Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer 6 (54)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (54) / 2005

Pierwsza strona       Spis treści
 

Badania i rozwój

Chitozanowe materiały opatrunkowe

Autorzy: Niekraszewicz Antoni

Chitozan jest biopolimerem o właściwościach stwarzających szerokie możliwości aplikacyjne w wielu dziedzinach, w tym szczególnie w medycynie. Przedstawiono znane przykłady zastosowania chitozanu w opatrunkach medycznych z uwzględnieniem opatrunków hemostatycznych. Na tym tle dokonano przeglądu dotychczasowych prac...   więcej »

| Strony 16–18

Formowanie włókien z bio-modyfikowanej celulozy

Autorzy: Ciechańska Danuta, Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Kazimierczak Janusz, Struszczyk Henryk

W Instytucie Włókien Chemicznych (IWCh) opracowano technologię wytwarzania włókien celulozowych, w oparciu o celulozę modyfikowaną enzymatycznie. Badania procesu formowania włókien prowadzono w skali wielkolaboratoryjnej. Przygotowywano alkaliczne roztwory przędzalnicze, przydatne do formowania włókien oraz badano ich proces...   więcej »

| Strony 19–23

Włókna i wyroby przeciwroztoczowe

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Lebioda Jolanta, Hoffman Jerzy, Ruszkowski Kazimierz, Struszczyk Henryk

W artykule przedstawiono podstawowe informacje literaturowe dotyczące chorób alergicznych, wywołanych przez roztocza kurzu domowego oraz podano przykłady znanych włókien i włókienniczych wyrobów przeciwroztoczowych. W części doświadczalnej omówiono badania związane z opracowaniem w Instytucie Włókien Chemicznych włókien...   więcej »

| Strony 24–27

Produkt gruczołów przędnych larw chruścików (trichoptera) jako nowy rodzaj naturalnego włókna

Autorzy: Michalak Marina, Tszydel Mariusz, Bilska Jadwiga, Krucińska Izabella

Wśród bezkręgowców są owady zdolne produkować oprzęd, mogący stać się alternatywą dla nici pajęczych. Larwy chruściki wykorzystują wielofunkcyjne jedwabne włókna do wytwarzania sieci łownych oraz rurkowatego kształtu konstrukcji mieszkalnych. Wiele gatunków zwykło budować swoje konstrukcje łowne...   więcej »

| Strony 28–32

Modyfikacja PA6 komonomerami i krzemianami warstwowymi

Autorzy: Kristofič Michal, Karabcová Natalia, Alexy P., Ryba Jozef, Vassová Iveta

Artykuł omawia syntezę modyfikatorów, składających się z kopoliamidów z glikolami preparowanymi z komonomerów, takimi jak ε-kaprolaktam, sól nylonowa otrzymana z kwasu adypinowego z dwuetylenotriaminy oraz montmorylonitu. Przedstawiono procedury oceny właściwości modyfikatora, takich jak ilość nisko-molekularnych składników...   więcej »

| Strony 33–35

Formowanie włókien z dibutyrylochityny z roztworu na mokro przy zastosowaniu etanolu jako rozpuszczalnika

Autorzy: Błasińska Anna, Mikołajczyk Teresa

Przeprowadzono badania nad możliwością uzyskania porowatych włókien z dibutyrylochityny (DBC) metodą formowania z roztworu na mokro, które miałyby jednocześnie odpowiednio dużą wytrzymałość na zrywanie, umożliwiające zastosowanie ich na opatrunki medyczne. Zastosowano alkohol etylowy jako rozpuszczalnik polimeru...   więcej »

| Strony 36–40

Aromachologia i jej zastosowanie w dziedzinie tekstyliów

Autorzy: Wang C. X., Chen Sh. L.

Na tle szeroko zakrojonych badań aromachologicznych. Przedstawiono badania autorów nad próbami uzyskania tekstyliów o właściwościach aromaterapeutycznych. Aromaterapeutyczne tekstylia zostały opracowane z zastosowaniem aromatów zawierających związki z udziałem β-cyklodekstryny. Efekty esencji oleistych uspokajająco oddziaływujące na emocje i...   więcej »

| Strony 41–44

Zastosowanie hydrożeli wrażliwych na temperaturę w tekstyliach. Przegląd badań chińskich i japońskich

Autorzy: Liu Baohua, Hu Jinlian

Naukowcy przeprowadzili wiele prób dla opracowania inteligentnych tekstyliów poprzez kopolimeryzację na powierzchni materiałów polimerów wrażliwych na warunki otoczenia. Z pośród tego rodzaju polimerów na szczególną uwagę zasługuje poli(N-izopropylo- akryloamid) ze względu na jego dokładnie zdefiniowaną dolną...   więcej »

| Strony 45–49

Polielektrolity nanoszone na tekstylia metodą warstwa po warstwie

Autorzy: Połowiński Stefan

Technikę nanoszenia polielektrolitów metodą warstwa po warstwie stosowaną dotąd do folii lub mikrosfer zastosowano do wyrobów włókienniczych. Włókninę polipropylenową szczepiono kwasem akrylowym i następnie nakładano kolejne warstwy z chlorowodorku polialliloaminy (PAH) i poli(kwasu akrylowego) (PAA). Stwierdzono,...   więcej »

| Strony 50–52

Struktura i właściwości mikroporowatych błon poliuretanowych, przeznaczonych do włókienno-tworzywowych układów złożonych

Autorzy: Brzeziński Stefan, Malinowska Grażyna, Nowak Teresa, Schmidt Hubert, Marcinkowska Danuta, Kaleta Agnieszka

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury oraz podstawowych właściwości użytkowych i komfortu fizjologicznego mikroporowatych błon poliuretanowych, przeznaczonych na wewnętrzne warstwy barierowe włókienno-tworzywowych układów złożonych, o różnych charakterystykach i przeznaczeniach użytkowych. Badane błony zostały wykonane w Instytucie...   więcej »

| Strony 53–58

Model kinetyczny dekoloryzacji roztworu wodnego barwnika antrachinonowego pod wpływem rodników hydroksylowych

Autorzy: Perkowski Jan, Kos Lech, Żyłła Renata, Ledakowicz Stanisław

Zwrócono uwagę na znaczenie odbarwiania wodnych roztworów w przemyśle włókienniczym, w którym ścieki z farbiarni są zwykle nadmiernie zabarwione, aby można je było biologicznie utylizować, powtórnie stosować w procesach technologicznych lub włączyć w obieg wód powierzchniowych....   więcej »

| Strony 59–64

Wpływ migracji barwnika na charakterystykę kolorystyczną wełen barwionych barwnikami kwasowymi

Autorzy: Musnickas Juozas, Rupainutė V., Treigiené R., Ragelienë Lina

Badano wpływ niejonowych środków pomocniczych na absorpcję kwaśnego barwnika CI Acid Blue 80 przez włókna wełniane i zmiany koloru barwionych tkanin. Określono kinetykę absorpcji barwnika i charakterystykę kolorystyczną barwionych tkanin, łącznie z stabilnością wybarwień podczas prania....   więcej »

| Strony 65–69

Fotostabilność barwników kwasowych pochodnych 1-fenylo-3-metylopirazol-5-onu na włóknach poliamidowych

Autorzy: Blus Kazimierz

Przeprowadzono badania dotyczące fotostabilności na włóknach poliamidowych barwników kwasowych pochodnych 1-fenylo-3-metylopirazol-5-onu. Badania dotyczyły zależności pomiędzy budową a fotostabilnością barwników. Zbadano rolę podstawników, znajdujących się w składniku czynnym ze szczególnym uwzględnieniem podstawników, znajdujących się w pozycji orto...   więcej »

| Strony 70–74

Barwniki reaktywne do jednokąpielowego, jednoetapowego barwienia mieszanek poliester-celuloza

Autorzy: Blus Kazimierz, Paluszkiewicz Joanna, Czajkowski Wojciech (Wiesław)

Przeprowadzono badania aplikacyjne na włóknach celulozowych wybranych barwników reaktywnych typu Kayacelon React. Barwienie przeprowadzono w temperaturze 130 oC w buforze fosforanowym w zakresie pH 6-8. Stwierdzono wysoki stopień wyczerpywania i związania barwników z włóknem celulozowym. Stwierdzono...   więcej »

| Strony 75–78

Wprowadzenie wzorów tkanin meblowych, sporządzonych za pomocą drukarek atramentowych, do produkcji realizowanej drukiem rotacyjnym sitowym

Autorzy: Mikuž Mašenka, Šostar-Turk Sonja, Pogačar Vojko

Artykuł omawia przygotowanie kolekcji dekoracyjnych tkanin meblowych. Wzory zostały przygotowane w systemie CAD CAM, wydrukowane na drukarkach atramentowych, a następnie przeniesione do produkcji realizowanej drukiem rotacyjnym sitowym. Lniane tkaniny oraz kwaśne barwniki zostały użyte jako podstawowe...   więcej »

| Strony 79–84

Arrasy wawelskie – kolekcja z Zamku Królewskiego w Krakowie

Autorzy: Holc Jerzy, Włochowicz Andrzej

Przedstawiono niecodzienną, ale dobrze udokumentowaną, historię unikalnej kolekcji arrasów wawelskich, wskazując na jej szczególne znaczenie jako zabytku kultury światowej. W skrócie przedstawiono problemy przechowywania, konserwacji i restauracji tkanin historycznych, zwracając uwagę na ich biodetoriarację, zmiany struktury...   więcej »

| Strony 85–87

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook