Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer 3 (105)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (105) / 2014

Pierwsza strona       Spis treści
 

Streszczenie

Streszczenia

  więcej »

| Strony 4–7

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Analiza porównawcza przemysłu odzieżowego i tekstylnego krajów Unii Europejskiej i Turcji

Autorzy: Milašius Rimvydas, Mikučioniené Daiva

W pracy przedstawiono analizę porównawczą przemysłu odzieżowego i tekstylnego obszarów Unii Europejskiej po rozszerzeniu (EU27) ze szczególnym uwzględnieniem 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji w latach 2011-2012. Okres ten został wybrany ze względu na...   więcej »

| Strony 8–16

Ocena pracy i zatrudnienia w przemyśle odzieżowym za pomocą zbiorów rozmytych

Autorzy: Ünal Can, Güner Mücella G.

Celem opracowania jest jednoczesna ocena jakościowa i ilościowa pracy i zatrudnienia w przemyśle odzieżowym. Dla tego celu opracowano dane stosując logikę zbiorów rozmytych. Niezbędne kryteria dla tej oceny zostały określone przez naukowców z dziedziny tekstyliów i...   więcej »

| Strony 17–23

Postrzeganie ryzyka przez konsumentów jako czynnik sukcesu rozszerzania marki. Jeden z wielu czy ten, który kształtuje pozostałe?

Autorzy: Turhan Gülden

Badanie analizuje znaczenie postrzegania ryzyka przez konsumentów w zwiększaniu prawdopodobieństwa sukcesu procesu rozszerzania marki. Wcześniejsze badania koncentrowały się na dwóch głównych czynnikach warunkujących sukces rozszerzania marki: lojalności wobec marki oraz stopniu dopasowania danej marki do produktu...   więcej »

| Strony 23–30

Badania i rozwój

Charakterystyka włókien łykowych kenijskiej ketmii szczawiowej (Hibiscus sabdariffa L.)

Autorzy: Mwasiagi J. I., Mwasiagi J. I., Mwasiagi J. I., Yu C. W., Phologolo T., Waithaka A., Kamalha E., Ochola J. R.

Hibiscus sabdariffa L. uprawiany jest w Kenii dla kwiatów I kielichów, które stosowane są do produkcji napojów. Włókna łykowe ketmii szczawiowej nie znalazły jak dotychczas zastosowania przemysłowego. Praca przedstawia właściwości chemiczne i fizyczne uzyskanych włókien łykowych....   więcej »

| Strony 31–34

Folia formowana z roztworów celulozy w cieczy jonowej

Autorzy: Wawro Dariusz, Hummel Michael, Michud Anne, Sixta Herbert

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania folii w skali laboratoryjnej z roztworów celulozy w cieczy jonowej 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate [emim][OAc]. Do badań zastosowano lintersy bawełniane oraz masę celulozową drzewną po hydrotermicznej obróbce (HT). Roztwory celulozy o stężeniu of...   więcej »

| Strony 35–42

Runa dla kompozytów z elektroprzędzonych nanowłókien z PVA i celulozy

Autorzy: Sutka Anna, Kukle Silvija, Gravitis Janis, Milašius Rimvydas, Malašauskiene Jolanta

Przedstawiono badania dotyczące wytwarzania i charakterystyki nanowłókien z PVA wzmocnionych mikrokrystaliczną celulozą. Włókna otrzymywano za pomocą elektroprzędzenia przy zastosowaniu urządzenia Nanospider i formowania runa. Włókna badano za pomocą spektroskopii ATR-FTIR i elektromikroskopii skaningowej SEM. Uzyskano włókna...   więcej »

| Strony 43–46

SEM/EDS i mikro-spektroskopia Ramana w analizie włókien polipropylenowych modyfikowanych ditlenkiem tytanu

Autorzy: Cieślak Małgorzata, Puchowicz Dorota, Kamińska Irena

Do nadawania włóknom funkcji fotokatalitycznych stosuje się modyfikacje ditlenkiem tytanu. Modyfikacja taka powinna zapewnić najlepszą efektywność fotokatalityczną bez pogorszenia podstawowych właściwości modyfikowanych włókien. W związku z tym modyfikator powinien znajdować się na powierzchni włókien, a nie...   więcej »

| Strony 47–53

Badanie podciśnienia i warunków czyszczenia na skupienie włókien ramii przy przędzeniu kompaktowym z rowkiem zasysającym

Autorzy: Ma Hong-Cai, Ma Hong-Cai, Ma Hong-Cai, Cheng Long-Di , Cheng Long-Di , Yan Gui-Xiang, Xu Shi-Ping

Zastosowanie przędzenia kompaktowego z rowkiem zasysającym pomogło zredukować trójkąt przędący i w ten sposób intensywnie zmniejszyć włochatość otrzymywanych przędz. Ustalono zakres stosowania podciśnienia dla uzyskania najlepszego efektu. Kiedy rowek zasysający nie był czyszczony, czas przędzenia wpływał...   więcej »

| Strony 54–57

Specyfika formowania samoskrętnej przędzy w asymetrycznym urządzeniu torsyjnym

Autorzy: Telitsyn A. A., Delektorskaya I. A.

Autorzy artykułu zaproponowali asymetryczne usytuowanie pneumatycznych dysz powietrznych w aerodynamicznym urządzeniu skręcającym (ATD). Rozważyli możliwość wprowadzenia tego urządzenia do formowania samoskrętnej struktury nici wykończalniczych, zawierających w sobie wstępnie rozciągnięty elastomer. Dokonali obliczeń poziomów liczby skrętu obu...   więcej »

| Strony 58–60

Wpływ otworu wlotowego i typu wirnika na fizyczne własciwości wiskozowych przędz rotorowych

Autorzy: Esfahani Reyhaneh Torfeh, Shanbeh Mohsen

Badano wpływ otworu wlotowego i typu wirnika na wytrzymałość właściwą (cN/tex), wydłużenie przy zerwaniu (%), nieregularność masy (CVm), całkowitą liczbę błędów, włochatość i różnicę skrętów wiskozowych przędz rotorowych. Badano dwanaście próbek przy sześciu różnych otworach wlotowych...   więcej »

| Strony 61–65

Badanie mechanizmu i metody eliminacji śladów zatrzymania maszyny wytwarzającej dywany wiązane

Autorzy: Xu Yang, Sun Zhijun, Meng Zhuo, Sun Yiz

Ślady zatrzymania pracy maszyn wiążących dywany są ważnym czynnikiem wpływającym na jakość produktu końcowego. Jest to ściśle związane ze zmianą w naprężeniu przędzy spowodowanym przez maszynę wiążącą nieodpowiednio zatrzymaną oraz właściwości pełzania przędzy. Celem pracy było...   więcej »

| Strony 66–72

Badanie zwilżalności (efektu kapilarnego) i suszenia tkanin poliestrowych

Autorzy: Saricam Canan, Kalaoğlu Fatma

W pracy badano zwilżanie (efekt kapilarny) i suszenie tkanin poliestrowych. Badano wpływ typu włókna, gęstość wątku, rodzaj splotu, grubość i przepuszczalność powietrza. Wykonano analizę korelacji i dwustronny t-test. Wyniki wykazały wpływ konfiguracji i upakowania przędz na...   więcej »

| Strony 73–78

Analiza wpływu dekatyzacji na wlaściwości frykcyjne tkanin wełnianych

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma, Kursun Bahadir Senem, Jevšnik Simona

Pożądane właściwości tkanin wełnianych mogą być osiągnięte tylko przy zastosowaniu odpowiednich procesów wykańczających. Dekatyzacja jest jednym z procesów wykańczających tkaniny wełniane polepszającym właściwości powierzchniowe. W przedstawionej pracy stosowano dekatyzację wysokociśnieniową jako uzupełnienie wstępnej dekatyzacji. Badano właściwości ...   więcej »

| Strony 79–83

Ocena właściwości elektrostatycznych poliestrowych materiałów dziewiarskich o zmodyfikowanych właściwościach sorpcyjnych

Autorzy: Pinar Anna, Oleksiewicz Izabela, Wróbel Stanisława

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych w zakresie oceny wpływu modyfikacji biochemicznej na właściwości elektrostatyczne poliestrowych materiałów dziewiarskich zawierających w strukturze włókna konduktywne. Działania przeprowadzono w celu poprawy higroskopijności materiałów poliestrowych przeznaczonych do zastosowania na odzież...   więcej »

| Strony 84–90

Model geometryczny wieloosiowej dzianiny osnowowej oparty na krzywych NURBS

Autorzy: GaoMing Jiang, Gu Luying, Cong Honglian, Miao Xuhong, Zhang Aijun, Gao Zhe

Na podstawie badań struktury systemu przędz i geometrycznej modalności odpowiednich przędz w wieloosiowej dzianej strukturze osnowowej opracowano modele brył 3D przędz pętli, przędz wprowadzanych i struktur z włókien odcinkowych we współczesnych wieloosiowych dzianinach osnowowych w celu...   więcej »

| Strony 91–97

Wytwarzanie modyfikowanych zintegrowanych tekstylnych kompozytów i ich zachowanie podczas ściskania płaskiego

Autorzy: Yu Kejing, Cao Haijian, Qian Kun, Li Hongshun

W pracy przedstawiono nową technikę wytwarzania przestrzennych zintegrowanych warstwowych tkanin o strukturze stosu w kształcie “8”. Następnie zaprojektowano nową warstwową tkaninę o strukturze stosu w kształcie „88” dla porównania ze strukturą „8”. Przebadano tkaniny warstwowe ze...   więcej »

| Strony 98–102

Zastosowanie wyrobów z włókien lnu do wzmocnienia laminatów termoplastycznych

Autorzy: Zimniewska Malgorzata, Stevenson Anthony, Sapieja Andrzej, Kicińska-Jakubowska Anna

Len oraz inne włókna łykowe wykorzystuje się jako wzmocnienia kompozytów od wielu lat. Nie mniej jednak najczęściej wykorzystywano do niedawna rozdrobnione włókna, których długość nie przekraczała kilku milimetrów. W celu poprawy właściwości mechanicznych kompozytów wzmocnionych włóknami...   więcej »

| Strony 103–108

Wpływ struktury tkanin i hybrydyzacji na zachowanie tkanych kompozytów węglowoepoksydowych podczas udaru o małej prędkości

Autorzy: Karahan Mehmet, Karahan Nevin

Badano materiały kompozytowe uzyskane z hybrydowych tkanin węglowych i węglowo-aramidowych o różnej konstrukcji. Tkaniny wyprodukowane zostały przy zastosowaniu jednakowych przędz i tych samych warunków produkcji. Badano wpływ zastosowanych tkanin na zachowanie się kompozytów podczas obciążeń realizowanych...   więcej »

| Strony 109–115

Wpływ powierzchniowej polimeryzacji plazmowej HMDSO na właściwości przeciwfilcujące i wybarwialność tkanin wełnianych

Autorzy: Shahidi Sheila, Ghoranneviss Mahmood, Wiener Jakub, Moazzenchi Bahareh, Mortazavi Hamideh

W artykule przedstawiono wyniki badań możliwości modyfikacji właściwości technologicznych tkaniny wełnianej, w tym hydrofobowości, zabarwialności barwnikiem kwasowym, odporności na spilśnianie oraz kurczliwości w kąpielach wodnych, w wyniku wytwarzania na powierzchni włókien cienkiej warstewki spolimeryzowanego HMDSO (heksametyldisiloksanu)....   więcej »

| Strony 116–119

Optymalizacja parametrów wytwarzania włóknin filtracyjnych zawierających Sanitized przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych przed mikroorganizmami

Autorzy: Gutarowska Beata, Skóra Justyna, Nowak Ewelina, Łysiak Izabela, Wdówka Malwina

Celem badań była optymalizacja wytwarzania bioaktywnych włóknin filtracyjnych z dodatkiem preparatu Sanitized® T9919 zawierającym czwartorzędowe sole amoniowe, z uwzględnieniem różnych technologii wytwarzania (włókniny pneumotermiczne, igłowane); metod wprowadzania biocydu (kąpiel, natryskiwanie), stężenia biocydu oraz kondycjonowania. Wykonano ocenę...   więcej »

| Strony 120–125

Osadzanie tlenku cynku na materiałach stosowanych w medycynie. Badania wstępne

Autorzy: Teterycz Helena, Suchorska-Woźniak Patrycja, Fiedot Marta, Karbownik Iwona

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań bezpośredniego osadzania nano- i mikrostruktur tlenku cynku na materiałach stosowanych w medycynie. Warstwy osadzono na gazie opatrunkowej, tkaninie poliamidowej oraz cewnikach wykonanych z politetrafluoroetylenu. Podczas badań określono aktywność biologiczną czystej...   więcej »

| Strony 126–132

Badania procesu przyspieszonego starzenia implantowalnych, ultra-lekkich dzianych wyrobów medycznych zmodyfikowanych niskotemperaturową plazmą - Część 2. Wpływ symulowanych warunków przyspieszonego starzenia na czystość chemiczną

Autorzy: Jóźwicka Jolanta, Gzyra-Jagieła Karolina, Gutowska Agnieszka, Struszczyk Marcin H., Kostanek Krzysztof, Cichecka Magdalena, Wilbik-Hałgas Bożena, Kowalski Krzysztof, Kopias Kazimierz, Ciechańska Danuta, Krucińska Izabella

W niniejszej pracy dotyczącej badań w zakresie oceny czystości chemicznej
zaprojektowanych implantowalnych wyrobów medycznych oszacowano profil substancji wymywalnych w warunkach symulowanego użycia (specyficzne warunki przetwarzania i przechowywania, natura i czas kontaktu wyrobu) w oparciu o wytyczne...   więcej »

| Strony 133–139

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook