Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2019Numer (137) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza wielkości emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów obuwia

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0013.2907

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Koncepcja śladu węglowego stanowi jedno z najważniejszych narzędzi, za pomocą, którego możliwe jest oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych w trakcie całego cyklu życia dóbr konsumenckich. Próby obliczania śladu węglowego dla obuwia były i są prowadzone, jednak wieloetapowa specyfika jego cyklu produkcyjnego powoduje, że procedura obliczeniowa charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, gdyż na każdym z poszczególnych etapów istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo stosowanie szerokiej gamy różnorodnych materiałów, zarówno sztucznych, jak i naturalnych do wytwarzania półproduktów obuwniczych powoduje, że w cyklu życia mogą pojawiać się duże ilości odpadów stałych, ścieków oraz gazów, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Dla każdego z materiałów należy określić źródło jego pochodzenia oraz oszacować odległości i środki transportu, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia dokładne oszacowanie śladu węglowego zwłaszcza w przypadku, skomplikowanego łańcucha dostaw.W niniejszej pracy na podstawie dostępnej metodyki obliczono ślad węglowy dla siedmiu modeli obuwia wyjściowego z uwzględnieniem podziału na składowe, opisujące cykl ich życia. Na tej podstawie wyznaczono zależności korelacyjne wyznaczając tym samym obszary największej emisyjności. Z wykorzystaniem modelu regresji wielorakiej sformułowano liniową zależność funkcyjną, opisującą ogólną relację między całkowitą ilością wyemitowanego dwutlenku węgla a emisyjnością na poszczególnych etapach oraz zaproponowano możliwe działania korygujące.

Tagi:

carbon footprint, life cycle of footwear, global warming potential, footwear.

Cytowanie:

Serweta W, Gajewski R, Olszewski P, Zapatero A, Ławińska K. Carbon Footprint of Different Kinds of Footwear – a Comparative Study. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2019; 27, 5(137): 94-99. DOI: 10.5604/01.3001.0013.2907

Opublikowano w numerze nr 5 (137) / 2019, strony 94–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook