Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (108) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ modyfikacji plazmą na strukturę chemiczną powierzchni wyrobów włókienniczych z poli(tereftalanu etylenu)

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczyły fizykochemicznej modyfikacji powierzchni włóknin z poli(tereftalanu etylenu) (PET). W celu polepszenia właściwości adhezyjnych włóknin względem TiO2 ich powierzchnia była modyfikowana działaniem plazmy niskotemperaturowej (cold plasma). Obróbkę plazmą włóknin przeprowadzono w atmosferze dwutlenku węgla lub argonu. Autorzy zakładają, że obserwowane zmiany w strukturze chemicznej badanych włóknin mogą być spowodowane oddziaływaniem plazmy na powierzchnię włókniny, indukującym przebieg procesów: hemolitycznego rozszczepienia wiązań estrowych, uwolnienia lotnych produktów rozkładu (głównie CO i CO2), sieciowania przebiegu reakcji makro-rodników [alkilowych (• CH2- CH2 ~) i fenylowych (• C6H4 ~)] z tlenem i powstawaniem hydroksy-aromatycznych pierścieni. Zmiany w strukturze chemicznej powierzchni włóknin zostały potwierdzone eksperymentalnie.

Tagi:

plasma treatment, poly(ethylene terephthalate) fabrics, nonwovens, surface modification, oxide particles.

Cytowanie:

Sójka-Ledakowicz J, Kudzin MH. IEffect of Plasma Modification on the Chemical Structure of a Polyethylene Terephthalate Fabrics Surface.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 6(108): 118-122.

Opublikowano w numerze nr 6 (108) / 2014, strony 118–122.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook