Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer 1 (139)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (139) / 2020

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Optymalizacja planowania zamówień ciętych w branży odzieżowej

Autorzy: Ünal Can, Yüksel Alime Dere

Obecnie firmy odzieżowe muszą obniżać koszty, aby zapewnić ciągłość swoich działań i stale je rozwijać. Koszty zakupu tkanin stanowią około 50-60% kosztów produkcji. W badaniu, w celu zminimalizowania kosztów tkanin, zbadano działy cięcia (krojownie) w przedsiębiorstwach i opracowano plany zamówień cięcia...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5851
| Strony 8–13

Studia nad praktykami społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle odzieżowym: przypadek przedsiębiorstw polskich i brytyjskich

Autorzy: Sudolska Agata, Drabkowska-Skarba Marta , Łapińska Justyna , Kądzielawski Grzegorz, Dziuba Radosław

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, w szczególności w przemyśle odzieżowym. Obecnie klienci są coraz bardziej świadomi rozmaitych problemów dotyczących kwestii społecznych czy środowiskowych. W odpowiedzi na to zjawisko przedsiębiorstwa odzieżowe koncentrują się na eksponowaniu...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5852
| Strony 14–19

Nowy zintegrowany model rozwiązujący problem wyboru maszyny dla firmy tekstylnej

Autorzy: Ulutaş Alptekin

Sektor tekstylny stał się nieodłączną częścią tureckiej gospodarki. Maszyna do szycia jest trwałym i łatwym w użyciu narzędziem szeroko stosowanym w przemyśle odzieżowym, który jest gałęzią przemysłu tekstylnego. Maszyna do szycia jest niezbędnym narzędziem produkcyjnym dla przemysłu tekstylnego, a wybór...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5853
| Strony 20–25

Badania i rozwój

System monitorowania parametrów procesowych linii technologicznej kompozytowych włókien PAN

Autorzy: Karbownik Iwona , Rybicki Tomasz

Celem i zakresem prac było zaprojektowanie i praktyczna realizacja cyfrowego systemu monitorowania linii technologicznej przędzenia włókien poliakrylonitrylowych (PAN) używanej do tworzenia różnych włókien opartych na PAN domieszkowanych srebrem (Ag), polianiliną (PANI), nanorurkami węglowymi (CNT) i chlorkiem 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC). Po...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5855
| Strony 26–35

Badanie średnicy i nierówności przędzy w oparciu o algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF)

Autorzy: Wang Xiao, Hou Ru-Meng, Gao Xiao-Yan, Xin Bin-Jie

W artykule zaproponowano algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF) do pomiaru średnicy przędzy i jej nierówności. Obrazy dziewięciu różnych próbek przędzy zostały przechwycone przy użyciu jednego zestawu samodzielnie opracowanego systemu akwizycji obrazów przędzy. Rozdzielenie obrazu tła i odcinków przędzy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5856
| Strony 36–41

Test szybkości suszenia tkaniny poliestrowej (PES) z określonym zarządzaniem wilgocią

Autorzy: Heinisch Tereza, Tesinova Pavla , Pološčuková Lucie

W artykule dokonano oceny zarządzania wilgocią tkaniny poliestrowej o trzech podstawowych splotach – gładkim, diagonalnym i satynowym. W pracy omówiono rodzaje zarządzania płynami i ocenę komfortu tkaniny pod względem transportu wilgoci w cieczy, prędkości suszenia i zarządzania odpornością na wilgoć. Przeanalizowano związek między...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5857
| Strony 43–49

Właściwości elektrostatyczne materiałów odzieżowych nadających się do różnych zastosowań

Autorzy: Cilveli Gülçin , Okur Ayşe, Sülar Vildan

Właściwości elektrostatyczne wyrobów włókienniczych są bardzo ważne, zwłaszcza pod kątem komfortu użytkowania odzieży. W celu zbadania właściwości ładowania elektrostatycznego w badaniu użyto czterech zestawów tkanin odzieżowych zawierających łącznie 33 standardowych i 18 niestandardowych tkanin. Wytworzono mechanizm testowy, który dostarczał...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5858
| Strony 50–57

Studium przypadku: Pomiary izolacyjności cieplnej ogrzewanych rękawic ochronnych na termicznym modelu ręki

Autorzy: Irzmańska Emilia , Bacciarelli-Ulacha Anna

Artykuł przedstawia badania dotyczące izolacji cieplnej ogrzewanych ochronnych rękawic komercyjnych zawierających pasywne i aktywne elementy grzejne według własnego postępowania w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). Wyniki potwierdziły, że zastosowanie dodatkowego elementu grzejnego (aktywnego lub pasywnego)...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5859
| Strony 58–64

Charakterystyka specjalistycznej odzieży dla strażaka stosowanej w Polsce – parametry termiczne odzieży

Autorzy: Młynarczyk Magdalena

W artykule opisano charakterystyczne parametry termiczne odzieży ochronnej dla strażaków (FFPPC) stosowanej w Polsce. Zmierzono całkowitą izolacyjność cieplną oraz opór pary wodnej dla trzech różnych zestawów FFPPC przy wykorzystaniu manekina termicznego. Porównano uzyskane wyniki. Na podstawie obliczeń i analizy...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5860
| Strony 65–70

Wpływ procesów przyspieszonego starzenia hybrydowych kompozytowych wkładów balistycznych, na bazie ceramiki specjalnej oraz włókien UHMWPE, na ich odporność balistyczną

Autorzy: Fejdyś Marzena, Kucharska-Jastrząbek A., Kośla Katarzyna

Głównym celem realizowanych prac była ocena trwałości nowoopracowanych wkładów balistycznych wykonanych z wysokowytrzymałego materiału na bazie polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (UHMWPE) oraz heksagonalnej ceramiki (Al2O3, SiC). Prognozowanie zmian właściwości nowoopracowanych wyrobów balistycznych związane jest z bezpieczeństwem użytkowania...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.0748
| Strony 71–80

Metoda badania szelek bezpieczeństwa w warunkach obciążenia dynamicznego z zastosowaniem manekina antropomorficznego typ Hybrid III

Autorzy: Baszczyński Krzysztof

Szelki bezpieczeństwa są podstawowym składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Szelki są konstrukcją z tkanych taśm włókienniczych połączonych ze sobą za pomocą szwów i metalowych elementów łączących, w taki sposób aby obejmowały i podtrzymywały ciało użytkownika. W artykule przedstawiono nową...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5861
| Strony 81–86

Wpływ liczby przewężeń na zachowanie się układu grunt-geowłóknina w procesie filtracji

Autorzy: Miszkowska Anna, Koda Eugeniusz, Krzywosz Zygmunt

Spośród różnych materiałów geosyntetycznych, szerokie zastosowanie w systemach filtracyjnych i drenażowych znalazły geowłókniny. Zapobiegają one mieszaniu się materiałów o różnym uziarnieniu umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ wody w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu. Dla celów prawidłowego funkcjonowania instalacji odwadniających projektowanie geowłóknin...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5862
| Strony 87–92

Ocena mechanizmu zjawiska sorpcji wybranych barwników przez włókna poliakrylonitrylowe w aspekcie zmian ich struktury wynikających z procesu stabilizacji termicznej

Autorzy: Marczak Ewa , Marczak Piotr, Sztajnowski Sławomir , Lipp-Symonowicz Barbara

Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5863
| Strony 93–99

Synteza środka odbarwiającego i jego zastosowanie

Autorzy: Liu Yuanjun, Yu Yongtao , Du Huanfu , Niu Jiarong , Zhao Xiaoming

W pracy przygotowano kationowy środek odbarwiający, który zastosowano do drukowania i oczyszczania ścieków barwiarskich. Zbadano wpływ stężenia środka odbarwiającego, wartości pH i prędkości mieszania na skuteczność odbarwiania. Wyniki pokazują, że optymalny proces odbarwiania środkiem odbarwiającym następuje w określonych warunkach: w temperaturze...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5864
| Strony 100–105

Oczyszczanie ścieków włókienniczych w złożach zanurzonych – analiza bioróżnorodności drobnoustrojów

Autorzy: Paździor Katarzyna , Wrębiak Julita , Ledakowicz Stanisław

Procesy wykończalnicze stosowane w przemyśle włókienniczym generują olbrzymie ilości ścieków, zaś zamykanie obiegów wody w farbiarniach jest najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Jedną z możliwości ponownego wykorzystania wody jest podział ścieków na dwa strumienie – mniej i bardziej obciążony...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5865
| Strony 106–114

Aktywność biobójcza wybranych preparatów do ochrony skóry naturalnej

Autorzy: Falkiewicz-Dulik Michalina

Praca obejmowała dobór preparatów biobójczych do obróbki antymikrobowej skór. Zakres tematyczny obejmował badania mikrobiologiczne prób skór wyprawionych według tej samej technologii z obróbką mikrobiologiczną wykonaną przy użyciu 9 przygotowanych preparatów, a także test skóry bez biostabilizacji. Dokonano oceny...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5866
| Strony 115–122

Kompozytowe włókniny z dodatkami naturalnymi

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Mik Tomasz, Wesołowska Ewa, Montes Sarah , Kowalewski Tomasz, Kudra Michał

Znane są różne metody wytwarzania włókninowych materiałów kompozytowych. Jednym z takich sposobów może być dobrze znany sposób, tak zwany wiązany wiązaniem. Technologia wytwarzania kompozytowej włókniny metodą spun-bond jest znana, ale nowa jest metoda wprowadzania dodatku w postaci rozdrobnionych...   więcej »

| references | DOI number: 10.5604/01.3001.0013.5867
| Strony 123–129

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook