

| Strony 81–83

Parametry termalne materiałów włókienniczych wyznaczane za pomocą metody termowizyjnej

Autorzy: Michalak Marina, Felczak Mariusz, Więcek Bogusław

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem metody wyznaczania parametrów cieplnych płaskich wyrobów włókienniczych opartej o termografię w podczerwieni i opisaną w FTEE, vol.16, No. 4. s. 72-77, 2008. Szczególną uwagę zwrócono na badania włóknin klasycznych, włókien zawierających...   więcej »

| Strony 84–89

Odporność na spalanie papieru otrzymanego przy użyciu czynników przyjaznych środowisku

Autorzy: Katović Drago, Bischof Vukušić Sandra, Flinčec Grgac Sandra, Lozo Branka, Banić Dubravko

Odporność na spalanie uzyskiwano za pomocą substancji fosforoorganicznych, które poprawiają jakość wyrobów papierowych. Papier impregnowano roztworem zawierającym środek zmniejszający palność, środki wiążące i katalizator a następnie poddawano stabilizacji. Stosowano N-hydroxymetyl-3-dimetylfosfonpropionamid z dwoma typami środków wiążących:...   więcej »

| Strony 90–94

Podstawy teorii przedmuchowego odwadniania materiałów porowatych (filców prasowych)

Autorzy: Kawka Włodzimierz

Proces odwadniania mokrej wstęgi papieru w prasach przebiega tylko wówczas gdy wilgotność i przepuszczalność filców są utrzymywane na stałym poziomie. Do tego celu służą urządzenia do kondycjonowania filców jak np. przedmuchowe pralki filców. Przedstawiono model matematyczny...   więcej »

| Strony 95–97

Analiza odwadniania wstęgi włóknistej w prasach walcowych

Autorzy: Rogut Rolisław

Przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia całkowitego i hydraulicznego w prasowanej wstędze papieru, szczególnie wpływu parametrów technologicznych i konstrukcyjnych na wartość tych ciśnień. Pomiary przeprowadzono na półtechnicznej prasie doświadczalnej. W oparciu o wyniki pomiarów opracowano zależności matematyczne przy...   więcej »

| Strony 98–101

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook