Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2020Numer (143) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ restrukturyzacji przemysłu włókienniczego na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie aglomeracji łódzkiej

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Hajdys Dagmara
    Department of Central Banking and Financial Intermediation, Institute of Finance, University of Łódź, Łódź, Poland
  • Jabłońska Małgorzata
    Department of Finance and Accounting of SMEs, Institute of Finance, University of Lodz, Łódź, Poland
  • Ślebocka Magdalena
    Department of Central Banking and Financial Intermediation, Institute of Finance, University of Łódź, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.2379

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań kondycji finansowej, ocena jej zróżnicowania oraz wskazanie determinant wpływających na jej poziom w gminach i miastach na prawach powiatu w kontekście działań restrukturyzacyjnych sektora tekstylnego, ze szczególnym uwzględnieniem JST aglomeracji łódzkiej w latach 2007-2017. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorki zawarły teoretyczne przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W drugiej części zawarto hipotezy badawcze, które w ostatniej części pracy zostały empirycznie zweryfikowane poprzez opracowanie modelu ekonometrycznego. Celem skonstruowanego modelu ekonometrycznego jest opisanie zależności między wskaźnikiem samofinansowania, a zmiennymi objaśniającymi, które w dużej mierze opisują kondycje finansową przedsiębiorstw sektora włókienniczego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2017. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż kondycja finansowa gmin i miast na prawach powiatu jest zróżnicowana, a wpływ na to wywierają czynniki związane z położeniem, typem oraz poziomem rozwoju JST. Ponadto restrukturyzacja, która miała miejsce w przemyśle, w szczególności przemyśle włókienniczym wywarła pozytywny wpływ na kondycję finansową samorządów, a w szczególności na jej poziom samofinansowania.

Tagi:

restructuring, financial condition, local government units, textile industry, Łódź region.

Cytowanie:

Hajdys D, Jabłońska M, Ślebocka M. Impact of Textile Industry Restructuring on the Financial Condition of Local Government Units for the Example of the Łódź Region in Poland. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2020; 28, 5(143): 8-19. DOI: 10.5604/01.3001.0014.2379

Opublikowano w numerze nr 5 (143) / 2020, strony 8–19.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook