Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2012Numer (91) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości fizyczne materiałów nanokompozytowych włókninowotlenkowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy zbadano wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie nanowłóknin wytworzonych metodą elektroprzędzenia współbieżnego włókien z nanocząstkami tlenków metali. Metoda ta polega na jednoczesnym elektroprzędzeniu nanowłókien polimerowych i ich pokrywaniu
nanocząstkami. W tym celu zaprojektowana została specjalna dysza współbieżna, w której przez dyszę wewnętrzną (centralną) przepływa roztwór polimeru a przez dyszę zewnętrzną (pierścieniową) przepływa koloidalna zawiesina cząstek osadzanych na powierzchni włókna. Badania procesu współbieżnego elektroprzędzenia nanowłókniny przeprowadzono dla polichlorku winylu (PVC), polisulfonu (PSU) i polifluorku winylidenu (PVDF) rozpuszczonych w odpowiednich rozpuszczalnikach. Nanowłókniny pokrywane były nanocząstkami TiO2 tworzącymi w THF z dodatkiem Dynasylan R Memo firmy Degussa 5% zawiesinę koloidalną. Dobierając odpowiednie składniki polimerów i ich rozpuszczalników zapewniających stabilne elektroprzędzenia wytworzono włókna o średnicach od 400 do 800 nm. Naprężenia maksymalne w próbkach włóknin polimerowych z PVC, PSU i PVDF z cząstkami TiO2 wynosiły odpowiednio: 0.64 ± 0.05 MPa, 0.25 ± 0.03 MPa, i 2.97 ± 0.30 MPa. Moduł sprężystości dla tych próbek wynosił odpowiednio: 13.2 ± 1.1 MPa, 15.2 ± 1.5 MPa, i 20.6 ± 2.0 MPa. Wydłużenie względne do momentu zerwania próbki wynosiło 68.2%, 53.1% i 149%.

Tagi:

electrospinning, nanocomposite mat, tensile stress, filtration mat.

Cytowanie:

Krupa A, Jaworek A, Sundarrajan S, Pliszka D, Ramakrishna S. Mechanical Properties an of Electrospun Polymer Fibre-Metal Oxide Nanocomposite Mat. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2012; 20, 2(91): 25-27.

Opublikowano w numerze nr 2 (91) / 2012, strony 25–27.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook